Neighborhood Street Fund Program

简体中文 | af Soomaali | Español | Tiếng Việt | በአማርኛ | ትግርኛ

What’s happening now?

NSF Banner showing the timeline; step 1: you tell us your ideas. 2: you prioritize the projects. 3: you vote. 4: Projects get selected

The 2019-2021 Neighborhood Street Fund vote phase is closed. Thank you for your participation!

We will announce in June the top 5 projects from each district that will advance to final selection by the Levy Oversight Committee.

The Levy Oversight Committee will make their final selection based on these results in August.

In the meantime, please check our website for updates and subscribe to the NSF Program distribution list to get notifications when additional information is available.

What is the Neighborhood Street Fund?

The Neighborhood Street Fund (NSF) is a city program that enables the community to propose and help prioritize transportation-related projects that are then built by the Seattle Department of Transportation (SDOT).

 • Any transportation-related improvement in the city’s public right-of-way with an anticipated cost between $100,000 and $1 Million is eligible for consideration.
 • Projects can fall into various categories such as: art, community placemaking, and safety improvements.
 • Past projects have included sidewalk repair, pedestrian lighting, bike safety improvements, or festival streets and can all be reviewed on our Past Projects page.

Funding comes from the 2015 voter-approved, nine-year Levy to Move Seattle, which will enhance safety for all travelers, maintain streets and bridges, and invest in reliable, affordable travel options for a growing city. The levy includes $24 Million to continue the Neighborhood Street Fund program over the nine years with approximately $8 Million for this three-year cycle.

The NSF program runs on 3-year cycles to select, design, and build projects. The application phase for new projects will open October 2018.

Neighborhood Street Fund timeline

PhaseTimeline
Applications 2018
Community Sorting and Prioritization 2019
Design 2020
Construction 2021

The next application period will open late 2020/ early 2021. Subscribe to receive email program updates, and to stay informed on the next application cycle.

Questions?

If you have questions or need assistance in translation and voting, please contact us at nsf@seattle.gov or 206-733-9361.

Servicios de traducción e interpretación disponibles bajo petición 206-733-9361.

Matutulungan ka naming maintindihan kung hihingi kang tulong 206-733-9361.

요청하시면 번역이나 통역을 제공해드립니다 206-733-9361.

Dịch và thông dịch viên sẵn sàng nếu có sự yêu cầu 206-733-9361.

Haddii aad dooneyso turjubeen fadlen wac 206-733-9361.

现在正在发生什么?

NSF Banner showing the timeline; step 1: you tell us your ideas. 2: you prioritize the projects. 3: you vote. 4: Projects get selected

第 3 阶段:投票!

2019-2021 年周期的投票阶段现已开放! 在申请阶段,我们收到了超过 300 个有关项目的意见,随后进行了社区优先次序排序,帮助缩小项目范围。现在,我们呼吁您截至 2019 年 5 月 5 日为您社区最需要的项目投票。您的投票将决定在您的选区内哪些项目会继续推进,获得西雅图交通征税监督委员会 (Move Seattle Levy Oversight Committee) 的最后选择。

投票方式:

弹出活动时间表:

日期时间地点
4 月 22 日星期一 下午 3:00 - 6:00 Grocery Outlet Bargain Market
13201 Aurora Ave N
Seattle, WA 98133
4 月 23 日星期二 下午 3:00 - 6:00 Safeway
9262 Rainier Ave S
Seattle, WA 98188
4 月 24 日星期三 下午 3:00 - 6:00 Safeway
9620 28th Ave SW
Seattle, WA 98126

什么是街区街道基金 (Neighborhood Street Fund)?

街区街道基金 (Neighborhood Street Fund, NSF) 是一项城市计划,能够让社区提出并帮助优先考虑随后将由西雅图交通部 (Seattle Department of Transportation, SDOT) 建造的交通相关项目。

投票面向西雅图市的任何居住者、工作者、学生、崇拜者、接受服务者、志愿者、或计划参与者开放。

参与投票的最低年龄为 11 岁。

每位选民可在每个市议会选区内投一票,并可在每个选区最多选择五 (5) 个项目。若您勾选超过 5 个项目,则您的投票作废。

是的,选票提供简体中文索马里语西班牙语越南语版本。如欲索取其他语言的选票或其他合理的调整或协助,请联络我们:NSF@seattle.gov206-733-9361

