Utility Discount Program

‼ COVID-19:
As announced by Mayor Jenny A. Durkan, Seattle Public Utilities (SPU) and Seattle City Light (SCL) will keep services on and offer relief to utility customers during the COVID-19 Civil Emergency in Seattle. Residential and commercial customers can set up deferred payment plans if their financial stability has been jeopardized by COVID-19 by calling (206) 684-3000 or by sending an email 24/7. Additionally, income-eligible residential customers can self-certify to join the Utility Discount Program (UDP) and access heavily discounted utilities by simply signing a short form that attests to their household income, rather than having to provide income documentation.

What is the Utility Discount Program?

The City of Seattle can help people who are struggling to pay their electricity and utilities bills. Eligible households can enroll in the City of Seattle’s Utility Discount Program (UDP), which offers a 60% discount on Seattle City Light bills and a 50% discount on Seattle Public Utilities bills.

UDP Application Process

  • Complete the UDP online enrollment form.
  • Your application will be reviewed and processed. If your application meets the eligibility requirements below, your household will be enrolled in UDP.
  • Please note that the discount may take up to two billing cycles (4 months) to appear on your bills.
  • Customers approved for receiving the discount will need to renew their application with income documentation and state issued ID six months after their approval date.

If you receive a call, email and/or postcard stating you need to contact our office to renew your application, please call (206) 684-0268 to speak to a representative or email us at UDP@Seatttle.gov. Interpretation services are available. You do not need to complete another online application form.

La Ciudad de Seattle puede ayudar a quienes estén luchando por pagar sus facturas de la luz y servicios públicos. Los hogares que cumplan con los requisitos pueden inscribirse al Programa de descuentos en servicios públicos de la Ciudad de Seattle (UDP), que ofrece un descuento del 60% en las facturas de Seattle City Light y un descuento del 50% en las facturas de los Seattle Public Utilities.

Proceso de solicitud del UDP

• Llene el formulario de inscripción en línea en este sitio web.

El formulario está en inglés. Llame para recibir ayuda en otros idiomas y para hablar con un representante.

• Su solicitud será revisada y procesada. Si su solicitud cumple con los requisitos, su hogar será inscrito en el programa.

El correo electrónico o la carta que reciba con la respuesta puede estar en inglés.

• Pueden pasar hasta dos ciclos de facturación (4 meses) antes de que el descuento se refleje en sus facturas.

• Los clientes que reciben la aprobación para recibir el descuento deberán renovar su solicitud con sus comprobantes de ingresos seis meses después de la fecha de la aprobación.

Si recibe una llamada, un correo electrónico y/o una tarjeta postal indicándole que debe comunicarse con nuestra oficina para renovar su solicitud, llame al (206) 684-0268 para hablar con un representante. Hay servicios de interpretación disponibles. No necesita llenar otra solicitud en línea.

Thành phố Seattle có thể giúp những người đang gặp khó khăn trong việc trả tiền điện nước. Các hộ gia đình đủ điều kiện có thể ghi danh vào Chương Trình Giảm Giá Tiện Ích của Thành Phố Seattle (City of Seattle’s Utility Discount Program (UDP)), chương trình này giúp giảm 60% cho các hóa đơn của Seattle City Light và giảm 50% cho các hóa đơn của Seattle Public Utilities.

Quy trình đăng ký UDP

• Hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến tại trang web này.

Mẫu đơn đăng ký bằng tiếng Anh. Để được hỗ trợ ngôn ngữ, xin vui lòng gọi để nói chuyện với nhân viên trợ giúp.

• Đơn đăng ký của quý vị sẽ được xem xét và xử lý. Nếu đơn đăng ký của quý vị đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện, hộ gia đình của quý vị sẽ được ghi danh.

Email hoặc thư phản hồi có thể bằng tiếng Anh.

• Số tiền giảm giá có thể mất đến hai chu kỳ thanh toán (4 tháng) để xuất hiện trên các hóa đơn của quý vị.

• Những khách hàng được chấp thuận để nhận chương trình giảm giá sẽ cần phải gia hạn đơn đăng ký với tài liệu thu nhập sau sáu tháng kể từ ngày được chấp thuận.

