Lao / ພາສາລາວ

ວິທີໃໝ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້ທຶນການໂຄສະນາຫາສຽງ​ໃນເມືອງ ຊີແອັດໂທ! 

ໃບເງິນບໍລິຈາກສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Vouchers) ມີພ້ອມໃຊ້ທາງອອນລາຍເມື່ອໃດ? 
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໂທດ. ປະຕູເວັບໄຊທ໌ບໍ່ມີ. ກະລຸນາກວດສອບຄືນທັນທີ.

ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງເມືອງຊີແອັດເທີລແມ່ນເມື່ອໃດ (City of Seattle)?
ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງເມືອງຊີອາເທີລ (City of Seattle) ແມ່ນໃນປີ 2019 ແລະ
ການແຂ່ງຂັນຊິງຕຳແໜ່ງໃນເຂດສະພາເມືອງເຈັດຄັ້ງ
ແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນການໂຄສະນາຫາສຽງຜ່ານໂຄງການຄູປ໋ອງເງິນປະກອບສ່ວນເ
ພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Voucher Program).

ໃບ​​ເງິນ​ບໍລິຈາກ​ສົ່ງ ເສີມ​ປະຊາທິປະ​ໄຕໃຫ້ໂອກາດ​ແກ່ປະຊາຊົນເມືອງຊີແອັດໂທໄດ້ສະໜັບສະໜູນການໂຄສະນາຫາສຽງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ​ໃນລັດຖະບານຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການ ເງິນ​ບໍລິຈາກ​ສົ່ງ ເສີມ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ຍັງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບ ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ​ໃນ​ໃຫ້ທຶນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ​ຕົນ​ເອງ


ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ​ໃບ​ເງິນ​ບໍລິຈາກ, ທ່ານຕ້ອງ:

  • ເປັນປະຊາຊົນເມືອງ ຊີແອັດໂທ,
  • ມີອາຍຸຕ່ຳສຸດ 18 ປີ, ແລະ
  • ເປັນຄົນອາເມລິກາ, ຄົນສັນຊາດອາເມລິກາ, ຫຼື ເປັນຜູ້ອາໄສຖາວອນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມໃດໆ, ກະລຸນາໂທຫາ (206) 727-8855 (ມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາໃຫ້ນຳໃຊ້).

ຊອກຫາຜູລ້ ງົ ສະໝກັ ເລອື ກຕງັ້ ທ່ ເີ ຂາົ້ ຮ່ ວມໄດທ້ ່ www.seattle.gov/democracyvoucher/i-am-a-seattle-resident/2019-participating-candidates


ທ່ານສາມ​າດດາວ​ໂຫຼດ ຫຼື ພິມ​ເອກະສານ​ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອ​ໃຊ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຂອງທ່ານ 


ໃບ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ໂຄງ​ການ​ໃບ​ເງິນ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ

ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ມັກ​ຖາມ

ສົນໃຈເປັນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງໃນເມືອງຊີອາເທີລ (Seattle) ບໍ?

ຄຳແນະນຳ: ວິທີມີຄຸນສົມບັດ​ເປັນຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ

ຈົດໝາຍແຈ້ງຂໍ້ມູນ - ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຄົວເຮືອນໃນເມືອງຊີແອດເທີລ ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2016

ຄຳແນະນຳການປ່ຽນແທນໃບເງິນບໍລິຈາກສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Voucher)

ສົນ​ໃຈ​ລົງສະໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງຊິງຕຳແໜ່ງໃນສະ​ພາ​ເມືອງ​ຊີ​ແອັດ​ໂທ (Seattle City  Council) ຫຼື​ ບໍ່?