Vietnamese / Tiếng Việt

Để làm cho tiếng nói của quý vị có trọng lượng trong các cuộc bầu cử ở Seattle

Chương trình Voucher Dân chủ cho phép người dân Seattle tham gia vào các cuộc bầu cử địa phương và giảm bớt các rào cản trong quá trình tranh cử bằng cách cung cấp một nguồn tài trợ.

Voucher Dân chủ là gì?
Thành phố Seattle cung cấp Voucher Dân chủ cho các cư dân. Voucher Dân chủ là các chứng chỉ trị giá 25 đô la mỗi voucher mà người dân Seattle dùng để đóng góp cho các chiến dịch ở địa phương.

Những ứng cử viên nào có thể nhận được Voucher Dân chủ?
Chương trình này là chương trình tùy chọn dành cho các ứng cử viên Ứng cử viên tham gia chương trình có thể chấp nhận voucher của quý vị. Voucher Dân chủ có thể được đóng góp cho ứng cử viên tham gia đang tranh cử vào Hội đồng Thành phố, Luật sư Thành phố hoặc Thị trưởng tại Seattle.

Cuộc bầu cử tiếp theo của Thành phố Seattle là khi nào?
Cuộc bầu cử tiếp theo của Thành phố Seattle là vào năm 2023. 

Quý vị có thể nhận được Voucher Dân chủ nếu quý vị:

  • Là cư dân Seattle,
  • Từ 18 tuổi trở lên, và
  • Là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ, là cư dân thường trú hợp pháp.

Nếu quý vị là một cử tri đã đăng ký, quý vị sẽ tự động nhận được Voucher Dân.

Làm thế nào để tìm hiểu về các ứng cử viên?
Hãy vào Trang giới thiệu ứng cử viên để tìm hiểu về các ứng cử viên tranh cử.

Tìm một ứng cử viên tham gia trên trang ứng cử viên tham gia. 

Làm thế nào để gửi Voucher Dân chủ trên mạng?
Hãy vào Cổng thông tin trực tuyến để gửi Voucher Dân chủ. Tìm "mã mời" trên mặt sau của Voucher Dân chủ đã được gửi cho quý vị qua thư.

Quý vị có câu hỏi?  Vui lòng gọi gói (206) 727-8855 (có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ).

Quý vị có thể tải xuống hoặc in các tài liệu này để sử dụng trong cộng đồng của mình.

Đơn đăng ký Voucher Dân chủ

Tài liệu quảng cáo dành cho ứng cử viên

Voucher Dân chủ là gì?