Thông Báo Khẩn và Thông Báo Cuối Cùng

Thông Báo Khẩn và Thông Báo Cuối Cùng

Trợ cấp cho Người Cao Niên, Người Khuyết Tật và Khách Hàng có Lợi Tức Thấp.

Vui lòng gọi ngay cho chúng tôi nếu quý vị nhận được thông báo khẩn cấp. Khách hàng Seattle City Light có thể được nhận trợ cấp tới 50% hoặc $200 hóa đơn tiền điện. Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều.

Chương Trình Giảm Giá Dịch Vụ Điện Nước: (206) 684-0268

Khách hàng có thể tiết kiệm đến 50% hóa đơn dịch vụ điện, nước, cống rãnh thoát nước và dịch vụ thu rác nếu mức lợi tức gia đình của họ bằng hoặc thấp hơn 70% mức lợi tức trung bình của tiểu bang.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Liên Bang nếu nguồn sưởi ấm chính của quý vị là điện, khí đốt hoặc dầu, và quý vị cần giúp chi trả hoá đơn điện nước trong mùa đông.  Gọi thẳng cho Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Liên Bang (Federal Energy Assistance Program) tại số  (800) 348-7144.

Nếu quý vị vẫn gặp khó khăn về tài chánh, quý vị nhận được thông báo khẩn và đã tận dụng tất cả các chương trình trợ cấp khác, xin gọi số (206) 684-3000. Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 7 giờ chiều. Quý vị có thể hội đủ điều kiện được trợ cấp thêm qua Project Share, một chương trình được tài trợ bởi các khoản đóng góp của khách hàng.

 

Public Utilities

Andrew Lee, General Manager and CEO
Address: 700 5th Avenue, Suite 4900, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34018, Seattle, WA, 98124-5177
Phone: (206) 684-3000
SPUCustomerService@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Public Utilities

Seattle Public Utilities (SPU) is comprised of three major direct-service providing utilities: the Water Utility, the Drainage and Wastewater Utility, and the Solid Waste Utility.