Quỹ Cứu Trợ Seattle

English
አማርኛ
简体中文
한국어
Soomaali
Español
Tagalog
Tiếng Việt

Đơn đăng ký Quỹ Cứu Trợ Seattle đã đóng vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021.

  • Các đơn đăng ký sẽ được xem xét trong hai tuần, từ ngày 16 tháng 11 năm 2021 đến ngày 6 tháng 12 năm 2021.
  • Các quyết định sẽ được thực hiện từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến ngày 6 tháng 12 năm 2021 và các khoản trợ cấp sẽ được gửi sau ngày 9 tháng 12 năm 2021.

Nếu quý vị vẫn có câu hỏi về đơn đăng ký của mình: apply.seattlerelief.com/lookup.

Để tìm hiểu thêm về cách kiểm tra kết quả của đơn đăng ký, quý vị có thể xem video ngắn này (chỉ có bản tiếng Anh):