Hóa đơn điện tử (eBilling)

Dịch vụ trực tuyến này hiện chỉ có bằng Tiếng Anh. Nếu quý vị muốn làm việc với một đại diện bằng Tiếng Việt, vui lòng gọi số (206) 684-3000.

 • Bấm số 5, sau đó bấm số 5.
 • Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.
 • Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 7 giờ chiều

Tới mục Hóa Đơn điện tử - không tính lệ phí (Trang bằng Tiếng Anh).

 

Hướng dẫn từng bước

 1. Tạo Tên Truy Cập và mật khẩu cho trương mục Seattle Public Utilities và/hoặc Seattle City Light của quý vị.
 2. Tới trang đăng ký (Trang bằng Tiếng Anh).
 3. Bấm vào đường liên kết ở giữa trang ghi là “SIGN UP FOR ELECTRONIC BILLING”(ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ).
 4. Nhập vào số trương mục Seattle City Light hoặc Seattle Public Utilities của quý vị, không dùng dấu “cách” và dấu “ngạch ngang”, và bấm continue (tiếp tục).
 5. Bấm vào số ZIP Code của địa chỉ nhận hóa đơn trương mục Dịch Vụ Điện Nước của quý vị, và bấm continue (tiếp tục) .
 6. Tạo tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập trương mục của quý vị sau này.
 7. Sau khi quý vị đã đăng ký sử dụng, quý vị có thể đăng nhập và xem hóa đơn hiện tại của quý vị, và quá trình tính lệ phí của quý vị.
 8. Thêm hóa đơn cho các trương mục dịch vụ điện nước khác bằng cách bấm vào đường liên kết Add/Remove Account (Thêm/Xóa Trương Mục) ở bên trái trang.