Laotian Language Information from Emergency Management

ຕຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບເຮືອນແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ

ໄພພິບັດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມີການແຈ້ງເຕືອນນີ້. ມັນສຳຄັນທີ່ຄວນຈະວາງແຜນການລ່ວງໜ້າ ເພື່ອທີ່ທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະສາມາດເບິ່ງແຍງກັນໄດ້. ມີແນວທາງປະຕິບັດສາມຂໍ້ທີ່ທຸກຄົນ ສາມາດເຮັດໄດ້ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້.    

  • ສ້າງແຜນການ - ຄອບຄົວຂອງທ່ານອາດບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳກັນໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ ສະນັ້ນຈຶ່ງສຳຄັນ ທີ່ຄວນຈະວາງແຜນການໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບວິທີຫຼົບໄປຢູ່ບ່ອນປອດໄພ, ວິທີຕິດຕໍ່ຫາກັນ ແລະບ່ອນນັດພົບກັນຫຼັງເກີດໄພພິບັດ.   
  • ຕຽມເຄື່ອງຂອງໃຊ້ສຳລັບເຫດສຸກເສີນ - ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານມີທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ຈຳເປັນໃນການຢູ່ ລອດໃນລະຫວ່າງເກີດໄພພິບັດ. ຢ່າງໜ້ອຍ ທ່ານຄວນມີນ້ຳດື່ມ, ອາຫານ, ໄຟສາຍ, ເຄື່ອງນຸ່ງແລະຜ້າຫົ່ມສຳຮອງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ແລະແຫ້ງ, ແລະຊຸດປະຖົມພະຍາບານ.       
  • ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ - ຮວມຕົວກັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍ ເບິ່ງແຍງຊຶ່ງກັນແລະກັນ.  ລິງຄ໌ຕໍ່ໄປນີ້ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຕຽມພ້ອມຕົນເອງແລະຄອບຄົວເມື່ອເກີດໄພພິບັດ.     

ຂໍ້ມູນພາສາລາວຈາກພະແນກການຈັດການເຫດສຸກເສີນ