ረይነር ኣቨኑ ሳዉዝ መንገዲ ንኣውቶቡስ ጥራይ

አማርኛ • اَلْعَرَبِيَّةُ • 繁体字 • af-Soomaali • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English

ሰነ 27, 2022

ምምሕያሽ ኣብ ምትእምማን ኣውቶቡስን ግዜ ጕዕዞን

ሐዚ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ?

ኣብ መጀመርታ ሓምለ፣ ኣብ Rainier Ave S ናብ ሰሜን ገጹ ዚወስድ መገዲ ንኣውቶቡስ ጥራይ ንምውሳኽ ህንጸት ክንጅምር ኢና። እዚ ኸኣ ኣብ መንጎ S Alaska St ን S Walden St ን እዩ። ካብ’ዚ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ S Oregon St ን S Edmunds St ናብ ደቡብ ገጹ ዚወስድ መገዲ ኣውቶቡስ ጥራይ ክንውስኽ ኢና። እቲ ኣብ ጥቓኡ ዘሎ ናይ ከርብ ሳይድ ጎደና ካብ ሓፈሻዊ መጉዓዝያ ጎደና ናብ ሓድሽ መገዲ ኣውቶቡስ-ጥራይ ኪቕየር እዩ።

ኣብ’ቲ ሕጂ ኣብ ጎደና ዝርከብ ናይ መካይን ደው መበሊ፣ በዓል ክልተ ኣንጻር ዝኸይድ ጎደና፣ ከምኡ’ውን ኣብ ጽዕነት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ለውጢ ኣይኪህሉን እዩ። ካብ 8 - 10 ሓምለ ህንፀት ክጅመር እዩ። እዚ ስራሕ እዚ ኣብ ኩነታት ኣየር ዝምርኮስን ለውጢ ከግበሮ ዝኽእልን እዩ። እቲ መገዲ ኣብ እዋን ህንፀት ክፉት እዩ፣ ሰባት ድማ በብእዋኑ ዝካየዱ ናይ መገዲታት ምዕጻው ከም ዝህሉ ትጽቢት ክገብሩ ኣለዎም። ሰባት ብተወሳኺ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ S Edmunds St, S Alaska St, S Genesee St, 33rd Ave S and S Walden St ንዝርከቡ ናብ ሰሜን ዝወስድ መዕረፊ ኣውቶቡሳት ንግዚኡ ምዕጻው መዕረፊ ኣውቶቡሳት ክጽበዩ ይኽእሉ።እዞም መዕረፊ ኣውቶቡሳት ንውሑዳት ክዕጸዉ እዮም። ሰዓታት ኣብ ሓደ እዋን ከምኡ’ውን ኣብ ቀረባ ዝተሰጋገሩ መዕረፊ ኣውቶቡሳት ክቐርቡ እዮም። ኣብ እዋን ህንጸት ኣብ መዕረፊ ኣውቶቡስኩም ንዝመጽእ ምልክታታትን ግዝያዊ ለውጥታትን ተኸታተሉ።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ፕሮጀክት

እቲ ንኣውቶቡስ ጥራይ ዝተሓዝአ መገድታት፡ ኣውቶቡሳት ካብ ካልኦት መኻይን ብምፍላይ ዝያዳ ብዜተኣማምን ከም ዚንቀሳቐሳ ከምዝኸዉን እዩ ዚሕግዝ። እቲ ኣውቶቡስ ጥራይ ዚጐዓዘሉ መገድታት ነቲ ግዜ ጕዕዞ ኣውቶቡስ የሕጽሮ፡ ብፍላይ ትራፊክ ከቢድ ኣብ ዝዀነሉ እዋን፡ ነቲ ምስ ብዝሒ መኻይን ዚተሓሓዝ ምድንጓያት ይንክዮ። ሸቶና ንዅሎም እቶም ኣብ ሲያትል ዚነብሩ፡ ዚሰርሑን፡ ዚበጽሑን፡ ሰባት ብቐሊል ዝብጻሕ፡ ምቹእን፡ ዜተኣማምንን፡ ምርጫ መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ምግባር እዩ። ሓደ ኻብቲ ነዚ ሸቶ እዚ ንምውቃዕ እንጽዕረሉ ዘሎና መገድታት ነቲ ብኣውቶቡስ ጥራይ እንጥቀመሉ መገድታት ብምስፋሕ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ኼንቀሳቕሶም ዚኽእል ዜተኣማምንን ውጽኢታውን ናይ መጉዓዝያ መስርሕ ብምፍጣር እዩ።

