Oromo / Oromiffa

Karaa haaraa deegarsa buufataawwaan Seattle!

 Waraaqaawwaan filannoo Dimookiraasii jiraattoota Seattle'f carraa kenni buufataawwaan naannoo akka deegaraaniifi mootummaa isaanii keessaatti hirmaattoota akka ta'aaniif Itti dabalee,Waraaqawwaan filannoo Dimookiraasii kan salphisu kadhimaamtootaaf deeggarsa buufatawwaanii ofi isaaniif.

Ammajjii 2017 irraa eegalee,jiraattoonni Seattle muraasni Waraaqaawwaaan filannoo afur kan kenname,gatiin tokkoo isaa $25dha. Waraaqawwaan filannoo muraasni kan kennamuu danda'aan kadhimaamtootaaf Mana maree Magaalaaf dorgoomaan yookiin   Abbaaa Seeraa Magaalaa filannoo 2017 Seattle keessaa Sagantichi kan bal'attuu qomoo Gurguddaa 2021 hammaachuuf

Waraaqaawwaan filannoo argachuf, ati dirqaama:

  • Jiraataa Seattle,
  • Yoo xiqqaatte Umrii waggoota 18, fi
  • Lammii U.S.,Sabummaa U.S,yookiin jiraataa dhaabbataa seeraa


Ati gadibuusuu yookiin nmeeshaalee kana piriintii gochi hawaasa kee keessaatti fayyadamuuf 

Uunka Sagantaa Filannoo Dimookiraasii  

WaraaqaafilannooDimookiraasiijechuunmaaljechuudha?

sagantaa Waraaqaawwaan Filannoo Dimookiraasii: Akkamittiin Kadhiimaamaa qopheessuun danda'amaa

Gaaffiiwwaan Yeroohunda Gaafatamaan