Số tiền trả gọn một lần

Dịch vụ trực tuyến này hiện chỉ có bằng Tiếng Anh. Nếu quý vị muốn làm việc với một đại diện bằng Tiếng Việt, vui lòng gọi số (206) 684-3000.

  • Bấm số 5, sau đó bấm số 5.
  • Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.
  • Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 7 giờ chiều

Số tiền trả gọn một lần (không tính lệ phí)

Quý vị có thể sử dụng dịch vụ này ngay cả khi quý vị nhận hóa đơn trên giấy. Quý vị có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc trương mục ngân hàng. Quý vị chỉ cần số trương mục và số ZIP code của địa chỉ nhận hóa đơn.

 

Hướng dẫn từng bước

  1. Bấm - Make a one-time payment -Trả gọn một lần (Trang bằng Tiếng Anh)
  2. Nhập vào số trương mục của quý vị, đảm bảo rằng không sử dụng dấu “cách” hoặc dấu “gạch ngang”, và bấm tiếp tục. Tìm số trương mục trên hóa đơn của quý vị.
  3. Bấm vào số ZIP Code của địa chỉ nhận hóa đơn trương mục Dịch Vụ Điện Nước của quý vị, và bấm tiếp tục
  4. Nhập vào thông tin thanh toán của quý vị