ኣብ ረይነር ቫሊይ ተኣማምንነት መጉዓዝያ ንምምሕያሽ ምስ ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ሓቢርና ንዓዪ ኣሎና። መስመር 7 ሓንቲ ኻብተን ኣብ ሲያትል ዚርከባ ብስራሕ ትሑዛት መገድታት ኣውቶቡስ እያ፣ ኣብ መዓልቲ 8,000 ተጉዓዝቲ ብምምልላስ (ቅድሚ እቲ ለብዒ ኣብ መዓልቲ 11,200 ተጎዓዝቲ) የገልግል። እተን መስመር 7 ዝዀና ኣውቶቡሳት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቒቕ ወይ ቀልጢፈን ክመጻ እኳ እንተ ተመደባ፡ ብምኽንያት ብዝሒ ተሽከርከርቲ ኣብ ረይኔር ኣቨኑ ሳዉዝ ኣውቶቡሳት መብዝሕትኡ ግዜ ይድንጉያ ኢየን። ኣብ'ዚ ኣገዳሲ መራኸቢ መስመር'ዚ (corridor) ኣብ ኣውቶቡሳት ዘሎ ምትእምማን ንምምሕያሽ ዝሕግዝ፡ ኣብ ረይኔር ኣቨኑ ሳዉዝ ኣውቶቡሳት ጥራይ ዝኸዳሉ ጽርግያ ንውስኽ ኣለና። እዚ ዕዮ እዚ ኣብ ክልተ ደረጃታት ኺፍጸም እዩ፦

ደረጃ 1 (ህንጸት ኣብ 2022) ኣብ መንጎ ሳዉዝ ኣላስካ ስትሪትን ሳዉዝ ዋልደን ስትሪትን (S Alaska St and S Walden St) ናብ ሰሜን ገጹ ዚወስድ መገዲ ኣውቶቡስ ጥራይ ምዉሳኽ፡ ከምኡውን ኣብ መንጎ ሳዉዝ ኦሪገን ስትሪትን ሳዉዝ ኤድሙንድስ ስትሪትን (S Oregon St and S Edmunds St) ናብ ደቡብ ገጹ ዚወስድ መገዲ ኣውቶቡስ ጥራይ ምውሳኽ። እቲ ናይ ጕዕዞ ጽርግያ ናብ ሓድሽ ንኣውቶቡስ ጥራይ ዘገልግል መገዲ ኪቕየር እዩ። ኣብ ጎደናታት ዘሎ መቘም ማካይን ኣይኪውገድን እዩ። ዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስእልታት ርአ።

ደረጃ 2 (ምስፋሕ ኣገልግሎት ኣብ 2022) ንተኣማንነት ትራንዚትን ንግዜ ጕዕዞን ብዝያዳ ንምምሕያሽ ተወሳኺ ለውጥታት ኢና እንግምግም ዘለና፡ ብተወሳኺ ብምስፋሕ ነቲ ብሸነኽ ሰሜን ረይነር ኣቨኑ ሳዉዝ ንኣውቶቡስ ጥራይ ዘገልግል መገዲ ሓዊስካ። ነቲ ናብ ሰሜን ገጹ ዚወስድ መገዲ ኣውቶቡስ ጥራይ ካብ ሳዉዝ ዋልደን ስትሪት (S Walden St) ክሳዕ ማሳቹሰትስ ስትሪት (Massachusetts St) ዜስፋሕፍሕ ደረጃ 2 ፕሮጀክት ነጽንዕ ኣሎና። እቲ መገዲ መኻይን ናብ ኣውቶቡስ ጥራይ ዚጐዓዘሉ ሓድሽ መገዲ ክቕየር እዩ። ብዘይካዚ እቲ ፕሮጀክት ንኣዉቶቡሳት ዝያዳ ቐዳምነት ንምሃብን ካልኦት ትራፊክ ብውጽኢታዊ መገዲ ንኺንቀሳቐሱን ዚሕግዝ እተፈላለየ ምምሕያሻት ምልክት ኬጠቓልል ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ደረጃ 2 ፕሮጀክት ኣብ መጀመርታ ደረጃታት ኢዩ ዘሎ፡ ኣብ መወዳእታ 2022 ከኣ ነቲ ፕሮጀክት ንምሕባር ካብ ማሕበረሰብ ግብረ-መልሲ ምእካብ ክንጅምር መደብ ኣሎና።

ናይ ቦታ ፕሮጀክት ካርታ፦

ናይ ቦታ ፕሮጀክት ካርታ ናይ ረይኒየር ኣቨኑ ሳዉዝ ኣውቶቡስ ጥራይ ዝኸዳሉ ጎደና፡ ደረጃ 1ን 2ን ናብ ላዕሊ ረይኔር ኣቨኑ ሳዉዝ ዝኸይድ ዘርእይ።

