Link to Transportation Home Page Link to Transportation Home Page Link to Transportation About Us Page Link to Transportation Contact Us Page
Delivering a first-rate transportation system for Seattle Scott Kubly, Director

Services 

Projects 

Planning 

Resources 

Events

News

Site Index


Rainier Avenue South Road Safety Corridor
Three Year Collision History
Three Year Collision Diagrams
Vision Zero
Speeding
Distraction
Impairment

Rainier Avenue S Corridor Project

Last updated: September 7, 2017

ພາບລວມຂອງໂຄງການ

ໃນປີ 2014, ພວກເຮົາໄດ້ລິເລີ່ມຂັ້ນຕອນແບບຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອທົບທວນສະພາບເງື່ອນໄຂຕາມຖະໜົດ Rainier Ave S. ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມປອດໄພຈັດເປັນຄວາມສຳຄັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ກັບການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີລົດຕຳກັນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຜູ້ເດີນທາງໝົດທຸກຄົນ. ໂຄງການນີ້ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນແຜນການຂອງ Seattle's Vision Zero ເພື່ອບັນລຸການເສຍຊີວິດໂດຍອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃຫ້ໄດ້ 0 ຄົນໃນປີ 2030.

ໄລຍະທີ 2
ປີນີ້ພວກເຮົາກຳລັງສືບຕໍ່ວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃນຖະໜົນ Rainier Ave S ຈາກ ຖະໜົນ S Kenny St ເຖິງ ຖະໜົນ Henderson St. ນີ້ຄືເປົ້າໝາຍຄວາມປວດໄພຂອງພວກເຮົາມີຄື:

 • ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາລົດຕຳກັນ
 • ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ຫຼື ການຕຳກັນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ.
 • ເພີ່ມທະວີຄວາມປອດໄພໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ
 • ຮັບປະກັນການບໍລິການຂົນສົ່ງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້.

ມາດຕະການທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາຢູ່ປະກອບມີ: ການເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນມີຄວາມສະຫງົບ, ການຍົກລະດັບສັນຍານການສັນຈອນ, ການສ້ອມແປງທາງຍ່າງ ແລະ ການເພີ່ມທະວີຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຄົນຍ່າງຕາມຫົນທາງ ແລະ ລົດຖີບ. ນອກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຈະປັບປຸງອຸປະກອນທາງດ້ານການສຶກສາອົບຮົມ ເຊິ່ງເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານພຶດຕິກຳເປັນຕົ້ນແມ່ນການເລັ່ງຄວາມໄວ, ການຂັບຂີ່ສັບສົນ ແລະ ການຂັບຂີ່ບໍ່ດີ ແລະ ປະຕິບັດຂອບເຂດສະເພາະທີ່ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາຕຳກັນເກີດຂຶ້ນ.

ໄລຍະທີ 2 ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກທີ 1 (ເສັ້ນທາງທີ່ແບ່ງໄວ້ເທິງຖະໜົນສຳລັບລົດໂດຍສານເທົ່ານັ້ນ)

ທາງເລືອກທີ 1

ຜົນປະໂຫຍດ:

 • ທາງເຂົ້າໄປຫາທຸລະກິດທາງທິດເໜືອ ແລະ ທາງຂົນສົ່ງ (BAT) ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນເວລາການເດິນທາງຂອງລົດໂດຍສານ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂຶ້ນຕື່ມ.
 • ຈົ່ງບ່ອນຈອດໄວ້ໃນຫົນທາງ ແລະ ມີຈຸດແບ່ງໄວ້ເທິງຖະໜົນສຳລັບລ້ຽວຕາມຖະໜົນ Rainier Ave S.
 • ອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ຕໍ່ທຶນລວມຂອງທາງເຂົ້າໄປຫາທຸລະກິດທາງທິດເໜືອ ແລະ ທາງຂົນສົ່ງ (BAT) ຜ່ານການລົງທຶນເຂົ້າໃນເສັ້ນທາງເລກທີ 7 ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Rainier RapidRide ໃນອະນາຄົດ.
 • ສາມາດສຳເລັດພາຍໃນງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້.

ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາ:

 • ທາງເຂົ້າໄປຫາທຸລະກິດທາງທິດເໜືອ ແລະ ທາງຂົນສົ່ງ (BAT) ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນເສັ້ນທາງຜ່ານແບບຜົດກົດໝາຍ.
 • ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ຶອຖືຂອງລົດໂດຍສານຫຼຸດລົງໃນທິດໃຕ້.
 • ຈະຕ້ອງພ້ອມກັນຈອດຢູ່ຂ້າງດຽວຂອງຖະໜົນ.

ທາງເລືອກທີ 2 (ເສັ້ນທາງທີ່ແບ່ງໄວ້ເທິງຖະໜົນສຳລັບລົດຈັກ)

ທາງເລືອກທີ 2
ທາງແຍກຢູ່ 4 ແຍກທີ່ສຳຄັນ

ທາງເລືອກທີ 2

ຜົນປະໂຫຍດ:

 • ຕອບສະໜອງເສັ້ນທາງລົດຈັກເໜືອ-ໃຕ້ແບບເສັ້ນຂະໜານແປຕາມລຳດັບໃນຖະໜົນ Rainier Valley.
 • ຕອບສະໜອງບ່ອນຈອດໃນຫົນທາງ.

ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາ:

 • ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງລົດໂດຍສານຫຼຸດລົງໃນສອງທິດທາງ.
 • ບ່ອນຈອດລົດໂດຍສານໃນເສັ້ນທາງ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍການຈອດລົດຕາມເສັ້ນຂະໜານຈະຢຸດ ແລະ ມີການສັນຈອນຊ້າ.
 • ການກໍ່ສ້າງເຕັມທີຂອງທາງເລືອກນີ້ເກີນງົບປະມານໂຄງການໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອາດຈະຈຳເປັນກໍ່ສ້າງໃນຂັ້ນຕອນອື່ນໆທີ່ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ກຳນົດທຶນ. ການກໍ່ສ້າງລະຫວ່າງກາງອາດຈະຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໃນການບົວລະບັດຮັກສາແບບໃໝ່.
 • ເສັ້ນທາງທີ່ແບ່ງໄວ້ສຳລັບການເດີນທາງອາດຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງກົງຕະຫຼອດທາງຍ່າງລະຫວ່າງສອງຟາກຂອງຕຶກ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມຍາວຂັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເສັ້ນທາງຈຸດລ້ຽວລົດຢູ່ 4 ແຍກ.
 • ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບສະພາບຂອງທາງຍ່າງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດ.

ຕາຕະລາງກໍານົດເວລາ

ຊ່ວງພັກແລ້ງປີ 2017: ຈັດແບ່ງທາງເລືອກສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການນຳເຂົ້າມາ
ຊ່ວງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີ 2017: ກຳນົດທິດທາງຂັ້ນສຸດທ້າຍເພື່ອອອກແບບ.
2018: ລົງມືກໍ່ສ້າງ
2019: ໄລຍະການປະເມີນໂຄງການ

ການໃຫ້ເງິນທຶນ

SDOT ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກ Real Estate Tax ເພື່ອໃຫ້ທຶນເຂົ້າໃນໄລຍະທີສອງຂອງໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງໃນຖະໜົນ Rainier Ave S. ນອນນັ້ນ, ໂຄງການຍັງໄດ້ຮັບການສະໜອງເງິນທຶນໂດຍ Levy to Move Seattle ເປັນຄ່າເກັບພາສີຈຳນວນ 930 ລ້ານໂດລາໄລຍະເວລາ 9 ປີ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນປີ 2015.

Home | About Us | Contact Us | Site Index | News | FAQs | E-Mail Alerts