Somali / af Soomaali

Hawlgalka Xafiiska Heerarka Shaqaalahu waa sidii lagu horumarin laha heerarka shaqada iyada oo si quman looga soo qeybgelinayo bulshada iyo ganacsatada, fulinta istaraatiijiga ah iyo horumarinta siyaasada cusub, ka go'naanta caddaaladda bulshada iyo jinsiyada.

Sharuucda Heerarka Shaqaalaha Seattle ee 2017

2016 Seattle Labor Standards Ordinances

Sharuucdaani waxay quseeyaan dhamaanba shaqaalaha ka shaqeeya xadadka seattle gudaheeda, iyadoo aan loo eegayn qof ka shaqaalaha ah xaaladiisa sharciga socdaalka ama halka goobta shaqada ay ku taalo.

Bixinta Xiliga Xanuunka iyo Amaanka (SMC 14.16)

Paid Sick and Safe Time (SMC 14.16)

Waxay u baahan tahay fasax lacaga oo ah arrimo caafimaad ama amaanka

Shaqo Fursado loo Siman yahay (SMC 14.17)

Fair Chance Employment (SMC 14.17)

Xadadysa isticmaalka diiwaanka xiritaanka iyo xukunka

Mushaharka ugu yar (SMC 14.19)

Minimum Wage (SMC 14.19)

Waxay dejisaa mushaarka ugu yar ee shaqaalaha

Xatooyada Mushaarka (SMC 14.20)

Wage Theft (SMC 14.20)

Waxay badbaadisaa xatooyada mushaarka

Sharciga Maamuleed ee Seattle ee Xatooyada Mushaharka (SMC 14.20)

Seattle Administrative Wage Theft Ordinance (SMC 14.20)

Shaqaalaha Seattle waxay leeyihiin ilaalin dheeraad ah xatooyada mushaharka.

Laga bilaabo Abriil 1, 2015, sharci cusub ee xatooyada mushaharka ayaa ka raba loo-shaqeeyayaasha leh shaqaale ka shaqaynaya Seattle inay bixiyaan dhammaan mushaharka iyo bakhshiishka lagu leeyahay; bixiyaan macluumaadka shaqaalaynta wakhtiga shaqaalaynta, beddelista shaqaalaynta iyo wakhti kasta oo mushaharka iyo bakhshiishka la bixinayo; inay bixiyaan ogaysiis qoran xuquuqda shaqaalaha marka la eego xatooyada mushaharka.

Ogaysiiska qoran waa in lagu bixiyo Ingiriisi, Isbaanish iyo luuqadaha kale ee shaqaaluhu ku hadlo goobta shaqada.

Sharcigu sidoo kale wuxuu oggol yahay Xafiiska Magaalada ee Istaandarrada Shaqaalaha, qayb cusub oo ka tirsna Xafiiska Seattle ee Xuquuqda Madaniga ah, inay samayso baadhitaano maamuleed ee bixin la’aanta mushaharka iyo bakhshiishka.

Wali waa dambi in la galo xatooyada mushahar marka la eego SMC 12A.08.060.

Kahortagga Aargoosiga

Loo-shaqeeyayaasha waxa ka mamnuuca inay ka qaadaan ficil gurracan (sida, eri, hoos-u-dhig, iyo hanjabaad in loo sheegayo hay’adaha socdaalka) qof isticmaalaya xuquuqda uu dhawray sharcigani.

Shuruucda Heerke Shaqaale ee Seattle 2019

ILAALINTA JADWALKA SHAQAALAHASMC 14.22

Secure Scheduling Poster in Somali


Seattle Office of Labor Standards (Xafiiska Heerarka Shaqada ee magaalada Seattle) Notice of
Employment Information (Ogeysiinta Warbixinta Shaqada)

Loo-shaqeeyayaashu waa inay siiyaan macluumaad shaqaalayn oo qoran shaqaalaha ka shaqaynaya Seattle wakhtiga shaqaalaynta & inta lagu jiro mushaharka hal wakhti kahor intaanu isbeddel ku dhicin shaqaalaynta.

Ogeysiinta Saacadaha Dheeraadka ah

Seattle Office of Labor Standards (OLS, Xafiiska Heerarka Shaqada) -  Balanqaadkeena
ku aadan Bulshooyinka Muhaajiriinta iyo Qaxootiga