Paano Makapag-handa & Tumulong

Manatiling may kamalayan at ihanda ang inyong mga plano sa mga hindi inaasahan para sa bahay at paglalakbay. Linisin ang niyebe at yelo ng inyong mga bangketa. Tulungan ang mga nangangailangan ng tulong.  

Bago ang Niyebe at Yelo

Ihanda ang inyong tahanan para sa hindi inaasahan.

  • I-download ang Winter Storm Checklist para matulungan kayong makapaghanda. Makinig sa pagtataya ng lagay ng panahon at magkaroon ng plano kung may masasamang panahon. 
  • Magimbak bago dumating ang bagyo. Magkaroon ng planong pang-emerhensiya ng pamilya, cell phone at portable charger, radyong pinapatakbo ng baterya, pala pang-niyebe, bag ng asin para sa kalye, makakapal na damit, dagdag na kumot, flashlight, first aid kit, at suplay ng pagkain/tubig/gamot nang hindi bababa sa tatlong araw.

Maghanda

Magimbak bago dumating ang bagyo. Magkaroon ng pala pang-niyebe, bag na asin pang-kalye, makakapal na damit, dagdag na kumot, flashlight, first aid kit, at mga naitabing pagkain/tubig/gamot na makakatagal ng di bababa ng tatlong araw.

Bago ito Magyelo

Magkalat ng asin (o ibang produktong maselang sa kapaligiran) sa inyong bangketa, mga nilalakaran at mga rampa sa kurbada nang maiwasan ang pag-yelo.

Kapag Umuulan ng Niyebe - Linisin ang mga Bangketa

Linisin ang mga bangketa sa harap ng inyong tahanan o negosyo tuwing 12 oras bago maging yelo ang niyebe.

Kumustahin ang inyong Kapitbahay

Kumustahin ang inyong kapitbahay kung alam ninyong magagamit nila ang inyong tulong. Makipag-ugnayan at gumawa ng plano upang matiyak na ang inyong bahagi ng bangketa, mga daluyan ng tubig-bagyo, at mga rampa sa kantong kurbada ay walang sagabal na nyebe/yelo.

Mga Payo sa Ligtas na Pagpapala ng Niyebe

Iwasan ang pinsala! Tiyaking ligtas ninyong alisin ang niyebe at yelo gamit ang mga mapagkukunang kaalamang ito:

Babala: Ang Lungsod ay walang pananagutan para sa pinsala sa ari-arian o mga pinsala na nagreresulta mula sa pagpapala ng niyebe sa mga bangketa.

Magboluntaryo para sa aming Programa ng Pagpapala ng Niyebe sa kapitbahayan

Nais ba ninyong magboluntaryo at tulungan ang inyong mga kapitbahay na nangangailangan ng tulong ngayong tag-lamig? Ang Lungsod ng Seattle ay maglulunsad ng pangunahing programa upang suportahan ang komunidad sa mga pagpupursiging mag pala ng niyebe. Ang layunin ay tulungan ang mga nakatatanda at mga taong may mga hamon sa kadaliang kumilos na makalabas sa pintuan at kung saan kailangan nilang pumunta sa pamamagitan ng paglilinis sa mga bangketa at mga walkway malapit sa kanilang mga tahanan.

Maaari ninyong i-save ang impormasyong ito sa pamamagitan ng pag-download ng aming Neighbors Helping Neighbors Snow Shoveling Program flyer.

May mga tanong tungkol sa programa?

Kung handa kayong tumulong sa isang kapitbahay na may pangangailangan kapag dumating ang nyebe at yelo ngayong taglamig, mangyaring magparehistro sa aming customer care team sa pamamagitan ng pag-email sa 684-Road@seattle.gov o tumawag sa (206) 684-7623.

Humiling ng Tulong sa Pagpala ng Niyebe

Ang mga taong nangangailangan ng tulong sa pag-alis ng niyebe at yelo mula sa mga bangketa at walkway sa paligid ng kanilang mga tahanan ay maaaring humiling ng tulong mula sa Neighbors Helping Neighbors Snow Shoveling Program!

Kung gusto ninyong mag-sign up para makatanggap ng tulong sa boluntaryong snow shoveling sakaling magkaroon ng snow at yelo ngayong taglamig, mangyaring magparehistro sa aming customer care team sa pamamagitan ng pag-email sa 684-Road@seattle.gov o tumawag sa (206) 684-7623. Gagawin namin ang aming makakaya upang ikonekta kayo sa isang boluntaryo sa inyong lugar bago dumating ang panahon ng taglamig.

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.