Nếu quý vị nhận được một cuộc gọi, email và/hoặc bưu thiếp nói rằng quý vị cần liên hệ với văn phòng của chúng tôi để gia hạn đơn đăng ký của mình, xin vui lòng gọi số (206) 684-0268 để nói chuyện với nhân viên trợ giúp. Dịch vụ thông dịch có sẵn. Quý vị không cần phải hoàn thành một mẫu đơn đăng ký trực tuyến khác.

西雅圖市政府可以幫助那些為支付水電雜費而掙扎的人。符合條件的家庭可以參加西雅圖市政府的公共設施折扣計劃 (UDP),該計劃對西雅圖電力公司(Seattle City Light)的電費帳單提供 60% 的折扣,對西雅圖公共事業局的帳單(Seattle Public Utilities)則提供 50% 的折扣。

UDP 申請流程

• 在此網站填寫網上報名表

表格是英文的,如需翻譯,請致電客服。

• 您的申請將被審核和處理。 如果您的申請符合資格要求,您的家庭將可加入計劃。

回復的電子郵件或信件可能是英文的。

• 折扣可能需要最長兩個計費週期才會顯示在您的帳單上。

 批准領取折扣的客戶需要在批准日期後的六個月通過提交收入文件來更新其申請

如果您收到電話、電子郵件和/或卡片提示您需要聯繫我們的辦公室以更新您的申請,請致電 (206) 684-0268 與客服聯繫。提供口譯服務。您不需要填寫另一份網上申請表。

시애틀 시는 전기 및 공공 요금 지불에 어려움을 겪고 있는 분들을 도와드릴 수 있습니다. 신청 자격이 있는 가구들은 시애틀 시의 공공 요금 할인 프로그램(City of Seattle’s Utility Discount Program, 이하 UDP)에 등록할 수 있으며, 이 프로그램은 시애틀 시 전기(Seattle City Light) 청구서에 대한 60 % 할인과 시애틀 공공요금(Seattle Public Utilities) 청구서에 대한 50 % 할인을 제공합니다.

UDP 신청 절차

•  이 웹 사이트에서 온라인 등록 양식을 작성합니다.

양식은 영문으로 되어 있습니다. 언어 지원을 원하시면 담당자에게 전화하여 문의하세요.

• 귀하의 신청서가 검토되고 처리될 것입니다. 귀하의 신청서가 자격 요건을 충족하는 경우, 귀하의 가구가 등록될 것입니다.

응답 이메일 또는 편지는 영문으로 작성될 수 있습니다.

• 해당 할인이 귀하의 청구서에 반영되기까지 최대2회의 청구 주기가 소요될 수 있습니다.

• 해당 할인을 받도록 승인된 고객은 승인일로부터 6개월 후에 소득 증빙서류를 제출해 신청서를 갱신해야 합니다.

귀하의 신청서를 갱신하기 위해 당국으로 연락해야 한다는 전화, 이메일 및/또는 엽서를 받는 경우, (206) 684-0268로 전화하여 담당자와 통화하시기 바랍니다. 통역 서비스를 이용하실 수 있습니다. 또 다른 온라인 신청 양식을 작성할 필요는 없습니다.

Magaalada Seattle waxay caawin kartaa dadka la halgamaya in ay iska bixiyaan biilasha korontada, biyaha iyo gaaska. Qoysaska u-qalma ayaa iska qori kara Barnaamijka Sicir-dhimista Adeegyada ee Magaalada Seattle (UDP), oo bixisa qiimo-dhimis 60% ah oo ku saabsan biilasha Seattle City Light iyo qiimo-dhimista 50% ee biilasha Adeegyada Dadweynaha ee Seattle.

Nidaamka codsiga UDP

• Dhameystir foomka isqorista internetka ee boggaan.

Foomku wuxuu ku qoran yahay Ingiriis. Taageerada luqadeed hadada u baahantahay, fadlan wac si aad ula hadashid wakiil.

