Số tiền trả gọn một lần

Số tiền trả gọn một lần (không tính lệ phí)

Quý vị có thể sử dụng dịch vụ này ngay cả khi quý vị nhận hóa đơn trên giấy. Quý vị có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc trương mục ngân hàng. Quý vị chỉ cần số trương mục và số ZIP code của địa chỉ nhận hóa đơn.

 

Hướng dẫn từng bước

  1. Bấm - Make a one-time payment -Trả gọn một lần (Trang bằng Tiếng Anh)
  2. Nhập vào số trương mục của quý vị, đảm bảo rằng không sử dụng dấu “cách” hoặc dấu “gạch ngang”, và bấm tiếp tục. Tìm số trương mục trên hóa đơn của quý vị.
  3. Bấm vào số ZIP Code của địa chỉ nhận hóa đơn trương mục Dịch Vụ Điện Nước của quý vị, và bấm tiếp tục
  4. Nhập vào thông tin thanh toán của quý vị

 

Public Utilities

Andrew Lee, General Manager and CEO
Address: 700 5th Avenue, Suite 4900, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34018, Seattle, WA, 98124-5177
Phone: (206) 684-3000
SPUCustomerService@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Public Utilities

Seattle Public Utilities (SPU) is comprised of three major direct-service providing utilities: the Water Utility, the Drainage and Wastewater Utility, and the Solid Waste Utility.