Oromo / Oromiffa

Karaa haaraa deegarsa buufataawwaan Seattle!

Voochara (Voucher) Dimokiraasii jechuun maal jechuudha?
Voochara Dimokiraasii Waraqaa raga gatiin isaa $25 kan tokko tokkoon jiraattota siyaatil kaadhimamaa mana mare magaalaa Siyaatiliif, Abukaatoo Magaalaa ykn Kantiibaa dhaaf dorgomuuf gumaachuu danda'an dha.

Filannoon managaalaa Siyaatil kan itti aanu youmi?
Filannoon magaalaa siyaatil kan itti aanu bara 2019 kessa yommu ta'u manneen maree distiriktii torbanii kara Sagmantaa Voochara Dimokiraasii (Democracy Voucher Program) tiin maallaqa duulaa argachuuf ulaagaa ni guutu.

Waraaqaawwaan filannoo Dimookiraasii jiraattoota Seattle'f carraa kenni buufataawwaan naannoo akka deegaraaniifi mootummaa isaanii keessaatti hirmaattoota akka ta'aaniif Itti dabalee,Waraaqawwaan filannoo Dimookiraasii kan salphisu kadhimaamtootaaf deeggarsa buufatawwaanii ofi isaaniif.

Waraaqaawwaan filannoo argachuf, ati dirqaama:

  • Jiraataa Seattle,
  • Yoo xiqqaatte Umrii waggoota 18, fi
  • Lammii U.S.,Sabummaa U.S,yookiin jiraataa dhaabbataa seeraa

Kaadhimamtoota filannoodhaaf dorgoman marsaritii asii gadi irra ilaalaa seattle.gov/democracyvoucher/info-for-seattle-residents/eligible-candidates

Gaaffiiwwan yoo qabaatan, (206) 727-8855 maaloo bilbiila (Gargaasi afaanii kan argamu dha).


Ati gadibuusuu yookiin nmeeshaalee kana piriintii gochi hawaasa kee keessaatti fayyadamuuf 

Uunka Sagantaa Filannoo Dimookiraasii 

Gaaffiwwan irra deddeebiin gaafataman

Siyaatil keessatti qaadhimamaa taatanii itti fufuu brabaadduu?

Qajeelfma Haala itti kaadhimamaaf gahaa ta'uu danda'an

Ergaan odeeffannoo abbootii manaa Seattle tiif Muddee 7 bara 2016 ergameera

Filannoo Dimookiraasii (Democracy Voucher) Gaggeessaa Bakkabuu'iinsaa