Seattle RestoredVăn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle (Seattle Office of Economic Development) đang hợp tác với Mạng Lưới Kinh Doanh Tốt Seattle (Seattle Good Business Network) và Shunpike để kết nối các cửa hàng còn trống ở trung tâm thành phố Seattle với các cửa hàng tạm thời pop-up và lắp đặt các tác phẩm nghệ thuật từ cộng đồng người Da Đen, người Bản Địa, và các doanh nhân và nghệ sĩ người da màu khác.

Những dự án này sẽ mang lại lợi ích cho các khu dân cư, các doanh nghiệp nhỏ, nghệ sĩ, và chủ sở hữu bất động sản bằng cách tạo ra cảnh quan đường phố sôi động và hấp dẫn, khuyến khích công chúng đến vui chơi tại trung tâm thành phố Seattle để hỗ trợ các doanh nghiệp và nghệ sĩ địa phương.

Để biết thêm thông tin, điều kiện đăng ký, và các yêu cầu đối với chương trình Seattle Restored, vui lòng truy cập Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.


Truy cập trang web Seattle RestoredVăn Phòng Phát Trin Kinh Tế Seattle cam kết xây dng mt nn kinh tế bình đng và bao gm tt c, mang li li ích cho toàn thành ph, bng cách thúc đy kh năng tiếp cn các cơ hi kinh tế cho tt c các cng đng đa dng ca Seattle.

Thành Ph Seattle khuyến khích tt c mi ngưi tham gia vào các chương trình và hot đng ca thành phố. Đối vi các câu hi khác, yêu cu dch v biên dch hoc phiên dch, h tr k thut, h tr cho ngưi khuyết tt, tài liu trong các đnh dng khác hoc cách tiếp cn thông tin, xin vui lòng liên h vi Văn Phòng Phát Trin Kinh Tế Seattle theo s (206) 684-8090 hoc gi email đếoed@seattle.gov. 

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.