 • 任何预期成本在 10 万美元至 100 万美元之间的与交通有关的城市公共路权改进项目均需要您的考虑。
 • 项目可分为各种类别,如艺术、社区营造和安全改进。
 • 过去的项目包括人行道修复、行人照明、自行车安全改进或节假日街道,且这些项目都可以在我们过去的项目页面上查看。

资金来自 2015 年经选民批准的九年西雅图交通征税 (Levy to Move Seattle),这些资金将改善所有出行者的安全,维护街道和桥梁,并为不断发展的城市投资可靠、负担得起的出行选择。这项征税包括 2400 万美元,用于在九年内继续街区街道基金 (Neighborhood Street Fund) 计划,在这个三年周期内大约 800 万美元。

从选择、设计到建造项目,NSF 计划以 3 年为周期运行。

Neighborhood Street Fund timeline

阶段时间线
申请 2018
社区整理和预先次序排序 2019
设计 2020
建设 2021

下一个申请期间将于 2020 年底/ 2021 年初开放。在此处订阅以接收计划更新信息的电子邮件,并获悉下一个申请周期。

Maxaa socda iminka?

NSF Banner showing the timeline; step 1: you tell us your ideas. 2: you prioritize the projects. 3: you vote. 4: Projects get selected

Wajiga 3: CODEE!

Wajiga codaynta ee 2019-2021 wareegiisu wuu furmay! Waxaanu helnay wax ka badan 300 oo fikir mashaariic ah wajigeenii arjiga, taas oo ay daba socoto mudnaanta bulshadu kala siisay si ay uga caawiso sidii loo soo yarayn lahaa mashaariicda. Iminka, waxaanu kaa dalbanaynaa codkaaga mashaariicdu ay bulshadu u baahan tahay inta ugu badan hadda ilaa Maajo 5, 2019. Codkaadu waxa uu go’aaminayaa nooca mashruuca laga hirgalin doono degmadaada si loogu gudbo doorashada ugu danbaysa ee tallaabada Guddida Kormeerka Cashuurta Move Seattle (Move Seattle Levy Oversight Committee).

Sida loo codaynayo:

Jadwalka Dhacdooyinka La Qabanayo:

TaariikhdaSaacaddaGoobta
Isniin, Abriil 22 3:00 - 6:00 galabnimo Grocery Outlet Bargain Market
13201 Aurora Ave N
Seattle, WA 98133
Talaada, Abriil 23 3:00 - 6:00 galabnimo Safeway
9262 Rainier Ave S
Seattle, WA 98188
Arbacada, Abriil 24 3:00 - 6:00 galabnimo Safeway
9620 28th Ave SW
Seattle, WA 98126

Waa maxay Maalgalinta Waddada Xaafadda?

Maalgalinta Waddada Xaafaddu (Neighborhood Street Fund, NSF) waa barnaamij magaalada ah kaas oo u sahlaya bulshada inay ka taliyaan oo gacan ka gaystaan kala-mudnaan-siinta mashaariicda gaadiidka la xidhiidha kuwaas oo ay dhisi doonto Waaxda Seattle ee Gaadiidku (Seattle Department of Transportation, SDOT).

Codayntu waxay u furan tahay cid walba oo deggan, ka shaqeeya, wax ka dhigta, ku cibaadaysta, hela adeegyada, wakhtigiisa ugu deeqa, ama barnaamijka ka tirsan ee Magaalada Seattle.

Da’da ugu yar ee lagu codayn karo waa 11 sano jir.

Cod-bixiye kastaa waxa uu codayn karaa hal mar oo uu ka codaynayaa degmada Dalwadda hoose ee Magaalada waxaanu dooran karaa ilaa shan (5) mashruuc degmadiiba. Haddii aad calaamadiso wax ka badan 5 mashruuc, codkaaga lama tirin doono.

Haa, waraaqaha cod-bixinta waxaa lagu heleyaa Jayniis, Soomaali, Isbaanish iyo Fiitnaamiis. Si aad luuqad kale ugu dalbato waraaqaha cod-bixinta ama wixii kale ee qaabilaad ama kaalmo ah ee macquul ah, fadlan nagala soo xidhiidh: NSF@seattle.gov ama 206-733-9361.

