Lao / ລາວ

ເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງທ່ານມີຄວາມສຳຄັນໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ເມືອງຊີແອັດໂທ

ໂຄງການເອກະສານຮັບຮອງເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Voucher Program) ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນເມືອງຊີແອັດໂທ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ ເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫຼຸດອຸປະສັກໃນການລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ໂດຍຈັດຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນໃຫ້   

ເອກະສານຮັບຮອງເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Voucher) ແມ່ນຫຍັງ?
ເມືອງຊີແອັດໂທ (City of Seattle) ເຮັດເອກະສານຮັບຮອງເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Vouchers) ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ອາໄສ. ເອກະສານຮັບຮອງເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Vouchers) ແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ມີມູນຄ່າ $25 ຕໍ່ໃບ ເຊິ່ງຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນເມືອງຊີແອັດໂທໃຊ້ເພື່ອບໍລິຈາກໃຫ້ກັບການໂຄສະນາຫາສຽງທ້ອງຖິ່ນ.

ຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງຄົນໃດສາມາດຮັບເອກະສານຮັບຮອງເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Vouchers)?
ໂປຣແກຣມນີ້ແມ່ນເປັນທາງເລືອກສຳລັບຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ. ຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສາມາດຮັບເອກະສານຮັບຮອງຂອງທ່ານໄດ້. ສາມາດບໍລິຈາກເອກະສານຮັບຮອງເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Vouchers) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເພື່ອຊິງຕໍາແໜ່ງໃນສະພາເມືອງ, ໄອຍະການເມືອງ ຫຼື ເຈົ້າເມືອງຊີແອັດໂທ

ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງເມືອງຊີແອັດໂທ (City of Seattle) ແມ່ນເມື່ອໃດ?
ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງເມືອງຊີແອັດໂທ (City of Seattle) ແມ່ນໃນປີ 2023. 

ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບເອກະສານຮັບຮອງເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Vouchers) ຖ້າທ່ານ:

  • ເປັນຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນເມືອງຊີແອັດໂທ
  • ມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 18 ປີ ແລະ
  • ເປັນພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ມີສັນຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຫຼື ເປັນຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ອອກຄະແນນສຽງທີ່ລົງທະບຽນແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເອກະສານຮັບຮອງເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Vouchers) ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງແນວໃດ?
ເຂົ້າຊົມ ໜ້າແນະນໍາຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງເອົາຕໍາແໜ່ງ.  

ຊອກຫາຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ ໜ້າຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.  

ມີຄຳຖາມບໍ?  ກະລຸນາໂທຫາ (206) 727-8855 (ມີການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານພາສາໄວ້ໃຫ້ບໍລິການ).

ທ່ານອາດດາວໂຫຼດ ຫຼື ປຣິນເນື້ອຫາເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຊ້ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ໃບ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ໂຄງ​ການ​ໃບ​ເງິນ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ

ໃຊ້້ເອກະສາ ນຮົອຳງຮັ ັບ ເພື່ ່􀁒ອສົ່່ 􀁒ງ ເສີ ີມ ປະ ຊາ ທິິ ປະ ໄຕ (DemocracyVouchers)
ໃນປີ ີ 2023 ການເລືືອລ່ອຳກຕັ້້ 􀁓ງໃນ ເມືືອ ງຊີ ີແອັ ັດໂທ