ዝሰፍሐ ምስሊ ርአ።

ልሙድ ክፋል እቲ ሕጂ ዘሎ ንድፊ ጎደና (ናብ ሰሜን ዚጥምት)፦

ናብ ሰሜን ክትጥምት ከለኻ ነዚ ሕጂ ዘሎ ንድፊ ዜርኢ ስእሊ።

ልሙድ ክፋል ንድፊ ናይ መጻኢ ጐደና ምስ ኣውቶቡስ ጥራይ ዚንቀሳቐስሉ መንገዲ ዘለዎ (ናብ ሰሜን ዚጥምት)፦

እቲ ለውጥታት ናብ ሰሜን ኪጥምት ከሎ ኸመይ ከም ዚመስል ዜርኢ ስእሊ።

ኣብ መንጎ ሳዉዝ ኦረጎን ስትሪትን ሳዉዝ ኣላስካ ስትሪትን (S Oregon St and S Alaska St) ዘሎ ህሉው ናይ ጐደና ንድፊ (ናብ ሰሜን ገጹ ዝጥምት)፥

Graphic image showing current street design

ናይ መጻኢ ንድፊ ጎደና ምስ ጎደና ንኣውቶቡስ ጥራሕ ኣብ መንጎ ሳዉዝ ኦረጎን ስትሪትን ሳዉዝ ኣላስካ ስትሪትን (S Oregon St and S Alaska St)፡

Graphic image showing future street design with bus-only lanes

ድሕረ ባይታ ፕሮጀክት፦

ረይኒየር ኣቨኑ ሳዉዝ ንሰባት ምስ ንግድን ባህላዊ ማእከላትን ናይታ ኸተማ ዜራኽብ ቀንዲ ጎደና እዩ። ብዘይካዚ ሰባት ኣቕሑ ናብ ዝደለይዎ ቦታ ኸም ዘግዕዙ ዚገብር ንእሽቶ መራኸቢ መስመር (ኮሪደር) ናይ ጽዕነት እዩ። ብተወሳኺ'ውን ረይኒየር ኣቨኑ ሳዉዝ ንኪንግ ካውንቲ ሜትሮ መስመር 4፡ 7፡ 9, 48፡ 50፡ ከምኡእውን 106 ዘገልግል ኣገዳሲ ናይ መጓዓዝያ ኮሪደር ኢዩ። መስመር 7 ኣውቶቡስ ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ረይኒየር ቫሊን ብልምዲ ብግቡእ ዘይተወከሉን ግቡእ ኣገልግሎት ዘይረኽቡን ማሕበረሰባት ብቐጥታ ተገልግል ኢያ። ብዙሓት ኣብ ረይነር ቫሊ ዝነብሩ ሰባት ከባቢያዊ ኣገልግሎት ከም ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ድኳናት፡ ስራሕ፡ ቦታ ማሕበረሰባዊ ኣኼባታት፡ ዝኣመሰለ ንምርካብ መዓልታዊ ኣብ ኣውቶቡስ ቁጽሪ 7 ኢዮም ዝምርኰሱ። ኣብ'ቲ ለብዒ ኮቪድ-19 ዝነበረሉ እዋን ሰባት ኣብ መስመር ቁጽሪ 7 ይምርኰሱ ነበሩ እቲ መስመር ኣውቶቡስ ከኣ ኣብ'ቲ እዋን ለብዒ ገለ ካብቶም ዝለዓለ ቝጽሪ ተጉዓዝቲ ዘመላለሱ ነበረ።

ኣብ እዋን ለብዒ መስመር ቁጽሪ 7 ሓንቲ ኻብተን ዝበዝሐ ህዝቢ ዘጓዕዛ እያ ነይራ። ኣብ ቀውዒ 2020 መስመር ቁጽሪ 7፡ 60% ናይ'ቲ ቕድሚ ኮቪድ ዚግበር ዝነበረ ጕዕዞ ዓቂባ እያ።

ማሕበረሰብ ጸለምቲ፡ደቀባት፡ ጸዓዱ ዘይኮኑን (BIPOC) ነቲ ኻብ ቀውዒ 2020 ኣትሒዙ ኣዝዩ ህቡብ ዝዀነ መገድታት ኣውቶቡስ ክጥቀሙሉ ከለዉ ዜርኢ ስእላዊ መግለጺ።

ዝሰፍሐ ምስሊ ርአ።

እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ብምሉኡ እዋን ለብዒ ኮቪድ-19 ብዝሒ ተጎዓዝቲ ኣዝዩ ብዙሕ ኣብ ዝነበረሉ ቦታ ናይ ትራንዚትን ናይ ጕዕዞ ግዜን ዜተኣማምን ምዃኑ ምምሕያሽ ንምግባር ዜኽእል ናይ ቀረባ መጻኢ ግዜ ኣጋጣሚ ዀይኑ ብክፋል ተመርጸ። ኣብ'ዚ እዋን እዚ ነዚ ኢንቨስትመንት/ወፍሪ እዚ ብምግባር፡ ካብ'ቲ ለብዒ እንዳሓወና ክንከይድ ከለና ኣዉቶቡስ ንሰባት ዜተኣማምንን ስሉጥን ኣማራጺ መጓዓዝያ ምዃኖም ክቕጽሉ እዮም።

