Publications and Resources

2017 Workplace Poster

Available after December 15 : Free, full-sized color posters for the 2017 Labor Standards Ordinances! Stop by any of the City of Seattle's Customer Service Centers or our office to pick up a high quality copy of this year's poster.

Pick-up Locations

Labor Standards Guides

Labor Standards Overview - 2016 Guide for Seattle Workers and Employers

2016 Guide for Seattle Workers and Employers

English
Changes to Seattle's Labor Standards Laws - 2016 Guide for Seattle Workers and Employers

2016 Guide for Seattle Workers and Employers

English
A Worker's Guide to Seattle's Fair Chance Employment Ordinance A Worker's Guide to Seattle's Fair Chance Employment Ordinance English
Why Fair Chance Employment? Why Now? Why Fair Chance Employment? Why Now? English

Paid Sick and Safe Time Resources

Under the Paid Sick and Safe Time (PSST) Ordinance, employers with more than four full-time equivalent employees (worldwide) must provide employees with a written policy. These resources are designed to help ensure that your PSST policy is on track to meet ordinance requirements.

Information

Notice of Employment Information

 • Notice of Employment Information - Word Document
  English

  Employers must provide written employment information to employees working in Seattle at time of hire and within one pay period prior to any change in employment.

 • Notice of Employment Information - Fillable PDF
  English

  Employers must provide written employment information to employees working in Seattle at time of hire and within one pay period prior to any change in employment
 • የስራ መረጃን አስመልክቶ ማስታወቂያ -
  English / አማርኛ (Amharic)

  አሰሪ መስሪያ ቤቶች በሲያትል ውስጥ ለሚሰሩ ሰራተኞች በሥራ ቅጥር ጊዜ ላይ እና ማንኛውም የስራ ሁኔታ ከመቀየሩ በፊት በሚኖር የአንድ ቀን የክፍያ ጊዜ ውስጥ በጽሑፍ የተዘጋጀ መረጃ መስጠት ይኖርባቸዋል።

 • إخطار معلومات التوظيف -
  English / عربية (Arabic)

  يجب على أصحاب العمل تقديم معلومات التوظيف كتبتا إلى موظفيهم العاملين في سياتل عند التعيين وخلال فترة دفع واحدة قبل إجراء أي تغيير في التوظيف.

 • 就業資訊通知 -
  English / 中文 (Chinese)

  僱主必須在僱傭時以及就業情況發生任何變動前的一個薪資結算期內向在西雅圖市工作的僱員提供書面的就業資訊

 • 고용정보통지 -
  English / 한국어 (Korean)

  고용주는 시애틀에서 일하는 직원들에게 채용시점 및 고용변경에 앞서 급여일 기준으로 최소 하루 전에 서면으로 된 고용정보를 제공해야 합니다.

 • Beeksisaa qaxartootaa odeffannoo -
  English / Oromiffa (Oromo)

  Hojjachistootinn yeroo hojjatoota hojjirra hariyaan fi yeroo kaffalitti yeroo tokkoo jijira Siiyattilli qaxari kamiyuu dura diirqama hojjatootaaf bareeffamani odeffannoo kennuu qaba.

 • Ogaysiiska Macluumaadka Shaqaalaynta -
  English / af Soomaali (Somali)

  Loo-shaqeeyayaashu waa inay siiyaan macluumaad shaqaalayn oo qoran shaqaalaha ka shaqaynaya Seattle wakhtiga shaqaalaynta & inta lagu jiro mushaharka hal wakhti kahor intaanu isbeddel ku dhicin shaqaalaynta.

 • Notificación de información sobre el empleo -
  English / Español (Spanish)

  Los empleadores deben proporcionar información sobre el empleo por escrito a los empleados que trabajen en Seattle en el momento de la contratación y dentro de un período de pago anterior a cualquier cambio en el empleo.

 • Paunawa sa Impormasyon sa Pagtatrabaho -
  English / Tagalog

  Dapat magbigay ang mga employer ng nakasulat na impormasyon sa pagtatrabaho sa mga empleyadong nagtatrabaho sa Seattle sa panahon ng pagkakatanggap sa trabaho at sa loob ng isang pay period bago ang anumang pagbabago sa trabaho.

 • ምልክታ ናይ ስራሕ ሓበሬታ -
  English / ትግርኛ (Tigrigna)

  ኣስራሕቲ ኣብ ስያትል ኣብ ስራሕ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝቘጽሩሉ ጊዜን ዝዀነ ናይ ስራሕ ለውጢ ቅድሚ ምምጻኡ ኣብ ዘሎ ሓደ ናይ ክፍሊት እዋን ንሰራሕተኛታት ብጽሑፍ ከፍልጡ ይግባእ።

 • Thông báo về Thông Tin Việc Làm -
  English / Tiếng Việt (Vietnamese)

  Chủ lao động phải cung cấp thông tin về việc làm bằng văn bản cho những nhân viên đang làm việc tại Seattle khi được tuyển dụng & trong thời kỳ trả lương trước khi có bất kỳ thay đổi việc làm nào.