Oromo / Oromiffa

Karaa haaraa deegarsa buufataawwaan Seattle!

 Waraaqaawwaan filannoo Dimookiraasii jiraattoota Seattle'f carraa kenni buufataawwaan naannoo akka deegaraaniifi mootummaa isaanii keessaatti hirmaattoota akka ta'aaniif Itti dabalee,Waraaqawwaan filannoo Dimookiraasii kan salphisu kadhimaamtootaaf deeggarsa buufatawwaanii ofi isaaniif.

Ammajjii 2017 irraa eegalee,jiraattoonni Seattle muraasni Waraaqaawwaaan filannoo afur kan kenname,gatiin tokkoo isaa $25dha. Waraaqawwaan filannoo muraasni kan kennamuu danda'aan kadhimaamtootaaf Mana maree Magaalaaf dorgoomaan yookiin   Abbaaa Seeraa Magaalaa filannoo 2017 Seattle keessaa Sagantichi kan bal'attuu qomoo Gurguddaa 2021 hammaachuuf

Waraaqaawwaan filannoo argachuf, ati dirqaama:

  • Jiraataa Seattle,
  • Yoo xiqqaatte Umrii waggoota 18, fi
  • Lammii U.S.,Sabummaa U.S,yookiin jiraataa dhaabbataa seeraa

Kaadhimamtoota filannoodhaaf dorgoman marsaritii asii gadi irra ilaalaa seattle.gov/democracyvoucher/info-for-seattle-residents/eligible-candidates

Waraqaawwan Dimookiraasii (Democracy Vouchers) kee barbaaduu hin dandeessuu? Waraqaawwan Dimookiraasii (Democracy Vouchers) akka afaan keessanitti hiikamu ni barbaaduu?
Maaloo unka Waraqaawwan Dimookiraasii (Democracy Vouchers) bakkabuusuu kanaa guuti, yookiin waraqaawwan afaan barbaadeen fudhaachuuf. Gaaffiiwwan yoo qabaatan, (206) 727-8855 maaloo bilbiila (Gargaasi afaanii kan argamu dha).Ati gadibuusuu yookiin nmeeshaalee kana piriintii gochi hawaasa kee keessaatti fayyadamuuf 

Uunka Sagantaa Filannoo Dimookiraasii 

Gaaffiwwan irra deddeebiin gaafataman

Qajeelfma Haala itti kaadhimamaaf gahaa ta'uu danda'an

Ergaan odeeffannoo abbootii manaa Seattle tiif Muddee 7 bara 2016 ergameera

Filannoo Dimookiraasii (Democracy Voucher) Gaggeessaa Bakkabuu'iinsaa