Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants (2021 Form ng Recertification)

English
አማርኛ
简体中文
한국어
Soomaali
Español
Tagalog
Tiếng Việt

Maaari kang makatanggap ng text message o email mula sa Seattle Disaster Relief Fund Team.

Pakisundan ang mga tagubilin sa mensahe. Ang Lungsod ng Seattle ay naglaan ng karagdagang pondo para sa mga indibidwal na nag-apply at naaprubahan para sa karagdagang Seattle Disaster Relief Fund AT patuloy na kwalipikado. Ang organisasyong Scholarship Junkies ay nakikipag-ugnayan sa mga aplikanteng kwalipikado para sa Oktubre 2020 Seattle Disaster Relief Fund. Kinukumpirma nila ang pagiging kwalipikado para sa karagdagang round ng pondo dahil ang mga kalagayan ng aplikante ay maaaring nagbago na.

Gagamitin mo ang Secure ID para i-verify ang impormasyon mo. Ang Secure ID ay para lamang sa iyo, huwag ibahagi sa iba.

Kailangan mong i-verify ang sumusunod na impormasyon:

  • Ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan at address
  • Ang laki ng sambahayan mo (bilang ng mga adulto, hindi kasama ang sarili mo, at ang bilang ng anak na wala pang 18 taong gulang sa iyong sambahayan);
  • Ang buwanang kita ng iyong sambahayan;
  • Napiling paraan ng pagbabayad.

Kapag naisumite mo na ang recertification application makakatanggap ka ng email ng kumpirmasyon at text message.

Kung may mga katanungan ka, pakitawagan o mag-text sa (206) 312-1630 o mag-email sa update@seattlecovidfund.org.