Thai / ภาษาไทย

แนวทางใหม่ในการให้ทุนแก่การหาเสียงของซีแอตเทิล!

บัตรกำนัลเพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย ให้โอกาสแก่ผู้พักอาศัยในซีแอตเทิลเพื่อสนับสนุนการหาเสียงท้องถิ่นและมีส่วนเกี่ยวข้องในรัฐบาลมากขึ้น นอกจากนี้โครงการบัตรกำนัลเพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยทำให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการให้ทุนสำหรับการหาเสียงของตนเอง

เริ่มเดือนมกราคม ค.ศ. 2017 ผู้พักอาศัยในซีแอตเทิลจะได้รับบัตรกำนัลสี่ใบ แต่ละใบมีมูลค่า 25 ดอลลาร์ สามารถให้บัตรกำนัลเพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสามารถเสนอตัวเพื่อเข้าชิงตำแหน่งสภาเทศบาลหรือทนายความประจำเมืองในการเลือกตั้งของซีแอตเทิลในปี ค.ศ. 2017 โครงการจะขยายรวมถึงการชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในปี ค.ศ. 2021

ในการรับบัตรกำนัล คุณจะต้อง:

  • ผู้พักอาศัยในซีแอตเทิล
  • อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และ
  • พลเมืองสหรัฐฯ ประชาชนสหรัฐฯ หรือผู้พักอาศัยถาวรตามกฎหมาย

ค้นหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ที่ seattle.gov/democracyvoucher/info-for-seattle-residents/eligible-candidates


คุณสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เนื้อหาเหล่านี้เพื่อใช้ในชุมชนของคุณได้ 

ใบสมคั รเขา้ ร่วมโครงการบตั รกานลั เพอื่ สนบั สนุนระบอบประชาธปิ ไตย

คำถามที่พบบ่อย

แนวทาง: คุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

จดหมายให้ข้อมูล - ส่งไปยังครัวเรือนในซีแอตเทิลเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2016

คา แนะนา ในการเปลี่ยนบัตรกา นัลส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy Voucher)