Lao / ພາສາລາວ

ວິທີໃໝ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້ທຶນການໂຄສະນາຫາສຽງ​ໃນເມືອງ ຊີແອັດໂທ! 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍື່ນໃບເງິນບໍລິຈາກສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Voucher) ທາງອອນລາຍໄດ້ແນວໃດ?

ເຂົ້າໄປທີ່ Online Portal ເພື່ອສົ່ງໃບເງິນບໍລິຈາກສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Vouchers) ຂອງທ່ານ.

Sample Invitation Code

ເຈົ້າຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງແນວໃດ?
ເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າ ການແນະນຳຕົວຜູ້ສະໝັກລົງເລືອກຕັ້ງ (Candidate Introductions) ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ Seattle City Council ໃນປີ 2019. 

ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງເມືອງຊີແອັດເທີລແມ່ນເມື່ອໃດ (City of Seattle)?
ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງເມືອງຊີອາເທີລ (City of Seattle) ແມ່ນໃນປີ 2019 ແລະ
ການແຂ່ງຂັນຊິງຕຳແໜ່ງໃນເຂດສະພາເມືອງເຈັດຄັ້ງ
ແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນການໂຄສະນາຫາສຽງຜ່ານໂຄງການຄູປ໋ອງເງິນປະກອບສ່ວນເ
ພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Voucher Program).

ໃບ​​ເງິນ​ບໍລິຈາກ​ສົ່ງ ເສີມ​ປະຊາທິປະ​ໄຕໃຫ້ໂອກາດ​ແກ່ປະຊາຊົນເມືອງຊີແອັດໂທໄດ້ສະໜັບສະໜູນການໂຄສະນາຫາສຽງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ​ໃນລັດຖະບານຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການ ເງິນ​ບໍລິຈາກ​ສົ່ງ ເສີມ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ຍັງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບ ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ​ໃນ​ໃຫ້ທຶນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ​ຕົນ​ເອງ


ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ​ໃບ​ເງິນ​ບໍລິຈາກ, ທ່ານຕ້ອງ:

  • ເປັນປະຊາຊົນເມືອງ ຊີແອັດໂທ,
  • ມີອາຍຸຕ່ຳສຸດ 18 ປີ, ແລະ
  • ເປັນຄົນອາເມລິກາ, ຄົນສັນຊາດອາເມລິກາ, ຫຼື ເປັນຜູ້ອາໄສຖາວອນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມໃດໆ, ກະລຸນາໂທຫາ (206) 727-8855 (ມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາໃຫ້ນຳໃຊ້).

ຊອກຫາຜູລ້ ງົ ສະໝກັ ເລອື ກຕງັ້ ທ່ ເີ ຂາົ້ ຮ່ ວມໄດທ້ ່ www.seattle.gov/democracyvoucher/i-am-a-seattle-resident/participating-candidates


ທ່ານສາມ​າດດາວ​ໂຫຼດ ຫຼື ພິມ​ເອກະສານ​ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອ​ໃຊ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຂອງທ່ານ 


ໃບ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ໂຄງ​ການ​ໃບ​ເງິນ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ

ສົນໃຈໃນການລົງສະໝັກໃນສຳນັກງານໃນເມືອງ Seattle?