Oromo / Oromiffa

Danbilee Hati'insa mindaa bulchiinsa Siyatilli (SMC 14.20)

Seattle Administrative Wage Theft Ordinance (SMC 14.20)

Hojjatootinii Siiyatilli hatinsa mindaa irra kan ittisuu dabalataittisa niqabuu.

Ji'a Miyazia 1, 2015 irra egalee qajeelfaminni hara hattinsa mindaa kanatiin hojjachistonii kaffalitti Siiyattilli hinkafalamini hojjatootaaf mindaa fi gurshaa kaffalu qabaan, odeffannoo hojjidhaa yeroo qaxaramaan, jijjira hojjifi yroo hundaa kaffalitti mindaa fi gurshadhaa; fi hojjatatinoon mirga hattinsa mind irratti qaban bareeffamaan beeksisaa kennuu.

Odeeffanoon bareffamaan iddo hojjatootiin hojjatanitti dirqamaan qoqa Ingiiliffan, Ispanishiin, fi qooqa kamiiniyuu jijiramee kenneamuuf qaba.

Qajeelfamini kun dabalatan Magaalatii biiroo istandrdii hojjatootaa, gareen hara Biroo Siyattili Mirga Hojjatoota, akka sa'akatai'nsa bulchinsa mindaa fi gurshaa hinkaffalmineef adeemisisuu.

Hanga ammatti yakki hatinsaa mindaa hojjatoota jalatti SMC 12A.08.060 hafe jira.

Ittinsa rakkoo dhaa

Hojjachistooni akka tarkanifi qajeelafama garagachuttin hinfudhatinee dhorkamadhaa (fkn. hariyuu, gita hojjirra gadibusuu, fi sodachisa gabasaa dhiyeessuu sadarka godinsa isaanii) nama kamiyuu mirgaa isaa haala qajeelfama kanaan so'ochuuirratt tarkanifi fudhachuun dhorkamadhaa.

Notice of Employment - Oromo / Oromiffa

Beeksisaa qaxartootaa odeffannoo

Notice of Employment Information

Hojjachistootinn yeroo hojjatoota hojjirra hariyaan fi yeroo kaffalitti yeroo tokkoo jijira Siiyattilli qaxari kamiyuu dura diirqama hojjatootaaf bareeffamani odeffannoo kennuu qaba.

Beeksisaa qaxartootaa odeffannoo (Oromo)

Beeksisaa qaxartootaa odeffannoo -
English / Oromiffa (Oromo)

Hojjachistootinn yeroo hojjatoota hojjirra hariyaan fi yeroo kaffalitti yeroo tokkoo jijira Siiyattilli qaxari kamiyuu dura diirqama hojjatootaaf bareeffamani odeffannoo kennuu qaba.


Seera Gita hojjetaa fi hojechiissaa Seattle Bara 2019

SEERA AMANAMAA SAGANTAA HOJII