ንደሕንነቱ ዝተሓለወ መንገዲ ቤት ትምህርቲ ትንታነ ዘርኣዊ ፍትሒ

ሓፈሻዊ መግለፂ

Happy kid on bike with adult helping

ናይ ሲያትል ዘርኣዉን ማሕበራዊ ፍትሕ ተበግሶ (RSJI) ኣብ ናይዚ ከተማ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ዘሎ ዝርአ ትካላዊ ዘርኣዉነትን ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ኣድልዎ ደዉ ናይ ምባል ጻዕሪ እዩ፡፡ ዘርኣዊ ፍትሒ መሳርሒ (RET) ናይ ዘርእኣዊ ፍትሒ ተፅዕኖታት ንምፍታሕ ስሩዕ ከይዲ የቐምጥን ናይ ፖሊሲ ምዕባለ፣ ኣፈጻጽማን ገምጋም፣ ናይ ዕማም ሕጊ፣ መደባትን ጉዳያት በጀት ዝመርሑ ሕቶታት የቐምጥ፡፡

ድሕንነቱ ዝተሓለወ መንገዲ ቤት ትምህርቲ (SRTS) ተምሃሮ ካብ ቤት ትምህርቶም ወይ ናብ ቤት ትምህርቶም ዝገብርዎ ጉዕዞን ድሕንነቱ ዝተሓለወን ቀሊልን ዝገብር ከባብያዊ፣ ክፍለ ሃጉራዉን ሃገራዉን ምንቅስስ እዩ፡፡ ናይ ሲያትል ክፍሊ መጎዓዝያ እዞም ዝስዕብ ሽቶ ንምስኻዕ ናይ ስትራተጂ እኩባት ይጥቀም፡

 • ትምህርቲ: ኩሉ ሰብ ብኸመይ ድሕንነቱ ተሓሊዉ ክጎዓዝ ከም ዘለዎ ከምዝፈልጥ ምርግጋጽ
 • ምትብባዕ: ኣብቲ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ናይ እግሪ ጉዕዞን ምዝዋር ብሽክለታን ምትብባዕ
 • ኢንጅነሪንግ፡ ከም ሓድሽ ናይ እግረኛ መንገዲ፣ ድሕንነቱ ዝተሓለወ መሻገሪን ንብሽክለታ ዝተመሓየሸ መንገዲ ዝኣምሰሉ ፕሮጀክታት ምህናጽ
 • ኣፈጻጽማ፡ ናይ ትራፊክ ድሕንነት ሕግታት ንምትግባር ምስ ናይ ስያትል ክፍሊ ፖሊስ ምሽራኽ
 • ገምጋም: ናብቲ ናይ ሓባር ናይ ድሕንነት ዕላማና ዘለዎ ከይዲ ምክትታል
 • ሓላፍነት: ንናይ ቤት ትምህርቲ ዕዉታት ምንጪ ምቕራብ

ናይ ዘርኣዊ ፍትሒ ራእይ

ራእይና ናይ ስያትል ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ መዓልቶም እዞም ዝስዕቡ ሓዊሱ ናይ ምጉዕዛን ብሽክለታ ምዝዋርን ጥቕሚ ብምርካብ መዓልቶም ንኽጅምሩ:

 • ክዘናግዑ
 • ድሕንነቶም ከም ዝተሓለወ ክስመዖም
 • ምስ ማሕበረሰቦም ዘለዎም ርክብ ምጥንኻር
 • ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ቁርሲ ሰዓት እንተየርፈዱ በጺሖም ንኽመሃሩ ድልዋት ይኾኑ
 • ዝተመሓየሸ ኣካላዉን ኣእምሯዉን ጥዕና

ስያትል ዘርኣዉነት ኣብ ምቅላስን ፍትሓዊ ከተማ ኣብ ምህናጽ ዝገብሮ ጻዕሪ ንምሕጋዝ ኣብ እዞም ዝስዕቡ ጉጅለታት ዝርከቡ ተምሃሮ ነተኮር፤ ናይ ከለር ማሕበረኮም፣ ትሑት እቶት ዘለዎም ማሕበረኮም፣ ስደተኛታትን ዑቕባ ሓተትን ማሕበረኮም፣ ስንክልና ዘለዎም ሰባት፣ ገዛ ዘይብሎም ወይ ናይ ገዛ ዉሕስና ዘይብሎም፣ ማሕበረኮም LGBTQ ከምኡ እዉን ደቂ ኣንስትዮ፡፡