ናይ ረይኒየር ኣቨኑ ሳዉዝ ፕሮጀክት ናይ ኣውቶቡስ ጎደና ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ርክብን ናይ ንድፊ ጻዕርታትን ናይ ትርንዚት ተኣማንነት ንምምሕያሽ ዝተገብረ ፕሮጀክት እዩ። ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትልን (SDOT) ኪንግ ካውንቲ ሜትሮን ብ2017-2018፡ ከምኡውን እንደገና ብ2019-2020 ብዛዕባ ኣድላይነት መጉዓዝያን ቀዳምነታትን ኣብ ረይኔር ኣቨኑ ሳዉዝ ከም ኣካል ናይRapidRide R Line project ካብ ማሕበረሰብ ርኢቶ ንምእካብ ምስ ህዝቢ ርክብ ጌሮም። በቲ ናይ ህዝቢ ርኢቶ ከም'ዚ ሰሚዕና፥

 • ሰባት ብረይኒየር ኣቨኑ ሳዉዝ ጌሮም ናብ ዝደልይዎን ኣገዳሲ ኣገልግሎት ዝረኽቡሉን ቦታ ንምብጻሕ ዜተኣማምን መጕዓዝያ ኺገብሩ እዮም ዚደልዩ (ብዳዉን ታውን ጌርካ ካብ ምምልላስ)
 • ደገፍ ዝወሓደ ግዜ ንዚወስድን ምስ ካልእ ትራንዚት ዘራኽብን ናይ ትራንዚት ጉዕዞ
 • ሰባት ብእግሮም ኪኸዱ፡ ብብሽክለታ ኺጐዓዙ፡ ከምኡውን ኮረር ብምባል ናብ መጸበዪ ኣውቶቡሳት ኪጐዓዙ ኸለዉ ዉሑስ ኩነታት (ብፍላይ ኣብ ጥቓ መጸበዪ ኣውቶቡስ ኪሰግሩ ኸለዉ)
 • ደገፍ ነቲ ኣብ መንጎ ቻይና ታዉን ኣይዲን (Chinatown-ID) ከምኡ'ውን ኣብ መንጎ መደበር ባቡር ማዉንት ቤከር (Mt Baker) ሊንክ ላይት ረይልን ዘሎ ጎደና ንኣውቶቡስ ጥራይ
 • መብዛሕትኦም ሰባት ነቲ ኣብ ወሰን ጐደናታት ዘሎ ደው መበሊ ማኪና ንምእላይ ዝቐረበ ሓሳብ ይድግፍዎ ኢዮም ኣብ ክንድኡ ድማ ጎደና ንኣውቶቡስ ጥራይ ክህሉ ይደልዩ፡ እንተዀነ ግን ኣብ ንኣሽቱ ንግዳዊ ትካላት ከሕድሮ ዝኽእል ጽልዋ የተሓሳስብ ኢዩ

ረብሓታት ፕሮጀክት

 • ኣብ ረይነር ኣቨኑ ሳዉዝ ጎደና ንኣውቶቡስ ጥራይ ምውሳኽን ምስፋሕን ኣብ ረይነር ኣቨኑ ሳዉዝ፡ እንተላይ ተደጋገምቲ መስመራት ምስ ብዙሕ ተጉዓዛይ ዘለወን ከም መስመር ቁጽሪ 7፡ 48፡ ከምኡድማ 106 ኣብ ትራንዚት ዘሎ ምትእምማን ከመሓይሾ እዩ
 • ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ጎደናታት ንኣውቶቡስ ጥራይ ምውሳኽ ትራንዚት መድሕን ህይወት ኰይኑ ንኪቕጽል ከምኡድማ ንማሕበረሰብ ረይነር ቫሊ ብዝሓሸ መገዲ ንኸነገልግል የኽእለና ብሓባር ኴንና ኻብቲ ለብዒ ኽንሓዊ ኸለናን እንደገና ኽንሃንጾ ኸለናን
 • እቲ ጎደና ንኣውቶቡስ ጥራይ፡ ብኣውቶቡስ ንዚጐዓዙ ንሰባት ምስቲ ኣብ 2023 ዝኽፈት ሓድሽ ላይት መደበር ባቡር ጁድኪንስ ፓርክ (Judkins Park) ብዘይ ገለ ጸገም ኬራኽቦም እዩ፣ ኣብ ርእሲ እቲ ህሉው ነቑጣ ትራንዚት ኸም ላይት መደበር ባቡር ማዉንት ቤከር ከምኡውን መደበር ትራንስቲ ማክክለይላን ስትሪት (McClellan St) መደበር ሜትሮ
 • ረይነር ኣቨኑ ሳዉዝ ንግሆ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ብተደጋጋሚ ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ትህብ ኢያ፡ ናብ ሰሜን ገጻ እትኸይድ ሓንቲ ኣውቶቡስ ከኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3.5 ደቒቕ ኢያ እትመጽእ። እቲ ጎደናታት ንኣውቶቡስ ጥራይ ንብዙሓት ሰባት ናብ'ቲ ዚመላለሱሉ ቦታ ኣብ ሰዓቱ ንኺበጽሑን ስሩዕ ናይ ጕዕዞ ጊዜ ንኺገብሩን ይሕግዞም እዩ። ብገምጋም ንግሆ ኣብ ዚግበር ጕዕዞ፡ እቶም ብኣውቶቡስ ዝጎዓዙ ሰባት፡ ጎደናታት ንኣውቶቡስ ጥራይ ምስ ተሰርሑ 2 ደቒቕ ኬድሕኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ብንግሆኡ ብዙሕ ሰብ ዚጐዓዘሉ እዋን፡ እቶም ብኣውቶቡስ ዚጐዓዙ ሰባት ጎደናታት ንኣውቶቡስ ጥራይ ተጠቒሞም 6 ደቒቕ ኬድሕኑ ይኽእሉ እዮም።

