Filipino / Tagalog

Gawing mahalaga ang inyong boses sa mga eleksyon ng Seattle

Ang Programa sa Democracy Voucher ay nagbibigay ng kakayahan sa mga residente ng Seattle na makilahok sa mga lokal na eleksyon at bumabawas sa hadlang para kumandidato sa pamamagitan ng pagbibigay ng mapagkukunang pondo.

Ano ang Democracy Voucher?
Ang Lungsod ng Seattle ay nagbibigay ng Democracy Vouchers sa mga residente. Ang Democracy Vouchers ay mga sertipiko na nagkakahalaga ng $25 bawat isa na ginagamit ng mga residente ng Seattle upang ipagkaloob sa mga lokal na kampanya.

Aling mga kandidato ang maaaring makatanggap ng Democracy Vouchers?
Ang programang ito ay opsiyonal para sa mga kandidato. Maaaring tanggapin ng mga kanditatong lumahok sa programa ang inyong mga voucher. Ang Democracy Vouchers ay maaaring ipagkaloob sa mga kalahok na kandidato na tumatakbo para sa Konseho ng Lungsod, Abogado ng Lungsod, o Mayor sa Seattle.

Kailan ang susunod na eleksyon sa Lungsod ng Seattle?
Ang susunod na eleksyon sa Lungsod ng Seattle ay sa 2024. Ang Democracy Vouchers ay maaaring gamitin mula Marso 12, 2024 hanggang Nobyembre 29, 2024.

Maaari kayong makakuha ng Democracy Vouchers kung kayo ay:

  • Isang residente ng Seattle,
  • Hindi bababa sa 18 taong gulang, at
  • Isang mamamayan ng US, US national, o legal na permanenteng residente.

Hindi mo kailangang maging isang rehistradong botante para makatanggap ng Democracy Vouchers. Kung natutugunan mo ang pamantayang nakalista sa ibaba, maaari kang mag-apply upang makatanggap ng mga voucher.

Paano ko malalaman ang tungkol sa mga kandidato?
Bisitahin ang page ng Mga Pagpapakilala ng Kandidato upang malaman ang tungkol sa mga kandidato na tumatakbo para sa puwesto.  

Hanapin ang kalahok na kandidato sa page ng mga kalahok na kandidato.  

May mga Katanungan?  Mangyaring tumawag sa (206) 727-8855 (may magagamit na tulong sa pagsasalin ng wika).

Maaari ninyong i-download o i-print ang mga materyal na ito upang magamit sa inyong komunidad. 

Aplikasyon para sa Democracy Voucher

Brochure para sa Residente

Flyer para sa Residente 

Flyer para sa Kandidato

Poster

Kahilingan sa Pagpapalit