ናይ ዘርኣዊ ፍትሒ ትንታነ ከይዲ

ንሲያትል ከለርድ ተምሃሮ ብዝበለጸ መንገዲ ንምትእንጋድ፤መደብ ድሕንነቱ ዝተሓለወ መንገዲ ቤት ትምህርቲ ብኸመይ ከምነመሓይሾ ብዝበለጸ ንምርዳእ ምስቲ ማሕበረሰብ ንምስራሕ ቁሩባት ኢና፡፡ ኩሎም ህጻናት ዘለዎም ዘርኣዊ ዓሌት ብዘየገድስ ጥዕና፣ ሓጎስን ትምህርቶም ናይ ምስኻዕ መሰል ስለዘለዎም፤ ኣብ ሞንጎ ተምሃሮ ዝግበር ንቑሕ ርክብ ንምብርትታዕ ናይ ስያትል መደብ ድሕንነቱ ዝተሓለወ ናይ ቤት ትምህርቲ መንገዲ ፍትሓዉነት መሰረት ዝገበረ መስርሕ ይጥቀም፡፡

Iኣብ 2015 ድሕንነቱ ዝተሓለወ መንገዲ ቤት ትምህርቲ መደብ እዞም ዝስዕቡ ጀሚሩ Safe Streets, Healthy Schools and Communities: A Safe Routes to School 5-Year Action Plan for Seattle. እዚ ትልሚ መደብ ድሕንነቱ ዝተሓለወ መንገዲ ቤት ትምህርቲ ግልጋሎቱ ፍትሓዊ ብዝኾነ መልክዑ የቕርብ ከም ዘሎ ንምርግጋጽ ኣብ ናይ 2017 መደባትና RET ንኽንትግብር ይእዝዘና፡፡

ድሕንነቱ ዝተሓለወ መንገዲ ቤት ትምህርቲ (SRTS) RET ከይድታት ዝገብርዎ፡

 • ን SRTS መደባት ናይ ዘርኣዊ ፍትሒ ዉጽኢት የቐምጥ
  • ብ SRTS መደባት ተጽዕኖ ዝበፅሖም ዝምልከቶም ኣካላት የሳትፍ
  • ዝቐረበበ መረዳእታ ይትንትን
  • እዞም ዘርኣዊ ዘይማዕርነት ዝፈጥሩ ዘለዉ መሰረታዊ ምኽንያታት ምፍላይ
 • ናይ SRTS መደባት መስርዕ ምስ ናይ ዘርኣዊ ማዕርነት ዉፂታት ምግምጋም
  • ዝሓሸ ዘርኣዊ ፍትሒ ንምፍጣር ስትራተጂ ምምዕባል
  • ዘይተፈትሑ ጉዳያት ምስናድ
 • ናይ ገምጋም ኣገባብን ናይ ሪፖርት ምግባር ሜላታት ግለፁ
 • ናይ RET መረዳእታታት ምስ ናይቲ ክፍሊ ኣመራርሓ፣ ጉጅለ ለዉጥን ንኣባላት ማሕበረሰብ ኣካፍል

ኣብቲ ቀጻሊ ዓመት ናይ ዘርኣዊ ትንታነ ዝኸዉን:

 • ቀዉዒ2017
  • ኣብቲ ዝሓለፈ እቲ ማህበረሰብ ብኸመይ ከም ዘገልገልናዮ ዘርኢ መረዳእታ ምትንታን
 • ሓጋይ 2018
  • ብቲ መደብና ጽልዋ ዝሓደሮም ሰባት ብምይይጥን ክትትልን ነካትቶም
 • ጽድያ 2018
  • ናይ ዘርኣዊ ፍትሒ ራእይና ንምስኻዕ ሓዱሽ ስትራተጅን ምሕዝነትን ምህናጽ
  • ናብቲ ራኢና እንገብሮ ገስጋስ ንምልካዕ ናይ ገምጋም ኣገባብ ምልላይ
 • ክረምቲ 2018
  • ናብቲ ማሕበረሰብ ሪፖርት ምግባር

ብመሰረት እቶም ተምሃሮኦ ዘለዎም ዘርኢ፣ ዓሌትን ፍልልይ ቋንቋ ምስ እዞም ዝስዕቡ ቤት ትምህርትታት ምሕዝነት ንፈጥር:

Wing Luke Elementary
West Seattle Elementary
Dearborn Park Elementary
Concord Elementary
Dunlap Elementary
Bailey Gatzert Elementary
Aki Kurose Middle School
Rainier Beach High School

ካባኻ ክንሰምዕ ንደሊ ኢና!

ንቲ ክትትልና ኣብ ኢሜልኩም፣ ኦንላይንን ኣብ ቤት ትምህርትን ኣብ መላእ ሲያትል ዝርከቡ ትካላት ማሕበረሰብ ተጸበዩና፡፡

kids crossing safely in a crosswalk