Lao / ພາສາລາວ

ວິທີໃໝ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້ທຶນການໂຄສະນາຫາສຽງ​ໃນເມືອງ ຊີແອັດໂທ!

​ໃບ​​ເງິນ​ບໍລິຈາກ​ສົ່ງ ເສີມ​ປະຊາທິປະ​ໄຕໃຫ້ໂອກາດ​ແກ່ປະຊາຊົນເມືອງຊີແອັດໂທໄດ້ສະໜັບສະໜູນການໂຄສະນາຫາສຽງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ​ໃນລັດຖະບານຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການ ເງິນ​ບໍລິຈາກ​ສົ່ງ ເສີມ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ຍັງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບ ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ​ໃນ​ໃຫ້ທຶນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ​ຕົນ​ເອງ

ຕົ້ນເດືອນ ມັງກອນ 2017, ປະຊາຊົນ​ເມື​ອງຊີ​ແອັດ​ໂທ​ທີ່​ມີ​ສິດ ຈະໄດ້ຮັບ​ໃບ ເງິນ​ບໍລິຈາກ​ 4 ​ໃບ, ແຕ່ລະບັດມີມູນຄ່າ $25. ​ໃບ​ເງິນ​ບໍລິຈາກ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະຊາທິປະ​ໄຕສາມາດ​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້​ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ມີສິດທີ່​ລົງ​ສະໝັກ​ຊິງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນ​ສະພາເມືອງ ຫຼື ໄອຍະການເມືອງໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງເມືອງ ຊີແອັດໂທ ປີ 2017. ໂຄງການຈະຂະຫຍາຍກວມເອົາການເລືອກຕັ້ງນາຍົກເທດສະມົນຕີໃນປີ 2021.

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ​ໃບ​ເງິນ​ບໍລິຈາກ, ທ່ານຕ້ອງ:

  • ເປັນປະຊາຊົນເມືອງ ຊີແອັດໂທ,
  • ມີອາຍຸຕ່ຳສຸດ 18 ປີ, ແລະ
  • ເປັນຄົນອາເມລິກາ, ຄົນສັນຊາດອາເມລິກາ, ຫຼື ເປັນຜູ້ອາໄສຖາວອນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ບໍ່ສາມາດຊອກເຫັນໃບເງິນບໍລິຈາກສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Vouchers) ຂອງທ່ານບໍ? ຕ້ອງການໃຫ້ແປໃບເງິນບໍລິຈາກສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Vouchers) ເປັນພາສາຂອງທ່ານບໍ?
ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມນີ້ເພື່ອຂໍເອົາໃບເງິນບໍລິຈາກສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕປ່ຽນ (Democracy Vouchers) ແທນ ຫຼື ຮັບເອົາໃບເງິບໍລິຈາກເປັນພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມໃດໆ, ກະລຸນາໂທຫາ (206) 727-8855 (ມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາໃຫ້ນຳໃຊ້).

ຊອກຫາຜູລ້ ງົ ສະໝກັ ເລອື ກຕງັ້ ທ່ ເີ ຂາົ້ ຮ່ ວມໄດທ້ ່ seattle.gov/democracyvoucher/info-for-seattle-residents/eligible-candidates


ທ່ານສາມ​າດດາວ​ໂຫຼດ ຫຼື ພິມ​ເອກະສານ​ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອ​ໃຊ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຂອງທ່ານ 


ໃບ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ໂຄງ​ການ​ໃບ​ເງິນ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ

ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ມັກ​ຖາມ

ຄຳແນະນຳ: ວິທີມີຄຸນສົມບັດ​ເປັນຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ

ຈົດໝາຍແຈ້ງຂໍ້ມູນ - ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຄົວເຮືອນໃນເມືອງຊີແອດເທີລ ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2016

ຄຳແນະນຳການປ່ຽນແທນໃບເງິນບໍລິຈາກສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Voucher)