Filipino / Tagalog

Isang bagong paraan upang pondohan ang mga kampanya sa Seattle!

Paano ko maisusumite ang aking Democracy voucher online?
Bisita the Online Portal to isumite your Democracy Demokrasya. Kailangan mo ang code ng imbitasyon na makikita sa likod ng papel ng Democracy Vouchers upang gumawa ng isang account.

Sample Invitation Code

Paano ko makikilala ang mga kandidato?
Bisitahin ang pahina ng Pagpapakilala ng Kandidato upang makilala ang mga kandidato na tumatakbo para sa Konseho ng Lungso ng Seattle sa 2019. 

Ano ang Voucher ng Demokrasya (Democracy Voucher)?
Ang mga Democracy Voucher ay mga sertipikong may halagang $25 kada isa na maaaring i-ambag ng mga residente ng Seattle sa mga kampanya ng mga lumalahok na kandidatong tumatakbo para sa Konseho ng Lungsod, Abogado ng Lungsod, o Alkalde ng Seattle.

Kailan ang susunod na halalan ng Lungsod ng Seattle (City of Seattle)?
Ang susunod na halalan ng Lungsod ng Seattle (City of Seattle) ay sa 2019. Ang pitong pwestong paglalabanan para sa konseho ng lungsod (city council) ay maaaring gumamit ng pondo na galling sa Democracy Voucher Program.

Ang mga Democracy Voucher ay nagbibigay sa mga residente ng Seattle ng pagkakataon upang suportahan ang mga lokal na kampanya at maging mas kasangkot sa kanilang gobyerno. Bilang karagdagan, pinapadali ng Democracy Voucher Program para sa mga kandidato na pondohan ang sarili nilang mga kampanya.


Upang tumanggap ng mga voucher, kailangang ikaw ay:

  • Isang residente ng Seattle
  • Hindi bababa sa 18 taong gulang, at
  • Isang mamamayan ng U.S., nasyonal ng U.S., o ligal na permanenteng residente.

Maghanap ng isang kalahok na kandidato sa www.seattle.gov/democracyvoucher/i-am-a-seattle-resident/participating-candidates

Tumawag sa (206) 727-8855 kung mayroon kayong nga tanong. (Mayroong tulong sa wika.)


Maaari mong i-download o i-print itong mga materyales upang gamitin sa iyong komunidad.

Aplikasyon sa Programang Democracy Voucher

Interesado na Tumakbo para sa Tanggapan sa Seattle?