Link to Transportation Home Page Link to Transportation Home Page Link to Transportation About Us Page Link to Transportation Contact Us Page
Delivering a first-rate transportation system for Seattle Scott Kubly, Director

Services 

Projects 

Planning 

Resources 

Events

News

Site Index


Rainier Avenue South Road Safety Corridor
Three Year Collision History
Three Year Collision Diagrams
Vision Zero
Speeding
Distraction
Impairment

Rainier Avenue S Corridor Project

Last updated: September 7, 2017

Ibsa gabaabaa Pirojektichaa

Bara 2014tti, haala Rainier Avenue S. ilaaluuf adeemsa hojii tumsaa eegallee jirra. Nageenyi, lakkoofsa tokko isa dursaa waan ta’eef, walitti bu’insaa konkolaataa hambisuu fi nageenya imaltootaa eeguuf kutannee kaaneerra. Pirojektiin kun qaama sagantaa Seattle’s Vision Zero bara 2030 tti balaa tiraafikaa fi miidhaa cimaa zeeroo irraan gahuuti.

Kutaa 2
Bara kana Rainier Ave S irraa S Kenny St hanga S Henderson St.tti hojii keenya itti fufna. Kaayyoon nageenya keenyaas:

 • Walitti bu’insa konkolaataa hir’isuu
 • Lakkoofsa miidhaa cimaa yookiin walitti bu’insa konkolaataa balaafamaa hir’isuu
 • Nageenya hundaaf dabaluu
 • Tajaajila cehumsaa gahaa fi amanamummaa mirkaneessuu

Tarkaanfiilee yaadaman keessaa: Sochii daandii irraa tasgabeessuu, mallattoo tiraafikaa fooyyessuu, daandii miilaa suphuu, fi nageenya warra lafoo fi biskileetii dabaluu. Meeshaalee barnootaa dhimma amalaan wal qabatan kanneen akka ariitii, yaada malee konkolaachisuu, fi suusii garaagaraa fayyadamuun konkolaachisuu fi walitti bu’insa konkolaataa hir’isuuf dhaqabamummaa iddoo murtaa’aa raawwachuu guddisuu.

Kutaa 2 Filannoowwan

Filannoo 1 (daandii otoobisii qofa):

Filannoo 1

Faayidaalee:

 • Seensi daldalaa fi cehumsa daangessuu (BAT) sochii otoobisii fooyyessa (yaadachiisa – daandii gara mirgaatti naanna’uunii fi wal qaxxaamuruun hayyamamaa dha)
 • Daandii Rainier Ave S irra dhaabuu hambisa
 • Rapid Ride gara fuulduraa deeggara (Daandii Kiingi Kaawontii Meetiroo 7 jiru)

Yaada Of eeggannoo:

 • Karaan Otoobusii qofaa akka karaa ce’umsa seeraal alaatti fayyadamuu danda’a
 • Iddoo muraasa dhaabbii konkolaataa projektichaa kaasuu danda’a

Filannoo 2 (karaa biskileetiif hafe):

Filannoo 2
Iddoo gurguddoo walirra darbutti wal qaxxaamursuu

Filannoo 2

Faayidaalee:

 • Karaa biskileetii kaabaa-kibbaa dhiheessa
 • Fayyadama iddoo mirga daandii biskileetotaa fi konkolaataa dabala
 • Daandii irra dhaabuu dhiheessa

Yaada Of eeggannoo:

 • Cehumsaa fi saffisa tiraafikaa waliigalaa gadi hir’isuu danda’a

Egeree Rainier Ave S karoorsuuf piroojektii Rainier Rapid Ride waliin dhiyeenyatti hojjechaa jirra. Kaayyoon keenyas, battala bara 2018tti Karooraa fi ijaarsa tajaajila Rapid Ride kan deeggaru, bara 2021 tti King County Metro Route 7 ol kaasuuf Rainier Ave S irratti fooya’insa yeroo gabaabaa hojjechuun.

Sarara Rapid Ride walakkaa magaala Siyaatil keessaan Mt Baker hanga Rainier Beach uumuun sochii uummataa eeguu:

 • Si’aayinaa fi ammamtaa otobisii eeguu
 • Halkanii fi dhuma torbaniitti otobisii dabaluu
 • Ibsaa, odeeffannoo dhufaatii sa’aa sirrii, fi kan biroon iddoo dhaaba Otobisii Metro Rapid Ride olkaasuu
 • Uummata adeemuu fi biskileetiin gulufuuf quunnamtii fooyyessuu

Karaa piroojektii nageenyaatiin, filannoo 1’n daandiin otobisii karoorfameera akkasumas filannoo 2’n daandii otobisiin dhaabbatu tilmaama keessa waan galeef harkisni otobisii daandii imala gara alaa fi keessaa hin jiru.

Iddoo argama dhaabbii otobisii yeroo ammaa fi baay’ina konkolaachiftoota isaan fayyadamaniis ilaalaa jirra.

Kaartaan armaan gadii daataa konkolaachisummaa fi haala kamiin iddoon dhaabbii muraasni kaafamuu ykn jijjiiramuu danda’an agarsiisa. Jijjiiramni armaan gadii yoo raawwataman, konkolaachiftoonni gartuun tilmaamaan daqiiqaa 2 dabalataan deemuu qabu jechuu dha.

Sagantaa karoora Hojii

Ganna 2017: Galteef filannoo qooduu
Seensa 2017: Yaada karooraa Xumuruu
2018: Ijaarsa
2019: Piroojektii Madaaluu

Gargaarsa Maallaqaa

SDOT kutaa 2ffaa Rainier Ave S Corridor Improvements Project maallaqaan deeggaruuf Real Estate Tax irraa gargaarsa maallaqaa fudhateera. Kanamalees, Piroojektichi deeggarsa maallaqaa Levy to Move Seattle irraa argateera, buusiin dirqii $ Miiliyoona 930 kan waggaa 9,bara 2015 tti sagalee kennitootaan mirkanaa’eera.

Meeshaalee

Ragaa barbaachisaa Piroojektichaa

Home | About Us | Contact Us | Site Index | News | FAQs | E-Mail Alerts