Filipino / Tagalog

Isang bagong paraan upang pondohan ang mga kampanya sa Seattle!

Ang mga Democracy Voucher ay nagbibigay sa mga residente ng Seattle ng pagkakataon upang suportahan ang mga lokal na kampanya at maging mas kasangkot sa kanilang gobyerno. Bilang karagdagan, pinapadali ng Democracy Voucher Program para sa mga kandidato na pondohan ang sarili nilang mga kampanya.

Simula sa Enero 2017, ang mga karapat-dapat na residente ng Seattle ay bibigyan ng apat na voucher, bawat isa ay nagkakahalaga ng $25. Ang mga Democracy Voucher ay maaaring ibigay sa mga karapat-dapat na kandidato na tumatakbo para sa City Council o City Attorney sa 2017 na halalan sa Seattle. Ang programa ay lalawak upang isama ang halalan sa pagka-Mayor sa 2021.

Upang tumanggap ng mga voucher, kailangang ikaw ay:

  • Isang residente ng Seattle
  • Hindi bababa sa 18 taong gulang, at
  • Isang mamamayan ng U.S., nasyonal ng U.S., o ligal na permanenteng residente.

Maghanap ng isang kalahok na kandidato sa seattle.gov/democracyvoucher/info-for-seattle-residents/eligible-candidates

Hindi ninyo ba mahanap ang inyong mga Voucher ng Demokrasya (Democracy Voucher)? Kailangan ninyo ba ang inyong mga Voucher ng Demokrasya (Democracy Voucher) na isinalin sa inyong wika?
Mangyaring kumpletuhin ang form na ito upang humiling ng mga kapalit na Voucher ng Demokrasya (Democracy Voucher), o tumanggap ng mga voucher sa inyong gustong wika. Tumawag sa (206) 727-8855 kung mayroon kayong nga tanong. (Mayroong tulong sa wika.)


Maaari mong i-download o i-print itong mga materyales upang gamitin sa iyong komunidad.

Aplikasyon sa Programang Democracy Voucher

Mga Madalas Itanong na Katanungan

Gabay: Paano maging Karapat-dapat bilang isang Kandidato

Pandaigdigang Tagahatid-Sulat - Ipapadala sa mga Sambahayan sa Seattle Disyembre 7, 2016

Patnubay sa Kapalit na (Democracy Voucher) Voucher ng Demokrasya