Thai / ภาษาไทย

ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน

การปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน 2018 ในปี 2018 อัตราค่าแรงขั้นต่ำของซีแอตเติลปรับเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเฟ้อและการขึ้นค่าแรงประจำทุกปีตามข้อกำหนดของค่าจ้างขั้นต่ำ ข้อกำหนดการลาป่วยและการลาเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับเงินค่าจ้าง ยังขยายไปครอบคลุมถึงพนักงานทุกคนที่ทำงานในซีแอตเติลโดยไม่คำนึงถึงขนาดของผู้ว่าจ้าง  

การลาป่วยและการลาเพื่อความปลอดภัยโดยได้รับเงินค่าจ้าง (SMC 14.16)
Paid Sick and Safe Time (SMC 14.16)

ระเบียบว่าด้วยการลาป่วยและการลาเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับเงินค่าจ้าง กำหนดให้นายจ้างต้องชำระเงินค่าเบี้ยประกันและค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน PSST สามารถใช้ได้กับการขาดงานของพนักงานเนื่องจากการเจ็บป่วย การนัดหมายทางการแพทย์หรือประเด็นด้านความปลอดภัยที่สำคัญ


โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน (SMC 14.17)
Fair Chance Employment (SMC 14.17)

ระเบียบว่าด้วยโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน จะจำกัดการที่นายจ้างจะใช้ประวัติในการถูกดำเนินคดีและการจับกุมในระหว่างกระบวนการจ้างงานและแนวทางในการว่าจ้างงานภายในเขตเมือง

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (SMC 14.19)
Minimum Wage (SMC 14.19)

ระเบียบว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ จะกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างที่ทำงานภายในเขตเมือง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีในวันที่ 1 มกราคมและเพิ่มเป็น 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ/ชั่วโมง

การปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ (SMC 14.20)
Wage Theft (SMC 14.20)

ระเบียบว่าด้วยการปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ จะป้องกันไม่ให้นายจ้างปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำโดยมีข้อกำหนดขั้นพื้นฐานสำหรับการจ่ายค่าจ้างและค่าทิปภายในเขตเมือง ระเบียบนี้จะกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างและค่าทิปทั้งหมดให้แก่ลูกจ้าง มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกจ้างและระบุรายละเอียดการจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างได้รับเงิน

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดเวลาในการทำงานอย่างมั่นคง (SMC 14.22)
Secure Scheduling Ordinance (SMC 14.22)

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดเวลาในการทำงานอย่างมั่นคง จะระบุข้อกำหนดด้านเวลาในการทำงานอย่างมั่นคงสำหรับสถานประกอบการค้าปลีกและอาหารที่ครอบคลุมรวมทั้งกำหนดมาตรการและขั้นตอนในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะบังคับใช้กับธุรกิจบริการด้านค้าปลีกและร้านอาหารที่มีพนักงานกว่า 500+ คนทั่วโลกเท่านั้น และร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่มีพนักงาน 500+ คนและมีร้านอาหารสาขากว่า 40+ ร้านทั่วโลก กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2017

โครงการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานโรงแรม (SMC 14.25)
Hotel Employees Health and Safety Initiative (SMC 14.25)

ผู้มีสิทธิลงคะแนนของซีแอตเติลได้อนุมัติโครงการ Initiative 124 ในเดือนพฤศจิกายนปี 2016 I-124 จะกำหนดให้มีการคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานโรงแรมที่ทำงานในซีแอตเติล SMC 14.25 ระเบียบใหม่ที่สร้างขึ้นโดยโครงการ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2016

การแก้ไขมาตรฐานแรงงาน 2016

ในเดือนธันวาคม 2015 ซีแอตเทิลได้อนุมัติให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของซีแอตเติลซึ่งมีชื่อว่า ระเบียบว่าด้วยการป้องกันการปฏิเสธการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำและมาตรฐานแรงงาน 2015 )2015 Wage Theft Prevention and Labor Standards Harmonization Ordinance(  การแก้ไขจะให้การคุ้มครองแรงงานที่ดีขึ้น ในขณะที่ปรับระดับขอบข่ายของธุรกิจที่มีอยู่แล้วโดยการระงับและลงโทษนายจ้างที่มีพฤติกรรมไม่ดี ระเบียบมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2016  

คำ�สั่งเรื่องมาตรฐานแรงงานแห่งเมืองซีแอตเติลปี 2019

เทศบญั ญตั วิ ่าด้วยการจดั ตารางงานทมีี่หลกั ประกนั

การแจ้งข้อมูลการจ้างงาน

นายจางต้องจัดทำตารางเวลาเป็นลายลักษณ์อักษร 

ใบบันทกชั่วโมงการทางานเพมเติม