Somali / af Soomaali

Boodhka goobta shaqada (Boorka looga baahan yahay loo shaqeeyayaasha intooda badan) / Workplace Poster (Required Posting for Most Employers)

Sharciyada khuseeya Inta Badan Loo-shaqeeyayaasha iyo shaqaalayaasha Seattle / Laws Covering Most Seattle-Based Employers and Employees

Ilaalinta Xuquuqda Shaqaalaha Aabka (Shaqaalaha Oonleenka Ku shaqeeyaan) / App-Based Worker (Gig Worker) Protections

Shaqaalaha Guriga / Domestic Workers

Ilaalinta Xuquuqda Shaqaalaha Adeegga Cuntada iyo Tafaariqda / Retail and Food Service Employee Protections

Ilaalinta Xuquuqda Shaqaalaha Hudheelka / Hotel Employee Protections

Qandaraasleyaasha Madax Banaan / Independent Contractors

Xogta Guud / General Information

Diiwannada Kaydsan / Archived Materials

Dukumiintigaan oo la turjumay ayaa la heli karaa marka laga codsado (206) 256-5297 / A translated version of this document is available upon request at (206) 256-5297

Labor Standards

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Labor Standards

The Office of Labor Standards enforces Seattle’s labor standards ordinances to protect workers and educate employers on their responsibilities.