ገምጋም ናይ ንግሆ ጊዜ ጕዕዞታትን፡ከምኡድማ ገምጋም ግዜ ጕዕዞታት ጻዕቂ መኻይን ኣብ ዝህልወሉ ዘርእይ ስእሊ።

 • እቲ ናይ ደረጃ 1 ፕሮጀክት ነቶም ብኣዉቶቡስ ኣብ ሞንጎ ሳዉዝ ኣላስካ ስትሪትን (S Alaska St) ሳዉዝ ዋልደን ስትሪትን (S Walden St) ንሰሜን ዝጐዓዙ ሰባት ልዕሊ 1 ደቒቕ ከድሕነሎም ኢና እንጽበ። እቲ ጎደና ንኣውቶቡስ ጥራይ ዚጐዓዘሉ ናብ'ቲ ብብዝሒ መኻይን ዘለዎን መብዛሕትኡ ልዑል ጻዕቂ መኻይን ዘለዎን ማለት ናብ ሰሜን ገጹ ናብ I-90 ብምዝርጋሕ ዝያዳ ናይ ጉዕዞ ግዜ ከድሕን ኢና እንጽበ።

ብዛዕባ እቲ ኣውቶቡስ ጥራይ ዚጐዓዘሉ መገድታት ረይነር ኣቨኑ ሳዉዝ ዝያዳ ተምሃር

እተን ናይ ትራንዚት መገድታት ምስ ተሃንጻ ኣውቶቡሳት ክንደይ ዚኣክል ግዜ እየን ክቕንሳ?

እቲ ናይ ደረጃ 1 ፕሮጀክት ምዝዛሙ ነቶም ብኣዉቶቡስ ኣብ ሞንጎ ሳዉዝ ኣላስካ ስትሪትን (S Alaska St) ሳዉዝ ዋልደን ስትሪትን (S Walden St) ንሰሜን ዝጐዓዙ ሰባት ልዕሊ 1 ደቒቕ ከድሕነሎም ኢና እንጽበ። እቲ ብኣውቶቡስ ጥራይ ዚጐዓዘሉ ጎደና ናብ'ቲ ብብዝሒ መኻይን ዘለዎን መብዛሕትኡ ልዑል ጻዕቂ መኻይን ዘለዎን ማለት ናብ ሰሜን ገጹ ናብ I-90 ዚዝርጋሕ እንተ ዀይኑ ዝያዳ ግዜ ከድሕን ኢና እንጽበ። ነዚኣቶም ግዜ ናይ ምቑጣብ ዓቕሚ ክህልዎም ዚኽእል ኸም ክፍሊ ፕሮጀክት ደረጃ 2 ጌርና ምግምጋምና ኽንቅጽል ኢና።

ሕጂ መገድታት ኣውቶቡስ ጥራይ እትውስኸሉ ዘለኻ ስለምንታይ ኢኻ?

እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ብምሉኡ እዋን ለብዒ ኮቪድ-19 ብዝሒ ተጎዓዝቲ ኣዝዩ ብዙሕ ኣብ ዝነበረሉ ቦታ ናይ ትራንዚትን ናይ ጕዕዞ ግዜን ዜተኣማምን ምዃኑ ምምሕያሽ ንምግባር ዜኽእል ናይ ቀረባ መጻኢ ግዜ ኣጋጣሚ ዀይኑ ብክፋል ተመርጸ። ኣብ'ዚ እዋን እዚ ነዚ ኢንቨስትመንት/ወፍሪ እዚ ብምግባር፡ ካብ'ቲ ለብዒ እንዳሓወና ክንከይድ ከለና ኣዉቶቡስ ንሰባት ዜተኣማምንን ስሉጥን ኣማራጺ መጓዓዝያ ምዃኑ ክቕጽል እዩ።

ኣብ ደው መበሊ ማካይን ጽልዋ ክህሉ ድዩ?

ኣብ ደረጃ 1 ፕሮጀክት ኣብ ጐደናታት ደው መበሊ ማካይን ክህሉ ኢዩ። መደብ ፕሮጀክትን ንድፍን ኪቕጽል ከሎ ኣብ ደረት ጎደና ማካይን ደው ምባል ካብ ፕሮጀክት ደረጃ 2 ዚመጽእ ዝዀነ ይኹን ጽልዋ ኺውሰን እዩ።

ናብ ንግድን/ወይ መንበሪታትን ምእታው ኪቕየር ድዩ?

ኣይፋሉን፡ ኣብ ረይነር ኣቨኑ ሳዉዝ ዝርከብ መእተዊ ናይ ንግዲ ቦታታትን/ወይ መንበሪታትን ምስቲ ናይ ደረጃ 1ፕሮጀክት ኣይቅየርን ኢዩ። እቶም ማኪና ዝዝውሩ ሰባት ኣብ መስቀላዊ መገዲ ንክጥወዩ ወይ ናብ ንግዲታት ወይ መንበሪ ኣባይቲ ዝኸዱ ናብቲ መገድታት ንኣውቶቡስ ጥራይ ዝብል ክኣትዉ ይኽእሉ ኢዮም። ካብ ፕሮጀክት ደረጃ 2 ንምእታው ዚግበር ዝዀነ ይኹን ለውጥታት ገና ክውሰኑ እዮም።

ማካይንን ዓበይቲ ማካይንን ዚዝውሩ ሰባት እንታይ ጽልዋ ኼሕድሮም ይኽእል?

እቲ ናይ ደረጃ 1ፕሮጀክት ምስ ተሃንጸ ንኣሽቱ ማካይንን ዓበይቲ ማካይንን ዝዝውሩ ሰባት ኣብ ጕዕዞ ዘሕልፍዎ ዓቢ ጽልዋ ኣይንጽበን ኢና። ከም ኣካል ናይ ደረጃ 2 ፕሮጀክት መጠን፡ ኣብቶም ንኣሽቱ ማካይንን ዓበይቲ ማካይንን ዝዝውሩ ሰባት ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋ ብቐጻሊ ኸነጽንዕ ከምኡ'ውን ነዞም ጽልዋታት እዚኦም ንምቍጽጻር ወይ ንምቅላል ስትራተጂታት ከነናዲ ኽንሰርሕ ኢና።

ነቲ ኣብ ጐረባብቲ ዘሎ ብዝሒ ኣቋሪጸን ዝኸዳ ማካይን ብኸመይ ኢኻ እትፈትሖ ዘለኻ?

ገሊኦም ማኪና ዝዝውሩ ሰባት ካብቲ ብዙሓት ሰባት ዝመላለሱሉ ጐደናታት ንምርሓቕ ኣማራጺ ብመንበሪ ሰፈር መገድታት ክሓልፉ ከም ዝመርጹ ንፈልጥ ኢና። ነዚ ሕጂ ዘሎ መጠን ትራፊክ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ካብ ፕሮጀክት ደረጃ 1 ብዙሕ መእለዪ ትራፊክ (ወይ ኣማራጺ መገድታት ኪወስዱ ዚመርጹ ሰባት) ኪህሉ ኣይንጽበን ኢና።

ዝያዳ ጕዕዞታት ናብ ትራንዚት ምቕያር ነዚ ዝስዕብ ኣገዳሲ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና፥

 1. ንብዙሓት ሰባት ካብ'ቲ ዝያዳ ዜተኣማምን ስርዓት ትራንዚት ኺጥቀሙ ይሕግዞም
 2. ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዝተቐየረ መንገዲ ትራፊክ ዜምጽኦ ሳዕቤን ንምንካይ ይሕግዝ

ብ2022 ሰባት ብትራንዚት ንክጐዓዙ ዘጋጥምዎም ዕንቅፋታት ብኸመይ ብዝሓሸ መገዲ ኽንፈትሖ ኸም እንኽእል ብዝያዳ ምእንቲ ኽንርዳእ ፕሮጀክት ደረጃ 2 እንዳኣማዕበልና ኸለና ተወሳኺ ወፍሪ ኽንገብር ኢና። ከም ኣካል እቲ ወፍሪ መጠን፡ ነቲ ኣብቲ ኸባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ብዝሓሸ መገዲ ንኽንርድኦ ምእንታን ኽንሰምዕ መደብ ኣውጺእና፥