 • Wixii la xidhiidha hormarka gaadiidka ee magaalada ee jidka saxda ah kaas oo kharashkiisu noqonayo inta u dhaxaysa $100,000 ilaa $1 milyan ayaa mutaystay in lagu xisaabtamo.
 • Mashaariicdu waxay galayaan qaybo kala duwan sida: farshaxanka, meesha bulshadu degayso, iyo hormarka badbaadada.
 • Mashaariicda hore waxaa kamid ahaa dayactirka jidka cagta, laydhadhka meelaha laga tallaabo, hormarka badbaadada baaskiiladaha, ama jidadka dabbaaldegyada waxayna dhammaan laga arki karaa boggeena Mashaariicda Hore.

Maal-gelinta waxaa ay ka timaadaa lacag ujeeddadan loo ururiyo oo loogu talogalay sagaal-sano in lagu Horumariyo Seattle, oo ay 2015 cod-bixiyeyaashu ansixiyeen, taas oo sii wanaajinaysa ammaanka dadka socdaalka ah, ilaalinaysa jidadka iyo buundooyinka, iyo maal-gelinta ikhtiyaarro socdaal la awoodi karo, la isku halleyn karo oo loogu talogalay magaallo sii waynaanaysa. Lacagta ujeeddadan loo ururiyay waxaa ka mid ah $24 Milyan oo lagu sii wadayo barnaamijka Sanduuqa Jidka Xaafadda muddada sagaalka sano iyada oo qiyaastii $8 Milyan loogu talogalay wareegga sadddexdan-sano.

Barnaamijka NSF waxa uu soconayaa 3 sano in doorto, la nashqadeeyo, ilaa dhismaha mashaariicda.

Neighborhood Street Fund timeline

WajigaWakhtiga
Dabbaqaadaha 2018
Kala Saaridda iyo Kala Siinta Mudnaanta ee Bulshada 2019
Nashqadda 2020
Dhismaha 2021

Arjiga xigaa waxa uu furmayaa dhammaadka 2020/horaanta 2021. Iska qor halkan si iimeel aad ugu hesho warbixinaha ugu danbeeya ee barnaamijka, oo aad ula socoto wareegga labaad ee arjiga.

¿Qué está sucediendo?

NSF Banner showing the timeline; step 1: you tell us your ideas. 2: you prioritize the projects. 3: you vote. 4: Projects get selected

Fase 3: ¡VOTE!

¡La fase de votación para el ciclo 2019-2021 ya está abierta! Recibimos alrededor de 300 ideas de proyectos en nuestra fase de solicitud, que va seguida de la priorización de la comunidad para ayudar a reducir la cantidad de proyectos. Lo instamos a votar desde ahora y hasta el 5 de mayo de 2019 por los proyectos que más necesita su comunidad. Su voto determinará qué proyectos de su distrito avanzarán a la selección final por parte del Comité de Supervisión de Impuestos para Move Seattle (Move Seattle Levy Oversight Committee).

Cómo votar:

Programación de los eventos emergentes:

FechaHoraLugar
Lunes, 22 de abril 下午 3:00 - 6:00 Grocery Outlet Bargain Market
13201 Aurora Ave N
Seattle, WA 98133
Martes, 23 de abril 下午 3:00 - 6:00 Safeway
9262 Rainier Ave S
Seattle, WA 98188
Miércoles, 24 de abril 下午 3:00 - 6:00 Safeway
9620 28th Ave SW
Seattle, WA 98126

¿Qué es el Fondo para las Calles del Vecindario?

El Fondo para las Calles del Vecindario (Neighborhood Street Fund, NSF) es un programa urbano que le permite a la comunidad proponer y ayudar a priorizar los proyectos relacionados con el transporte, que posteriormente construye el Departamento de Transporte de Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT).

La votación está abierta para cualquiera que viva, trabaje, vaya a la escuela, acuda a rezar, obtenga servicios, haga voluntariado, o sea parte de un programa en la ciudad de Seattle.

 • Se puede considerar cualquier mejora relacionada con el transporte y el derecho de paso público de la ciudad, cuyo costo estimado esté entre $100,000 y $1 millón.
 • Los proyectos pueden clasificarse en varias categorías, tales como: arte, creación de espacios para la comunidad y mejoras en la seguridad.
 • Los proyectos anteriores han incluido reparación de aceras, iluminación del paso peatonal, mejoras en la seguridad de los ciclistas, o calles para festivales y todos se pueden revisar en nuestra página de Proyectos Anteriores.

