Vietnamese / Tiếng Việt

Áp phích nơi làm việc (yêu cầu đăng tải đối với hầu hết các chủ lao động) / Workplace Poster (Required Posting for Most Employers)

Luật pháp bảo vệ hầu hết chủ lao động và người lao động tại Seattle / Laws Covering Most Seattle-Based Employers and Employees

Bảo vệ người lao động làm việc trên ứng dụng (Nhân viên thời vụ) / App-Based Worker (Gig Worker) Protections

Người giúp việc gia đình / Domestic Workers

Bảo vệ nhân viên bán lẻ và dịch vụ thực phẩm / Retail and Food Service Employee Protections

Bảo vệ nhân viên khách sạn / Hotel Employee Protections

Nhà thầu độc lập / Independent Contractors

Thông tin chung / General Information

Tài liệu lưu trữ / Archived Materials

Bản dịch của tài liệu này có sẵn theo yêu cầu ở số (206) 256-5297 / A translated version of this document is available upon request at (206) 256-5297

Labor Standards

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Labor Standards

The Office of Labor Standards enforces Seattle’s labor standards ordinances to protect workers and educate employers on their responsibilities.