 • ስክፍታታትን ክሰርሕ ዝኽእል ስትራተጂታትን ንምህዳእ ተሽከርከርቲ ኣብ'ቲ ኣቋሪጾም ዚሓልፉሉ ክንዓየሉ እንኽእል
 • ብዙሓት ሰባት ኣብ'ቲ ብዙሕ ሰብ ዘይበዝሓሉ እዋናት ዝያዳ ጕዕዞታት ናብ ትራንዚት ወይ ናብ ጕዕዞ ብምቕያር ጐደናታት ኣብ'ቲ ሰባት ማኪና ኺዝውሩሉ ዜድልዮም እዋን ንጹር ምእንቲ ኪኾኑ ዚሕግዝ ሜላታት

ረይነር ኣቨኑ ሳዉዝ ብሽግለታ ንዝዝዉሩ ሰባት ኣገዳሲ መስመር ኢዩ ። ነቶም ብሽክለታ ዝዝወሩ ሰባት ኵነታት ንምምሕያሽ እንታይ ምምሕያሻት ኢኻ እትገብር ዘለኻ?

ረይኔር ኣቨኑ ሳዉዝ ብሽክለታ ንዝዝዉሩ ሰባት ኣገዳሲ ጐደና ምዃኑ ሰሚዕና ምኽንያቱ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ጸፋሕን ቀጥታውን መገዲ ስለ ዝዀነ ኢዩ። ረይነር ኣቨኑ ሳዉዝ ንመጓዓዝያን፡ ጽዕነትን፡ ንኻልኦት ማካይንን ዚኸውን ኣገዳሲን ብተደጋጋሚ ዚዝውተርን መገዲ እዩ። ብዛዕባ ኣብ ጐደናታት ዚግበር ለውጥታትን ውሱን ህዝባዊ መሬትን ውሳነ ኽንገብር ከለና ነዞም ድሌታትን ቀዳምነታትን ሚዛናዊ ክንገብሮም ኣሎና። ክሳዕ እዛ ዕለት እዚኣ፡ እቲ ማሕበረሰብ ቀዳምነት ዝህቦም ኽልተ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ረይኔር ኣቨኑ ሳዉዝ ግጭታት ምንካይን ኣውቶቡሳት ከም ዝንቀሳቐሳ ምግባርን ምዃኑ ሰሚዕና ኢና።

እቶም ብብሽክለታ ዝዛወሩ ሰባት ብመሰረት Washington State law (ግዝኣታዊ ሕጊ ዋሺንግተን) ኣብ'ቲ ንአውቶቡሳት ጥራይ ዝፍቀድ ጎደናታት ተሽከርከርቲ ክጥቀሙ ይፍቀዶም እዩ። እቶም ብብሽክለታ ኣብ ወሰን መስመራት አውቶቡስ ዝዛወሩ ሰባት፣ እተን አውቶቡሳት ኣብ'ቲ ወሰን መስመር ጠጠው ከምዝብላ ብምዝካር ተጠንቂቖም ክጎዓዙ ኣለዎም። ብመሰረት እቲ ናይ ግዝኣት ሕጊ ዝብሎ፣ እቲ ኣብ ቅድሚት ዘሎ እዩ ቀዳምነት ዝረክብ። 

ዋላኳ ኣብ ረይኔር ኣቨኑ ሳውዝ (Rainier Ave S) ናይ ብሽኽለታ መስመራት ናይ ምህናጽ መደብ ዘየለ እንተኾነ፣ ነቶም ብእግሮም ዝጎዓዙ፣ ብብሽክለታ ዝዛወሩ፣ ወይ ድማ ሮል (ኮረር) ዝገብሩ ሰባት ዝሓሹ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ረይኔር ኣቨኑ ሳውዝ (Rainier Ave S) ገለ ምምሕያሻት ኣብ ምክያድ ንርከብ። መብዛሕቲኦም እዞም ዝካየዱ ምምሕያሻት ን Route 7 Transit-Plus Multi-Modal Corridor ሓዊሱ ምስ ካልኦት ኣብ'ቲ ከባቢ ዝርከቡ ፕሮጀክታት ሓቢሮም ኣብ ምህናጽ ይርከቡ። እቲ ናይ 2014 Bike Master Plan ካብ ማውንት ቤከር ቦሎቫርድ (Mt Baker Blvd) ብሰሜን ገጽ ኣብ ረይኔር ኣቨኑ ሳውዝ (Rainier Ave S) ዝተሓጸሩ ናይ ብሽኽለታ መስመራት ክህልዉ ሓሳብ ዝህብ እዩ። ነቶም ናይ ኣውቶቡሳት ጥራሕ ዝኾኑ ጎደናታት ኣብ'ቲ ካልኣይ መድርኽ ፕሮጀክት ንኣንፈት ሰሜን ንምግፋሕ ዝህልዉና ኣማራጺታት ኣብ እንርእየሉ ግዜ፣ እቶም ኣብ ከባቢታት ረይኔር ኣቨኑ ሳውዝ ዝነብሩ፣ ዝሰርሑ፣ ወይ ድማ ባኡ ኣቢሎም ዝጎዓዙ ሰባት ኣብ'ዚ እዋን እዚ ነቲ ጎደና ብኸመይ ይጥቀሙሉ ከምዘለዉን ኣብ ቀጻሊ ድማ ብኸመይ ክጥቀሙሉ ከምዝደልዩን ንምርዳእ ዘኽእሉን ናይ ህዝቢ ርክብ ስራሕቲ ክነሳልጥ ኢና።

