Xiinxala Qal-qixxummaa Qomoo Daandii Qajeelaa Gara Mana Barumsaatti

Waliigala

Happy kid on bike with adult helping

Sochii Haqa Hawaasaa fi Sanyii Siyaatili (RSJI) yaalii loogiinsa magaalaa gutuutti bulchiinsa magaalattii keessatti sanyii bu’ureefachuun taasifamu dhaabuuf taasifamuudha. Barruun Walqixxummaa Sanyii (RET)n guddina ogganuuf, hojiirra olchuuf, fi imaamatawwan, sagantaalee, fi bajatawwa dhiibbaa fi walqixummaa sanyii to’achuuf gadhiifaman gamagamuuf adeemsa madaalawaa fi gaaffiiwwan kan kaa’eedha.

Daandiiwwan Nagaa gara manneen Barnootaa (SRTS)n sochii ganda, naannoo fi biyyaalessaa imalaafi ofuu bisikileetaa barattoonni gara mana barnootaafi gara manaatti taasisan salphaafi naga qabeessa taasisuudha. Qajeelfamni Geejjiba Siyaatil kaayyoo kana galmaan gahuuf tarsiimoowwan hedduutti fayyadama:

 • Barnoota: hundumtuu akkamitti akka nagaan deemu mirkaneessuu.
 • Jajjabeessuu: hawwaasa mana barumsaa biratti deemsa miilaafi bishkiliitii oofuu jajjabeessuu.
 • Ijaaruu: pirojektoota ijaarsaa kan akka daandii cinaa, qaxxaamura naga qabeessa ta’eefi daandii bishkiliitii irra oofan foyyeessuus.
 • Hojiirra oolchuu: Muummee Poolisii Siyaatil waliin ta’uudhaan seera tiraafikaa hojiirra oolchuu.
 • Madaaluu: milkaa’ina gara galma keenyaa naga qabeessa ta’ee duukaa bu’uun hordofuu.
 • Haangessuu: shaampiyoonii mana barumsaaf meeshaalee dhiyeessuu.

Mullata Wal-qixxummaa Qomoo

Mullanni keenya akka ijoolleen mana barumsaa Siyaatil guyyaa isaanii bu’aawwan miillaan deemuufi bishkileetii oofuun guyyaa isaanii jalqaban kunis kan dabalatu:

 • Gammachuun taphataa
 • Nagummaan osoo itti dhaga’amuu
 • Uummata isaanii waliin walitti hidhannaa qabaataa
 • Cireedhaaf dafanii mana barumsaatti argamuufi barachuuf qophaa’uu
 • Fayyaa qaamaafi sammuu foyyaa’aa

Carraaqqii Siyaatil loogii qomoo yeroo dheera ture dhaabuun magaalaa caalaa hundaaf walqixa taatu ijaaruuf taasisaa jirtu deggeruuf, ijoollee garee kanneen keessa jiran: hawwaasa bifaa, hawaasa galii gadi-aanaa qaban, hawwaasa godaananiifi koluu galan, namoota rakkoon mana dhabuu mudachaa jiru ykn rakkoo wabii mana jireenyaa qaban, hawaasa LGBTQ, akkasumas ijoollee durbaarratti xiyyeeffanna.

Adeemsa Xiinxala Walqixummaa Qomoo

Karaa danda’ame hundaan barattoota bifaa Siyaatil tajaajiluudhaaf ammam akka sagantaa Daandii Qajeelaa Gara Mana Barumsaatti foyyeessuu dandeenyu sirriitti hubataniif uummata waliin hojjechuudhaaf of kennineerra. Sagantaan Daandii Qajeelaa Gara Mana Barumsaa Siyaatil mala deemsa walqixxumaarratti hundaa’e fayyadamuun barattoota biratti fayyadama deemsa miilaa dammaqinsa qabu akka fayyadaman beeksisa. Sababiin isaas garaa garummaa qomoo malee mirga fayyaa, gammachuufi milkaa’ina barnootaa argachuu qabu.

Sagantaan Karaawwan nagaa gara mana barnootaa kan jalqabame, bara 2015tti Safe Streets, Healthy Schools and Communities: A Safe Routes to School 5-Year Action Plan for Seattle. Karoorri kunis bara 2017tti akka RET sagantaa keenya keetti hojiirra olchuun Sagantaan Karaawwan nagaa gara mana barnootaa kan tajaajilawwan haala walqixa ta’een dhiyeessuu akka mirkaneessinuuf nu oggna.

Adeemsi Karaawwan nagaa gara naman barnootaatti (SRTS) RET kan ta’u:

 • Sagantaa SRTS keessaa bu’aalee sanyii walqixxumaa kaa’uu
  • Sagantaa SRTStiin dhiibbaa qooda fudhattootaa hirmaachisuu
  • Daataa jiran xinxaluu
  • Sababiiwwan madda yakka loogeessu kana adda baasuu
 • Bu’aawwan walqixxummaa sanyii sagantaa SRTS waliin walibiratti qabuun madaaluu
  • Walqixxummaa sanyii uumuuf tarsiimoowwan qabaachuu
  • Dhimmoota hinhiikamiin galmeessuu
 • Malawwan gabaasaa fi ulaagaalee maddaallii adda baasuu
 • Galmeewwan RET Qajeelfama Oggansaa, Garee Jijiramaa, fi miseensoota hawaasaatiif qooduu

Yeroo waggaa tokko itti aanu keessatti, xiinxalli walqixxummaa qomoo keenyaa:

 • Dhuma 2017
  • Yeroo darbe keessa ammam akka uummata tajaajille xiinxaluu
 • Bona 2018
  • Karaa mareefi qorannootiin namoota sagantaan keenya jijjiirama irratti fide hirmaachisuu
 • Birraa 2018
  • Mullata keenya walqixxummaa qomoo bira ga’uudhaaf tarsiimoowwaniifi hariiroowwan haaraa uumna
  • Identify evaluation metrics to measure our progress toward this vision
 • Ganna 2018
  • Hawaasaaf deebiyanii gabaasuu

Haala barattoota qomoo, gosaafi afaan gara garaa qabaachuu isaaniirratti hundoofnee manneen barnootaa armaan gadii waliin taana:

Wing Luke Elementary
West Seattle Elementary
Dearborn Park Elementary
Concord Elementary
Dunlap Elementary
Bailey Gatzert Elementary
Aki Kurose Middle School
Rainier Beach High School

Sirraa dhaga”uu barbaanna!

Qorannoo keenya karaa iimeelii, toora interneetiifi manneen barnootaafi dhaabbileen uummataa guutummaa Siyaatil keessa jiranii akka si argachuu dandeenyu ta’i.

kids crossing safely in a crosswalk