Paghahanda para sa Tag-ulan

Ang malakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha, at, sa ilang mga lugar ng Seattle, maaari rin nitong matabunan ang sistema ng imburnal at maging sanhi ng pag-apaw ng imburnal.

Ang mga tauhan ng SPU ay naghahanda para sa basang panahon ng Seattle sa pamamagitan ng pagsuri sa mga mahahalagang bahagi ng ating sistema ng daluyan ng tubig upang linisin ito, magsagawa ng pagpapanatili, at gumawa ng mga kinakailangang pagkukumpuni.

Sa kasagsagan ng mga bagyo, maging handa, manatiling ligtas, at makakuha ng kaalaman.

Bago Umulan

Iwasan ang pagbaha sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga dahon at basura sa inyong daluyan ng tubig-ulan.

Magkalaykay ng mga dahon sa inyong bakuran bago ito magbara sa mga daluyan ng inyong kapitbahayan.

Ilagay ang mga dahon sa pangbakuran basurahan subalit ilagay ang basura sa basurahan.

Kung mayroon kayong maraming mga dahon, ang mga customer ng sambahayan ay maaaring maglabas ng hanggang 10 bag ng dagdag na basura sa bakuran bawat araw ng koleksyon nang libre sa Nobyembre.

Kapag Umuulan

Tumawag sa (206) 386-1800 (mayroong libreng serbisyo ng pagsasalin) Lunes hanggang Biyernes 24 oras kada araw kung kayo ay mayroong makitang mga problema sa pagbaha o imburnal.

Manatiling ligtas at makakuha ng mga pag-update sa kasagsagan ng mga malakas na bagyo sa pamamagitan ng pagbisita sa atyourservice.seattle.gov at pagsunod sa social media ng SPU.