Fire Safety in Multiple Languages

Aplicación del Código de Seguridad y Prevención de Incendios de edificios: Aquí encontrará una selección de nuestros formularios y guías más populares y útiles traducidos a su idioma. Estos materiales seguramente lo ayudarán a mantener su edificio seguro y a prepararse para que las inspecciones sean exitosas. También tenemos información sobre el cumplimiento del Código, incluido el programa de citación no penal que se lanzará en 2020.

Thực thi Bộ luật An toàn Cháy nổ Tòa nhà: Dưới đây là một lựa chọn các hình thức và hướng dẫn hữu ích và phổ biến nhất của chúng tôi được dịch bằng ngôn ngữ của quý vị. Những vật liệu này sẽ giúp quý vị giữ an toàn cho tòa nhà và chuẩn bị cho một buổi kiểm tra thành công. Chúng tôi cũng có thông tin về việc thực thi bao gồm một chương trình trát hầu tòa phi hình sự mà sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020.

Building Safety and Fire Code Enforcement: Here is some helpful information translated in your language, which includes more links to a selection of our most popular guides and forms also in your language. These materials should help you keep your building safe and prepare for successful inspections. We also have information about enforcement including a non-criminal citation program introduced in 2020.

Client Assistance Memos help explain the requirements of the Seattle Fire Code. 

Fire Department - Fire Prevention Division

Harold Scoggins, Fire Chief
Address: 220 3rd Ave S, 2nd Floor, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: 220 3rd Ave S , Seattle, WA, 98104
Phone: (206) 386-1450
Contact Us

The Seattle Fire Department (SFD) has 33 fire stations located throughout the City. SFD deploys engine companies, ladder companies, and aid and medic units to mitigate loss of life and property resulting from fires, medical emergencies, and other disasters. The Department also has units for ...