• Codsigaaga dib ayaa loo eegi doonaa oo looga baaraandegi doonaa. Haddii dalabkaagu buuxiyo shuruudaha u-qalmitaanka, qoyskaaga ayaa la qori doonaa.

E-maylka jawaabta ama warqadda waxay noqon kartaa Ingiriis.

• Sicir-dhimistu waxay qaadan kartaa ilaa laba wareeg oo biil ah si ay uga muuqdaan biilashaada.

Macaamiisha loo oggolaaday helitaanka qiime dhimista waxay u baahan doonaan inay ku cusboonaysiiyaan codsigooda dukumiintiyada dakhliga lix bilood ka dib taariikhda oggolaanshahooda.

Haddii aad hesho wicitaan, emayl iyo / ama kaarka boosta oo sheegaya inaad u baahan tahay inaad la xiriirto xafiiskayaga si aad u cusboonaysiiso dalabkaaga, fadlan wac (206) 684-0268 si aad ula hadasho wakiil. Adeegyada turjubaanka ayaa la heli karaa. Uma baahnid inaad buuxiso foom kale oo codsi khadka tooska ah ah.

የስያትል ከተማ የኤልክትሪክና የግልጋሎት ክፍያዎችን ለመክፈል የከበዳቸዉን ሰዎች መርዳት ይችላል። ብቁ የሆኑ ነዋሪዎች፡ በስያትል መብራት ሃይልና (Electricity) በስያትል ህዝባዊ ግልጋሎት (Utilities) ክፍያዎች ላይ የ50% ቅናሽ በሚሰጠዉ የስያትል ግልጋሎት ቅናሽ መርሃግብር [ City of Seattle’s Utility Discount Program (UDP)] መመዝገብ ይችላሉ።

የ UDP ማመልከቻ ሂደት

• የ ኦንላይን መመዝገቢያ ቅጽ እዚህ ድህረ-ገጽ ላይ ይሙሉ።

ይህ ቅጽ በእንግሊዘኛ ነዉ። ለቋንቋ ድጋፍ እባክዎን ተወካይ ለማነጋገር ይደዉሉ።

• ማመልከቻዎ ታይቶ ዉሳኔ ይሰጥበታል። ማመልከቻዎ የብቁነት መስፈርቶችን የሚያሟላ ከሆነ ቤተሰብዎ ይመዘገባል።

የመልስ ኢሜል ወይንም ደብዳቤ በእንግሊዘኛ ይሆናል።

• ቅናሹ ክፍያዎችዎ ላይ እስኪታይ እስከ ሁለት የክፍያ ዙሮች ሊወስድ ይችላል።

• ቅናሹን እንዲያገኙ የጸደቀላቸዉ ደንበኞች ከጸደቀላቸዉ ቀን በኋላ በስድስት ወር የገቢ ሰነድ አቅርበዉ ማመልከቻቸዉን ማሳደስ አለባቸዉ።

ማመልከቻዎን ለማሳደስ ቢሮያችን መገናኘት እንዳለብዎት የሚገልጽ የስልክ ጥሪ፣ ኢሜል እና/ወይም ፖስትካርድ ከተቀበሉ እባክዎን ከተወካይ ጋር ለመነጋገር (206) 684-0268 ይደዉሉ። የትርጉም አገልግሎት አለ። ሌላ የኦንላይን ማመልከቻ መሙላት አያስፈልግዎትም።


2021 Eligibility Requirements

Table showing eligible 2020 gross monthly and yearly incomes for households based on size.To be eligible for the Utility Discount Program, you must meet the following requirements:

  • You are the homeowner or renter; if a landlord pays all utilities, qualifying low-income tenants may still be eligible for utility financial help.
  • You have a Seattle City Light and/or Seattle Public Utilities bill in your name.
  • As of June 1, 2017, Social Security recipients may deduct their Medicare Part B premium payments from their total household (gross) income to qualify for the Utility Discount Program.
  • While still meeting the annual household income criteria, your total household income in the one-month period prior to applying does not exceed the gross income, as shown in the table at right:
  • NOTE: Gross income is based on 70% of the state's median income. Refer to the program application for any additional eligibility requirements.