Đích thân tới trả

Vui lòng mang theo hóa đơn cùng với quý vị.

Trả bằng Visa, Master Card, hoặc ngân phiếu cá nhân trong giờ làm việc.

 

Các Địa Điểm Trung Tâm Dịch Vụ Không Lấy Hẹn

Ballard

5604 22nd Ave NW - map
(206) 684-4060
Thứ Hai – Thứ Sáu 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, thứ Bảy 10 giờ sáng – 2 giờ chiều

Central District

2301 S Jackson Street Suite 208 - map
(206) 684-4767
Thứ Hai – Thứ Sáu 9 giờ sáng – 7 giờ tối, thứ Bảy 9 giờ sáng – 5 giờ chiều

Delridge

5405 Delridge Way SW - map
(206) 684-7417
Thứ Hai – Thứ Sáu 10 giờ sáng – 6 giờ chiều

Downtown

City of Seattle Costumer Service Center
700 5th Avenue, 4th Floor (lobby entrance) - map
Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

City of Seattle Treasurer's Office
700 5th Avenue, 42nd Floor - map
Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

North Seattle / Lake City

12525 28th Ave NE (2nd floor) - map
(206) 684-7526
Thứ Hai – Thứ Sáu 9 giờ sáng – 5 giờ chiều

Seattle City Light North Service Center
1300 N 97th Street - map
Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều

South Seattle / Southeast Seattle

3815 S. Othello Street Ste 105 - map
(206) 386-1931
Thứ Hai – Thứ Sáu 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, thứ Bảy 10 giờ sáng – 2 giờ chiều

Seattle City Light South Service Center
3613 4th Avenue S - map
Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều

University District

4534 University Way NE - map
(206) 684-7542
Thứ Hai – Thứ Sáu 10 giờ sáng – 5 giờ chiều, thứ Bảy 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều

 

Public Utilities

Andrew Lee, General Manager and CEO
Address: 700 5th Avenue, Suite 4900, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34018, Seattle, WA, 98124-5177
Phone: (206) 684-3000
SPUCustomerService@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Public Utilities

Seattle Public Utilities (SPU) is comprised of three major direct-service providing utilities: the Water Utility, the Drainage and Wastewater Utility, and the Solid Waste Utility.