Fire Safety in Multiple Languages

COVID Updates - Services During Pandemic and Re-Opening

The Fire Marshal's Office is providing all services at this time, with some modifications to align with the Governor's Safe Start plan approved for King County.  Our employees are following safe worksite guidelines and ask our customers to do so as well at their jobsites.  Please note:  our walk-in counter at 220 3rd Ave S has limited hours and we recommend contacting us by email. 


Simplified Chinese 简体中文 执行建筑安全与消防法规:以下是我们精选的最受欢迎和最有帮助的表格和指导书,已翻译成您使用的语言。 这些资料有助于您保持建筑安全并为顺利通过检查做好准备。 我们另有关于执行程序的信息,包括于2020年开始实施的非刑事罚款计划。


Traditional Chinese 繁體中文 建築安全和消防執行法規:這裡有一系列我們最受歡迎、最有幫助的表格和指南,已為您翻譯成您的語言。 這些資料會幫助您維護樓宇安全並且為成功進行檢查做好準備。 此外,我們還有關於執行的資訊,包括 2020 年引進的無犯罪旁證計劃。

Somali Af-Soomaali - Dhisida Badbaado iyo Xoojinta Xeerka Dabka: Halkan waa doorasho foomamkeena caawimada badan iyo tilmaamaha loo turjumay luuqadaada.  Walxahan waa iney kaa caawiyaan ilaalinta badbaadadaa dhismaha oo diyaarisaa tijaabooyin guuleystay.  Sidoo kale waxaan heynaa xog ku saabsan xoojinta ku jirto barnaamijka qoraalka aan-dambiga aheyn la bilaabey 2020.

Spanish español - Aplicación del Código de Seguridad y Prevención de Incendios de edificios: Aquí encontrará una selección de nuestros formularios y guías más populares y útiles traducidos a su idioma.  Estos materiales seguramente lo ayudarán a mantener su edificio seguro y a prepararse para que las inspecciones sean exitosas.  También tenemos información sobre el cumplimiento del Código, incluido el programa de citación no penal que se lanzará en 2020.   

Vietnamese Tiếng Việt - Thực thi Bộ luật An toàn Cháy nổ Tòa nhà: Dưới đây là một lựa chọn các hình thức và hướng dẫn hữu ích và phổ biến nhất của chúng tôi được dịch bằng ngôn ngữ của quý vị.  Những vật liệu này sẽ giúp quý vị giữ an toàn cho tòa nhà và chuẩn bị cho một buổi kiểm tra thành công.  Chúng tôi cũng có thông tin về việc thực thi bao gồm một chương trình trát hầu tòa phi hình sự mà sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020.

English - Building Safety and Fire Code Enforcement: Here is some helpful information translated in your language, which includes more links to a selection of our most popular guides and forms also in your language.  These materials should help you keep your building safe and prepare for successful inspections.  We also have information about enforcement including a non-criminal citation program introduced in 2020.

Cambodian ភាសារខ្មែរ: 5033-Ceremonial Fireworks កាំជ្រួចពិធី

Korean 한국어: 5033-Ceremonial Fireworks 의식 불꽃 놀이,   5966-New Construction Inspection Process 새로운 건축 검사 프로세스,   5972-Request Appeal Fire Department Decision or Action 항소 소방서 결정 또는 조치 요청

Lao ລາວ: 5033-Ceremonial Fireworks ດອກໄມ້ໄຟພິທີ

Tagalog: 5966-New Construiction Inspection Process - Ang Proseso ng Inspeksyon ng Engineering,   5972-Request Appeal Fire Department Decision or Action - Paghiling ng Pagsusuri ngKonseho ng Mga Apela ngFire Code

Thai ไทย: 5033-Ceremonial Fireworks ดอกไม้ไฟพิธี