Chương Trình Quỹ Cứu Trợ Dành Cho Người Nhập Cư Seattle ( Mẫu Đơn Đăng Ký Nhận Tiền Lần Thứ Hai 2021)

English
አማርኛ
简体中文
한국어
Soomaali
Español
Tagalog
Tiếng Việt

Quý vị có thể đã nhận được một tin nhắn hoặc email từ Nhóm Quỹ Cứu Trợ Thảm Họa Seattle.

Xin vui lòng làm theo các hướng dẫn trong tin nhắn. Thành Phố Seattle đã cung cấp thêm ngân quỹ cho những cá nhân đã nộp đơn và được chấp thuận cho Quỹ Cứu Trợ Thảm Họa Seattle (Seattle Disaster Relief Fund) lần đầu VÀ những người tiếp tục đủ điều kiện. Tổ chức Scholarship Junkies đang liên hệ với những người đủ điều kiện cho Quỹ Cứu Trợ Thảm Họa Seattle vào tháng 10 năm 2020. Họ đang xác nhận điều kiện để nhận sự hỗ trợ cho vòng tài trợ bổ sung này vì hoàn cảnh của người nộp đơn có thể đã thay đổi.

Quý vị sẽ cần sử dụng ID Bảo Mật để xác minh thông tin của mình. ID Bảo Mật này chỉ dành duy nhất cho quý vị, xin vui lòng không chia sẻ.

Quý vị sẽ cần xác minh các thông tin sau:

  • Tên, ngày sinh và địa chỉ của quý vị
  • Quy mô hộ gia đình của quý vị (số người lớn, không bao gồm bản thân quý vị và số trẻ em dưới 18 tuổi trong hộ gia đình);
  • Thu nhập hàng tháng của hộ gia đình quý vị;
  • Phương thức thanh toán quý vị muốn.

Sau khi quý vị gửi đơn đăng ký xác nhận lại, quý vị sẽ nhận được một email và tin nhắn xác nhận cho hồ sơ mình.

Nếu quý vị có thắc mắc nào, xin vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số (206) 312-1630 hoặc email update@seattlecovidfund.org.