Seattle Relief Fund (Pondo ng Tulong ng Seattle)

English
አማርኛ
简体中文
한국어
Soomaali
Español
Tagalog
Tiếng Việt

Magsasara ang aplikasyon ng The Seattle Relief Fund sa Lunes, Nobyembre 15,2021.

  • Ang mga aplikasyon ay susuriin sa loob ng dalawang linggo, mula Nobyembre 16, 2021 hanggang Disyembre 6, 2021.
  • Ang mga desisyon ay magagawa mula Nobyembre 29, 2021 hanggang Disyembre 6, 2021 at ang mga pagbayad ay ipadadala pagkatapos ng Disyembre 9, 2021.

Kung mayroon pa na mga katanungan tungkol sa inyong aplikasyon: apply.seattlerelief.com/lookup.

Upang mas matuto kung papaano suriin ang lagay ng inyong aplikasyon, maaari ninyo na panuorin ang maiksi na bidyo na ito (nasa Inglis lamang):