Vietnamese / Tiếng Việt

Nhiệm vụ của Văn Phòng Tiêu Chuẩn Lao Động là cải thiện những tiêu chuẩn lao động qua sự tham gia kỹ lưỡng của cộng đồng và thương nghiệp, sự thi hành sách lược và hoạch định chính sách mới, với quyết tâm để đạt được sự công bằng về chủng tộc và xã hội.

Sắc Lệnh Năm 2018 Về Tiêu Chuẩn Lao Động Của Thành Phố Seattle

2018 Seattle Labor Standards Ordinances

Những sắc lệnh này quy định cho tất cả mọi nhân viên làm việc trong phạm vi thành phố Seattle, bất kể tình trạng di trú của nhân viên hoặc địa điểm hãng sở của họ.

Nghỉ Bệnh & Thời Gian An Toàn (SMC 14.16)

Paid Sick and Safe Time (SMC 14.16)

Phải cho nghỉ bệnh để giải quyết những vấn đề y tế hoặc an toàn

Cơ Hội Tuyển Dụng Công Bằng (SMC 14.17)

Fair Chance Employment (SMC 14.17)

Giới hạn việc sử dụng hồ sơ kết án và bắt giữ

Mức Lương Tối Thiểu (SMC 14.19)

Minimum Wage (SMC 14.19)

Ấn định những mức lương tối thiểu cho nhân viên

Ăn Trộm Cấp Tiền Lương (SMC 14.20)

Wage Theft (SMC 14.20)

Quy định bảo vệ chống lại hành vi trộm cắp tiền lương

Sắc Lệnh về Ăn Cắp Tiền Lương Hành Chính Seattle - SMC 14.20

Seattle Administrative Wage Theft Ordinance (SMC 14.20)

Người lao động Seattle được bảo vệ thệm hơn khỏi ăn cắp tiền lương.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2015, sắc lệnh mới về ăn cắp tiền lương quy định chủ lao động có nhân viên làm việc tại Seattle phải thanh toán tất cả các khoản tiền lương và tiền quà còn nợ; cung cấp thông tin việc làm khi tuyển dụng, thay đổi việc làm và mỗi lần trả lương và tiền quà; và cung cấp văn bản thông báo về quyền của nhân viên đối với ăn cắp tiền lương.

Văn bản thông báo này phải được trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và bất kỳ ngôn ngữ nào khác mà nhân viên thường sử dụng ở nơi làm việc.

Sắc lệnh này cũng cho phép Văn Phòng Tiêu Chuẩn Lao Động của Thành Phố, một bộ phận mới thuộc Văn Phòng Dân Quyền Seattle, tiến hành điều tra hành chính các trường hợp không thanh toán tiền lương và tiền quà.

Hành vi ăn cắp tiền lương vẫn là một tội phạm theo SMC 12A.08.060.

Bảo vệ khỏi sự trả thù

Chủ lao động không được có hành động thù địch (như sa thải, giáng chức, và đe dọa báo cáo tình trạng nhập cư) đối với bất kỳ người nào thực hiện các quyền được sắc lệnh này bảo vệ.

Sắc Lệnh Về Tiêu Chuẩn Lao Động Của Thành
Phố Seattle Năm 2019

SẮC LỆNH QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO SẮP XẾP LỊCH LÀM VIỆC
SMC 14.22

Seattle Office of Labor Standards (Văn Phòng Tiêu Chuẩn Lao Động Seattle) Thông Báo Về Thông Tin
Công Việc

Đơn vị sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản về thông tin công việc cho mọi nhân viên làm
việc tại Seattle,
(1) tại thời điểm tuyển dụng và (2) trước khi có bất cứ thay đổi nào về thông tin công việc (ngoại
trừ thông tin liên lạc của người quản lý hoặc giám sát). Phải cung cấp thông báo bằng Tiếng Anh và
bằng ngôn ngữ chính của nhân viên nhận thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Seattle
Office of Labor Standards theo số (206) 256- 5297 hoặc truy cập www.seattle.gov/laborstandards

Advanced Notice Document/Tài liệu thông báo trước: Người sử dụng lao động phải cung cấp lịch làm việc bằng văn bản (1) trước 14 ngày; (2) bao gồm tất cả các ca làm việc thường lệ/bất ngờ; (3) bằng tiếng
anh và ngôn ngữ chính của người lao động.

Thông Báo Về Thời Gian Làm Thêm Giờ

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu này

Vietnamese Employer Guide to Investigations - PDF

Vietnamese Employer Guide to Record Keeping - PDF

Thông báo về Thông Tin Việc Làm -
English / Tiếng Việt (Vietnamese)

Chủ lao động phải cung cấp thông tin về việc làm bằng văn bản cho những nhân viên đang làm việc tại Seattle khi được tuyển dụng & trong thời kỳ trả lương trước khi có bất kỳ thay đổi việc làm nào.