Mga Ligtas na Ruta papuntang Paaralan na Pagsusuri sa Pagkakapanta-pantay ng Lahi

Malawakang pananaw

Happy kid on bike with adult helping

Ang Seattle Race and Social Justice Initiative (RSJI) ay isang kalat sa buong lungsod na pagsisikap upang mawaksaan ang institusyonal na racism at batay sa lahi na mga di pagkakapantay-pantay sa gobyerno ng Lungsod. Ang Racial Equity Toolkit (RET) ay nagbabalangkas ng isang pormal na proseso at mga takdang tanong para gabayan ang developent, pagpapatupad, at pagtatasa ng mga patakaran, inisyatibo, mga programa, at mga isyu sa budget para matugunan ang mga epekto sa pagkakapantay-pantay ng lahi.

Ang Safe Routes to School (SRTS) ay isang lokal, pang-estado, at pambansang kilusan para mapadali at gawing mas ligtas para sa mga estudyante na maglakad at mamisikleta papunta at galing sa paaralan. Ang Seattle Department of Transportation ay gumagamit ng isang kombinasyon ng mga estratehiya para matamo ang layuning ito:

 • Edukasyon: pagtitiyak na alam ng lahat kung paano bumiyaje nang ligtas.
 • Paghihikayat: pagtataguyod sa paglalakad at pamimisikleta sa komunidad ng paaralan.
 • Engineering: paglilika ng mga proyekto tulad ng mga bagong sidewalk, mas ligtas na mga tawiran, at pinahusay na mga kalye para makapagbisikleta.
 • Pagpapatupad: pakikipag-partner sa Seattle Police Department para mapatupad ang mga batas para sa mas ligtas na trapiko.
 • Pagtatasa: pagsusubaybay sa pagsulong patungo sa ating sama-samang mga layunin sa kaligtasan.
 • Pagbibigay lakas o kapangyarihan: pagkakaloob ng mga mapagkukuhanan ng tulong o impormasyon sa mga champion ng paaralan.

Mithiin para sa Pagkakapantay-pantay ng Lahi

Ang aming mithiin para sa mga bata ng paaralan ng Seattle ay masimulan ang kanilang araw nang nararanasan ang mga benepisyo ng paglalakad at pamimisikleta papunta sa paaralan, kasama na ang:

 • Maging masaya
 • Maging ligtas ang pakiramdam
 • Pagtatatag ng mga ugnayan sa kanilang mga komunidad
 • Pagdating sa paaralan na nasa oras para sa almusal at handang matuto
 • Napahusay na kalusugan ng katawan at ng kaisipan

Para masuportahan ang pagsisikap ng Seattle na wasakan ang institutionalized racism at makapagtatag ng isang mas makatarungangn lungsod, pinagtutuunan namin ng pansin ang mga estudyante sa mga grupong ito: ang mga komunidad ng ibang lahi, mga may mababang kita na komunidad, mga komunidad ng imigrante at refugee, mga indibiduwal na may kapansanan, mga taong sumasailalim ng kawalan ng matutuluyan (homeless) o kawalan ng kasiguraduhan sa tirahan, ang komunidad ng LGBTQ, at mga kababaihan.

Ang Proseso ng Pagsusuri sa Pagkakapantay-pantay ng Lahi

Ang Safe Routes to School ay may pananagutan na makipagtrabaho kasama ng mga komunidad para mas mainam na maunawaan kung paano namin mapapahusay ang programa na Mga Ligtas na Ruta papuntang Paaralan para mapaglingkuran ang mga estudyante ng Seattle na iba ang lahi, sa pinakamabuting paraang posible. Kami ay gumagamit ng isang pamamaraan na pinamumunuan ng pagiging pantay-pantay ng lahi para mataguyod ang mas aktibong pag-commute sa mga estudyante dahil ang lahat ng mga bata ay may karapatan sa kalusugan, kaligayahan, pagtatagumpay sa pag-aaral, anuman ang kanilang lahi.

Noong taong 2015, inilunsad ng Safe Routes to School na programa ang Safe Streets, Healthy Schools and Communities: A Safe Routes to School 5-Year Action Plan for Seattle. Ginagabay kami ng planong ito para maipataw ang RET sa aming programa sa taong 2017 para matiyak na ang Safe Routes to School na programa ay patas na napaglilingkuran ang lahat.

Ang proseso ng Safe Routes to School (SRTS) RET ay:

 • Itakda ang mga kalalabasan ng pagkakapantay-pantay ng lahi para sa programa ng SRTS
  • Gawing bahagi ang mga stakeholder na naapektuhan ng SRTS na programa.
  • Suriin ang available na data.
  • Kilalanin ang mga pinagmumulan na nagdudulot ng mga di pagkakapantay-pantay sa lahi na ito.
 • Tasahin ang pagkakasunod ng SRTS na programa sa mga kalalabasan sa pagkakapantay-pantay ng lahi
  • Bumuo ng mga estratehiya para lumikha ng mas malawak na pagkakapantay-pantay sa lahi.
  • Isadokumento ang mga di nalutas na isyu.
 • Tukuyin ang mga sukatan sa pagtatasa at mga pamamaraan sa pag-uulat
 • Ibahagi ang dokumento ng RET sa Department Leadership, Change Team, at sa mga miyembro ng komunidad

Sa darating na taon, ang ating pagsusuri sa pagkakapantay-pantay ng mga lahi ay:

 • Fall 2017
  • Susuri ng mga data kung paano nating napaglingkuran ang mga komunidad sa mga nakaraan.
 • Winter 2018
  • Kabibilangan ng mga taong naapektuhan ng ating programa sa pamamagitan ng mga talakayan at survey.
 • Spring 2018
  • Bubuo ng mga bagong estratehiya at partnership para matamo ang ating mithiin para sa pagkakapantay-pantay ng lahi.
  • Kilalanin ang mga sukatan sa pagtatasa para makita ang ating pagsulong patungo sa mithiing ito.
 • Summer 2018
  • Mag-ulat pabalik sa mga komunidad.

Kami ay nakikipag-partner sa mga sumusunod na paaralan batay sa pagkakaiba-iba ng lahi, etnisidad at wika ng kanilang mga estudyante:

Wing Luke Elementary
West Seattle Elementary
Dearborn Park Elementary
Concord Elementary
Dunlap Elementary
Bailey Gatzert Elementary
Aki Kurose Middle School
Rainier Beach High School

Nais naming makarinig mula sa inyo!

Abangan ang aming survey sa koreo, online, at sa mga paaralan at mga organisasyon ng paaralan at komunidad sa buong Seattle.

kids crossing safely in a crosswalk