El financiamiento proviene del programa de nueve años aprobado por los votantes en 2015 y llamado Recaudar para movilizar a Seattle (Levy to Move Seattle), que aumentará la seguridad de los viajeros, mantendrá las calles y los puentes en buen estado y permitirá invertir en opciones de transporte confiables y económicas para una ciudad en crecimiento. La recaudación incluye $24 millones para continuar con el programa Fondo para las Calles del Vecindario durante los nueve años, con aproximadamente $8 millones para este ciclo de tres años.

El programa NSF funciona en ciclos de 3 años para seleccionar, diseñar y ejecutar proyectos. La etapa de solicitudes para nuevos proyectos empezará en octubre de 2018.

Neighborhood Street Fund timeline

PhaseTimeline
Solicitudes 2018
Conceptos y selección social 2019
Diseño 2020
Ejecución 2021

Completar la solicitud debería tomarle alrededor de 15 minutos y requiere que el solicitante detalle una ubicación concreta con un problema concreto y que proponga una solución.

Se requiere que los solicitantes tengan una casilla de correo para presentar las solicitudes en línea y para que el personal del SDOT pueda comunicarse con ellos. Los solicitantes que no tengan acceso a internet o que necesiten asistencia lingüística se pueden comunicar con el SDOT para recibir ayuda a través de NSF@seattle.gov o por teléfono al 206-733-9361. También habrá varias reuniones informales para que el personal del SDOT asista a los participantes con las solicitudes.

NSF Banner

Quỹ Neighborhood Street Fund là gì?

Neighborhood Street Fund (NSF) là một chương trình của thành phố nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng đề xuất và giúp xác định ưu tiên đối với các dự án liên quan đến giao thông sẽ được Sở Giao thông Seattle xây dựng (SDOT) xây dựng sau này.

Tất cả mọi người đều có thể đăng ký! Các cư dân, doanh nghiệp, nhóm cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận được khuyến khích đăng ký tham gia.

 • Bất kỳ cải tiến liên quan đến giao thông trong phần dải đất lề đường công cộng của thành phố với mức chi phí dự kiến trong khoảng $100,000 đến $1 Triệu USD đều đạt điều kiện được xét duyệt.
 • Các dự án có thể thuộc các hạng mục khác nhau ví dụ: nghệ thuật, kiến tạo không gian cộng đồng và các cải tiến về an toàn.
 • Các dự án trước đây có bao gồm sửa chữa vỉa hè, đèn đường cho người đi bộ, các cải tiến về an toàn cho người đi xe đạp hoặc các đường phố lễ hội. Quý vị có thể xem lại các dự án này trên trang web của chúng tôi: www.seattle.gov/nsf

Nguồn tài trợ đến từ khoản thuế kéo dài 9 năm Levy to Move Seattle được cử tri chấp thuận năm 2015, nhằm tăng cường sự an toàn cho tất cả người đi đường, bảo trì các đường phố và cầu, và đầu tư vào các lựa chọn giao thông giá cả phải chăng và đáng tin cậy cho một thành phố đang ngày càng lớn mạnh. Khoản thuế này bao gồm $24 Triệu USD để tiếp tục chương trình Quỹ Neighborhood Street Fund trong vòng 9 năm. Trong đó có xấp xỉ $8 Triệu USD được dành cho chu kỳ ba năm này.

Chương trình NSF kéo dài trong 3 năm để lựa chọn, thiết kế và xây dựng các dự án. Giai đoạn đăng ký cho các dự án mới sẽ mở vào tháng 10 năm 2018.

Neighborhood Street Fund timeline

PhaseTimeline
Các Đăng ký 2018
Các Khái niệm và lựa chọn của cộng đồng 2019
Thiết kế 2020
Xây dựng 2021

Đăng ký mất khoảng 15 phút để hoàn thành và yêu cầu người đăng ký cung cấp địa điểm cụ thể với một vấn đề cụ thể, và một giải pháp đề xuất.

