Amharic / አማርኛ

ድምጽዎ በሲያትል ምርጫዎች ውስጥ ፋይዳ እንዲኖረው ያድርጉ

የዴሞክራሲ ቫውቸር መርሃ ግብር (Democracy Voucher Program) የሲያትል ነዋሪዎች የህዝብ የገንዘብ ድጋፍ ምንጭ በማቅረብ በአካባቢ ምርጫዎች እንዲሳተፉ እና ለቢሮ የሚደረጉ ውድድሮች እንቅፋቶችን እንዲቀንሱ ያስችላቸዋል።

የዲሞክራሲ ቫውቸር (Democracy Voucher) ምንድነው?
የሲያትል ከተማ (City of Seattle) ለነዋሪዎች የዲሞክራሲ ቫውቸሮችን (Democracy Vouchers) ያቀርባል። የዲሞክራሲ ቫውቸሮች (Democracy Vouchers) የሲያትል ነዋሪዎች ለአካባቢ ዘመቻዎች ሊያበረክቷቸው የሚችሉ እያንዳንዳቸው $25 ዋጋ ያላቸው ሰርተፊኬቶች ናቸው።

የዲሞክራሲ ቮውቸሮችን (Democracy Voucher) መቀበል የሚችሉት የትኞቹ እጩዎች ናቸው?
ይህ መርሃ ግብር ለእጩዎች እንደ አማራጭ የቀረበ ነው። በመርሃ ግብሩ ውስጥ የሚሳተፉ እጩዎች የእርስዎን ቫውቸሮች መቀበል ይችላሉ። የዴሞክራሲ ቫውቸሮች (Democracy Vouchers) ለሲያትል ከተማ ምክር ቤት፣ ለከተማ አቃቤ-ሕግ ወይም ለከንቲባነት የሚወዳደሩ ተሳታፊ እጩዎች ሊያበረክቷቸው ይችላሉ።

ቀጣዩ የሲያትል ከተማ ምርጫ የሚደረገው መቼ ነው?
ቀጣዩ የሲያትል ከተማ ምርጫ የሚደረገው 2023 ነው። 

የሚከተሉትን የሚያሟሉ ከሆነ፣ የዴሞክራሲ ቫውቸሮችን (Democracy Vouchers) ማግኘት ይችላሉ፦

  • የሲያትል ነዋሪ ከሆኑ፣
  • ዕድሜዎ ቢያንስ 18 ዓመት ከሆነ፣ እና
  • የአሜሪካ ዜግነት፣ የአሜሪካ ተወላጅ፣ ወይም ሕጋዊ የሆነ ቋሚ ነዋሪነት ያለዎት።

የተመዘገቡ መራጭ ከሆኑ፣ የዴሞክራሲ ቫውቸሮችዎን (Democracy Vouchers) በራስ-ሰር ይደርስዎታል።

ስለ እጩዎቹ እንዴት አውቃለሁ?
ለቢሮ ስለሚወዳደሩ እጩዎች ለማወቅ የእጩ መተዋወቂያ ገጽ ይጎብኙ።  

ተሳታፊ እጩን በ ተሳታፊእጩዎች ገጽ. ላይ ያግኙ ጥያቄዎች?  እባክዎ (206) 727-8855 ይደውሉ (የቋንቋ ድጋፍ ይገኛል)።

እነዚህን አቅርቦቶች በማህበረሰብዎ ውስጥ ለመጠቀም ማውረድ ወይም ማተም ይችላሉ። 

የዳሞክራሲ ኩፖን ፕሮግራም ማመሌከቻ ቅጽ

የመኖሪያ ብሮሹር