Vietnamese / Tiếng Việt

Một cách mới để gây quỹ cho chiến dịch tại Seattle!

Khi nào thì có Voucher Dân Chủ trực tuyến?
Chúng tôi xin lỗi, cổng thông tin trực tuyến chưa có sẵn. Vui lòng kiểm tra lại sớm.

Voucher dân chủ (Democracy Voucher) là gì?
Voucher dân chủ là chứng chỉ có giá trị $25 mà người dân Seattle có thể đóng góp vào các chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên vào các vị trí của Hội đồng thành phố hoặc Tổng chưởng lý Thành phố hoặc Thị trưởng.

Kỳ bầu cử kế tiếp của thành phố Seattle (City of Seattle) diễn ra khi nào?
Kỳ bầu cử kế tiếp của thành phố Seattle (City of Seattle) diễn ra vào năm 2019 và bảy cuộc vận động vào quận hạt hội đồng thành phố sẽ được phép gây quỹ thông qua hình thức Chương trình Voucher Dân chủ (Democracy Voucher Program).

Voucher Dân chủ cung cấp cho cư dân Seattle cơ hội để ủng hộ các chiến dịch tại địa phương và tham gia nhiều hơn vào chính phủ của họ. Ngoài ra, Chương trình Voucher Dân chủ giúp ứng cử viên gây quỹ cho chiến dịch của mình dễ dàng hơn.

Để nhận được voucher, quý vị phải:

  • Là cư dân Seattle,
  • Từ 18 tuổi trở lên, và
  • Là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ, là cư dân thường trú hợp pháp.

Tìm ứng cử viên tham gia tại www.seattle.gov/democracyvoucher/i-am-a-seattle-resident/2019-participating-candidates

 Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi đến số (206) 727-8855 (Có sẵn người thông dịch).


Quý vị có thể tải về hoặc in các tài liệu này để sử dụng trong cộng đồng của mình. 

Đơn đăng ký Chương trình Voucher Dân chủ

Bạn muốn tranh cử tại Seattle?