Những người đăng ký phải có một địa chỉ email cho các đơn đăng ký trực tuyến để nhân viên SDOT có thể liên hệ với họ. Những người đăng ký không thể tiếp cận trực tuyến, hoặc cần hỗ trợ về ngôn ngữ có thể liên hệ với SDOT để nhận trợ giúp qua địa chỉ NSF@seattle.gov hoặc số điện thoại 206-733-9361. Chúng tôi cũng sẽ sắp xếp một số phiên gặp mặt không cần đăng ký trước để nhân viên SDOT có thể hỗ trợ về việc đăng ký.

NSF Banner

የአከባቢ ስትሪት ፋንድ ምንድን ነው?

የአከባቢ ስትሪት ፋንድ (NSF) ማለት የከተማ ፕሮግራም ሆኖ ሕብረተሰቡ ሐሳብ እንዲያቀርቡ የሚያስችልና ከትራንስፖረት ጋር የተገነኙ ፕሮጅክቶችን ቅድሚያ ከሰጡ በኋላ በስያትል ትራንስፖርት መምሪያ (Seattle Department of Transportation (SDOT)) በመስጠት እንድገነቡ ለማገዝ ነው።

ማንም ማመልከት ይችላል! ነዋሪዎች፥ ብዝነስ ያላቸው፥ የሕዝብ ቡድኖች እና ለትርፍ ያልቆሙ ድርጅቶች እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ።

 • በሕዝብ የከተማው የመንገድ መብትማንኛውም ከትራንስፖርት ጋር የተገናኘ ማሻሻያ ሆኖ ወጪው ከ$100,000 እና $1 ሚሊዮን ከሆነ ለመታየት ትክክል ይሆናል።
 • ፕሮጀክቶች በተለያዩ ምድብ ውስጥ ሊመደቡ ይችላሉ ይህም እንዴ እነ፡ ኣርት፥ የሕዝብ ቦታ ማበጀት እና ደህንነት ማሻሻያዎችን ይጨምራል።
 • ያለፉት ፕሮጀክቶች የሚያጠቃልሉት የጎን መንገድን መጠገንነ፥ ለእግረኛ መንገድ መብራት ማስገባት፥ የብስክሌት ደህንነት ማሻሻዎች ወይም የበዓላት መንገዶች ነው። ሁላቸውም በድህረ ገፃችን እንገና ማየት ይቻላል፡ www.seattle.gov/nsf

ፈንዱ የሚገኘው በ2015 መራጮች የተወሰነ፥ ዘጠኝ ዓመት ግብር/ሌቪ ቱ ሙቭ ሲያትል (Levy to Move Seattle)፥ ከሚባለውና የሁሉም ተጓዦች ደህንነት የሚያበረታታ፥ መንገዶችንና ድልድዮችን የሚጠግን እና እያደገ ላለው ከተማ ምቹና አቅምን ያገናዘበ የጉዞ አማራጮች እንዲኖሩ ያደርጋል። ግብሩም የሚጨምረው $24 ሚሊዮን ሆኖ የአከባቢኢ ስትርት ፈንድ ፕሮግራምን በግምት $8 ሚሊኦኑ በዚህ ዙር ሶስት ዓመታት ሆኖ ለዘጠን ዓመታት ቀጣይ ይሆናል።

የNSF ፕሮግራም ለመምረጥ፥ ለዲዛይንና ግንባታ ለ3 ዓመት ይቆያል። ለአዳድስ ፕሮጅክቶች የማመልከቻ ጊዜ ጥቅምት 2018 ይከፈታል።

Neighborhood Street Fund timeline

PhaseTimeline
ማመልከቻዎች 2018
ፅንሰ ሓሳብና የሕዝብ ምርጫ 2019
ዲዛይን 2020
ግንባታ 2021

ማመልከቻውን ለመሙላት እስከ 15 ዳቂቃዎች ሊወስድ ይችላል፥ አመልካቾችም ተላይቶ የሚታወቅ ቦታ ተለይቶ ከሚታወቅ ጉዳእ ጋርና መፍትኤ ሐሳብ ከማቅረብ ጋር ይሆናል።

የSDOT ሰራተኞች እንዲያገኙአቸው ኣመልካቾች ለኦንላእን ማመልከቻ የኢሜይል አድራሻ እንድኖራችው ይፈለጋል። በኢንላይን ማግኘት የማይችሉ አመልካቾች ወይም የቋንቋ ድጋፍ ዪፈልጉ ካሉ ለእገዛ SDOT በNSF@seattle.gov ወይም በስልክ 206-733-9361 ማግኘት ይችላሉ። በማመልከቻው እንዲያግዙ ለSDOT ብዙ ውይይቶች/መድረኮች ይኖራሉ።

NSF Banner

ከባብያዊ መንገዲ ፈንድ እንታይ እዩ?

