Tigrinya/ ትግርኛ

ኣብ ናይ ሲያትል ምርጫታት ድምጽኻ ኣገዳስነት ከምዘህልዎ ግበር

እዚ ናይ መደብ ዲሞክራሲ ቫውቸር ነበርቲ ሲያትል ኣብ ከባቢያዊ ምርጫታት ክሳተፉ ምንጪ ምወላ ብምቕራብ ንመረጻ ምውድዳር ዝዕንቅጹ ንምቅናስ የተባብዕ።

ናይ ዲሞክራሲ ቫውቸር እንታይ እዩ?
ከተማ ሲያትል ንነበርቲ ዲሞክራሲ ቫውቸር ይቅርብ። ዲሞክራሲ ቫውቸራት ነበርቲ ሲያትል ንከባቢያዊ ወፍሪ መረጻ ንምምዋል ዝጥቀሙሉ ነፍስወከፎም $25 ዋጋ ዘለዎም ሰርትፍኬታት እዮም።

ኣየኖት ሕጹያት ዲሞክራሲ ቫውቸራት ይቅበሉ?
እዚ ፕሮግራም ንህጹያት ኣማራጺ እዩ። ኣብቲ መደብ ዝሳተፉ ሕጹያት ቫውቸራትኩም ክቅበሉ ይኽእሉ እዮም። ዲሞክራሲ ቫውቸራት ኣብ ስያትል ንቤት ምኽሪ ከተማ፣ ጠበቓ ወይ ንከንቲባ ከተማ ዝወዳደሩ ዘለው ንተሳተፍቲ ሕጹያት ክምወል ይኽእል እዩ።

ናይ ስያትል ከተማ ቀፃሊ መረጻ መዓስ እዩ?
እቲ ዝቕጽል ምርጫ ከተማ ሲያትል ኣብ 2023 እዩ። 

ዲሞክራሲ ቫውቸር ክትረኽቡሉ ትኽእሉሉ ኩነታት

  • ናይ ሲያትል ነባራይ እንተኾይንኩም፣
  • ዕድሜኹም ብውሑዱ 18 ዓመት እንተኮይኑ፣ ከምኡድማ
  • ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዎም ወይ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልዱ፣ ወይ ናይ ኣሜሪካሕጋዊ ቀዋሚ ነባርነት ዘለዎም።

ዝተመዝገብኩም ኣድማጺ እንተድኣ ኮይንኩም፣ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ቫውቸኩም ብቅጽበት ክትረቡዎ ኢኹም።

ብዛዕባ እቶም ሕጹያት ተወዳደርቲ ከመይ ክፈልጥ ይኽእል?
ብዛዕባ ንቤት ጽሕፈት ዝወዳደሩ ዘለው ሕጹያት ንምፍላጥ ናብቲገጽ ምልላይ ሕጹይ ተወከሱ።  

እቲ ተሳታፊ ሕጹይ ኣብ ገጽ ተሳተፍቲ ሕጹያት ርኸብ። 

ሕቶታት?  ብኽብረትኩም ናብ (206) 727-8855 (ናይ ቋንቋ ሓገዝ ኣለና።)ደውል።

እዚኦም ንዋታት ኣብ ማሕበረሰብካ ክትጥቀመሎም ካብ መርበብ ከተውርዶም ወይ ክትሓትሞም ትኽእል ኢኻ። 

ምምልካት ዲሞክራሲ ቫውቸር

ናይ ባኧልኹም ናይዲሞክራሲ ቫውቸር (Democracy Vouchers)ኣብ ናይ 2023 መረፃታት ሲያትል ተጠቐሙ።