ኣብዚ ቐረባ ዓመታት፡ ኣብ ረይነር ኣቨኑ ሳዉዝ ካልእ ለውጥታት ገይርና ኢና፡ ናይ ረይነር ኣቨኑ ሳዉዝ ዅነታትን ድሕንነትን ንምምሕያሽ፡ ገለ ኻብዚ ኸኣ ነቲ ናይ ፍጥነት ደረት ናብ 25 ማይል ኣብ ሰዓት ምንካይኣጋር ዝጥቀመሎም ምልክታት leading pedestrian signals፡ ከምኡውን ካልእ ናይ ድሕንነትን ህድኣትን ስጕምትታት ምውሳድ ከም ኣካል ፕሮጀክት ምምሕያሽ ረይነር ኣቨኑ ዝኣመሰለ።

ኣብ'ቲ ኸባቢ ንዝርከቡ ሰባት ብሽክለታ ዝዝዉሩሉ ኣብ ካልእ መገድታት ምምሕያሽ ገይርና ወይ ምምሕያሽ ንገብር ኣሎና ገለ ኻብዚ ኸኣ እዚ ዝስዕብ ኢዩ፥

መደብ ምውጻእ

 • ኣብ መጀመርታ 2022 ንድፊ ብምዉዳእ ፕሮጀክት ደረጃ 1 ንምጅማር ሓበሬታ ምእካብ
 • መፋርቕ 2022፦ ህንጸት ፕሮጀክት ደረጃ 1
 • መፋርቕ 2022፦ ደረጃ 2 ንምጅማር ሓበሬታ ምእካብ
 • 2023-2024፦ ናይ መወዳእታ ንድፍን ምትግባርን ፕሮጀክት ደረጃ 2

ደረጃ 1፦

ኣብ'ዚ እዋን እዚ ኣብ ደረጃ ንድፊ ናይ'ዚ ፕሮጀክት እዚ ብፍላይ ከኣ ናይ መጀመርታ ንድፊ ከም ዘሎና ዝሕብር ሰሌዳ።

ደረጃ 2፦

ኣብ'ዚ እዋን እዚ ኣብ ደረጃ ንድፊ ናይ'ዚ ፕሮጀክት እዚ ብፍላይ ከኣ ናይ መጀመርታ ንድፊ ከም ዘሎና ዝሕብር ሰሌዳ።

እተተሓሓዙ ፕሮጀክትታት

መስመር መጉዓዝያ ቁጽሪ 7 - ብተወሳኺ ድማ ዝተፋላለየ ዓይነት ጉዕዞ መልቲሞዳል ኮሪደር

ራፒድ ራይድ R

ኣብ ረይነር ኣቨኑ መራኸቢ መስመር (Corridor) እተገብረ ምምሕያሻት

ምወላ

ሳላ እቶም ኣብ ሕዳር 2020 ነቲ ሲያትል ትራንስቲት መዠር (እማመ 1) ንክሓልፍ 80 ሚእታዊት ዝዀኑ ኣብ ሲያትል ዘድመጹ፡ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ከተማና ብተደጋጋምን፡ ዜተኣማምንን፡ ብቐሊሉ ዚርከብን፡ ኣገልግሎት ኣውቶቡስ ምንጪ ኣታዊ ኸም ዚህሉ ገበረ። በቲ 0.15% ናይ መሸጣ ግብሪ (እዚ ማለት 15 ሳንቲም ካብ ናይ 100 ዶላር ኣመሪካ ዕድጊት) ኣቢልካ ኣብ ማሕበረሰብካ ኣገልግሎት ኣውቶቡስ ተበጻሓይ ንክኸውን ብቐጥታ ትድግፍ ኣለኻ።

ናውቲ

ናውቲ ፕሮጀክት ምስ ማዕበለ ኣብዚ ኺካፈል እዩ።