ከባብያዊ መንገዲ ፈንድ (NSF) ኮም ምስ መጎዓዓዝያ ዝተተሓሓዙ መደባት ብምቕፃል ብሲያትል ክፍሊ መጎዓዓዝያ (SDOT) ዝህነፁ መንገድታት ሓሳባት ዝህብሉን ቀዳምነት ዝሃቦ ናይ ከተማ መደብ እዩ፡፡

ኩሉ ሰብ ከመልክት ይኽእል! ነበርቲ፣ ቤት ንግዲ፣ ጉጅለ ኮምን ንትርፊ ደው ዘይበሉ ትካላት ንኸመልክቱ ይተባባዕ፡፡

 • ዝኾነ ምስ መጎዓዝያ ዝተተሓሓዘ ወጻኢኦም ክሳዕ $100,000 ከምኡ ድማ $1 ሚልዮን ዝኾኑ ናይ ህዝቢ የማናይ ገፅ መንገዲ ምምሕያሻት፡፡
 • እቶም መደባት ከምዚ ዝስዕብ ናብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክምቀሉ ይኽእሉ እዮም፡ ስነ ጥበብ፣ ንኮም መንገዲ ምህናፅን ናይ ድሕንነት ምምሕያሽ፡፡
 • እቶም ዝሓለፉ ናይ መንገዲ እግሪ ምምዕርራያት፣ ናይ መንገዲ መብራህትታት፣ ናይ ብሽክለታ ወይ ናይ ፌስቲቫል መንገዲ ድሕንነት ምምሕያሽ፡፡ ኩሎም ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ክረኣዩ ይኽእሉ፡ www.seattle.gov/nsf

ናይዚ ፈንድ ካብ 2015 ብድምፂ ወሃብቲ፣ ሲያትል ንምምሕያሽ ናይ ትሸዓንተ ዓመት ግዴታ እንትኸውን እዚ ድማ ናይ ኩሎም ተጎዓዝቲ ድሕንነት የመሓይሽ፣ መንገዲ ፅርግያን ድልድል ምፅጋን፣ ኣብ ዝዓብያ ከተማታት ጨረቡት፣ ተመጣጣኒ ዋጋ ዘለዎም ናይ መጎዓዝያ መማረፅታት የመሓይሽ፡፡ ናይ ከባብያዊ መንገዲ ፈንድ መደብ ኣብቶም ቀፀልቲ ሰለስተ ዓመታት ንምቕፃል $8 ሚልዮን ብኣጠቓላሊ እቲ ዕዳ $24 ሚልዮን የካትት፡፡

ናይ NSF መደብ ንምምራፅ፣ ዲዛይን ንምግባርን ንምህናጽ 3 ዓመት ሳይክል ኣለዎ፡፡ ናይ ሓድሽ መደብ መመልከቲ ግዘ ኣብ ጥቅምቲ 2018 ይጅመር፡፡

Neighborhood Street Fund timeline

PhaseTimeline
መመልከቲ 2018
ፍረ ሓሳብን ናይ ኮም መረፃ 2019
ዲዛይን 2020
ህንፀት 2021

እቲ መመልከቲ እቲ ከባቢ ንምግላፅ፣ ጉዳይን ዝተሃሰበ መፍትሒ ንምግላፅ 15 ደቓይቕ ወሲዱ መመልከቲ ክመልእ ይግባእ፡፡

ኣመልከቲ ሰራሕተኛታት SDOT ንኽረኽብኹምንኦንላይ መመልከቲ ናይ ኢሜል አድራሻኹም የድሊ፡፡ ኦንላይ ክጥቀሙ ዘይክእሉ ኣመልከቲ ወይ ናይ ቋንቋ ሓገዝ ዝደልዩ ብ NSF@seattle.gov ብቴሌፎን 206-733-9361 ካብ SDOT ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ፡፡ ሰራሕተኛታት SDOT ኣመልከቲ ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ጉብነያታት ከካይዱ እዮም፡፡