Pamumuhunan o Pagdaragdag ng Serbisyo sa Setyembre 2017

Map

Sa Setyembre 2017, ang mga susunod na mga ruta ay tatanggap ng karagdagang pamumuhunan mula sa Seattle Transportation Benefit Distict.

 • Ruta 44: Isang mahalagang koneksyon sa silangan-kanluran mula sa kapitbahayan ng Ballard hanggang University District at ang panghinaharap na RapidRide line, ang Ruta 44 ay maragdagan ng ilang pagbibiyahe upang matiyak na ang bus ay naka –iskedyul na dumating bawa’t 10 minuto sa oras ng trabaho mula 6am( ng umaga) hanggang 7pm(ng gabi). Ang mga biyahe ay idaragdag sa Ruta 44 sa pagitan ng 12 hanggang 5am (ng umaga) upang matiyak na ang mga koneksyon ay maaaring gawin sa buong lungsod sa buong araw, araw-araw.
 • Ruta 48: Isa sa panghinaharap na RapidRide line at importanteng koneksyon sa paghahatid sa University District, Capitol Hill at Mt. Baker, ang Ruta 48 ay magkakaroon ng naka iskedyul na bus bawat 10 minuto sa oras ng trabaho mula 6am(ng umaga) hanggang 7pm.(ng gabi) .Magdadagdag ng pagbibiyahe sa Ruta 48 sa pagitan ng 12-5AM(ng umaga) upang matiyak na ang koneksyon ay maaring gawin sa buong lungsod, buong-araw, at araw-araw.
 • Ruta 50: Isa sa mga tanging ruta na pangsilangan-pangkanluran sa South Seattle at nag-iisang serbisyo na nag-uugnay ng Lake Washington hanggang Puget Sound, ang Ruta 50 ay isang mahalagang koneksyon ng mga pasaherong naglalakbay sa pagitan ng Rainier Valley, Columbia City at West Seattle at pabalik, sa lahat ng oras ng araw at mga araw ng linggo. Mga karagdagang pagbibiyahe ang magtitiyak na ang bus ay naka-iskedyul na darating tuwing 30 minuto o mas maaga pa, 7 araw kada linggo mula 6AM (ng umaga) hanggang hatinggabi.
 • Ruta 60: Ang SDOT at King County Metro ay nag-uugnayan upang mapaganda ang Ruta 60 ng 15 minuto na serbisyo sa mga araw ng linggo mula 6 AM (ng umaga)hanggang 7PM(nggabi). Isa pang mahalagang silangan-kanluran na koneksyon, ang Ruta 60 ay magbibigay serbisyo sa mga maraming Urban Villages sa buong lungsod, kasama ng South Park at Beacon Hill.
 • Ruta 65: Ang Ruta 65, at pagdurugtong ng Ruta 67 ay makakatulong upang punan ang puwang na hindi nasasaklaw ng 10 minuto o mas magandang serbisyo sa lungsod. Ang mga dagdag na biyahe ay magdadala ng Ruta 65 hanggang sa naka-iskedyul na sulongan ng 10 minuto sa mga araw ng linggo mula 6am (ng umaga) hanggang 7pm (ng gabi). Ang Ruta 65 at dadagdagan ng mga biyahe mula 12-5AM (ng umaga) upang matiyak na mga koneksyon ay maaring gawin sa buong lungsod, buong-araw, araw-araw.
 • Ruta 67: Ang Ruta 67 ay tatanggap ng pantay na serbisyo na katulad ng Ruta 65, upang tiyakin na ang panghinaharap na RapidRideline ay may 10 minuto o mas maganda pang serbisyo sa oras ng trabaho mula alas 6:00 ng umaga hanggang 7:00 ng hapon, Ang mga biyahe ay idaragdag sa Ruta 67 sa pagitan ng 12-5 ng umaga upang matiyak na ang koneksyon ay maaring gawin sa buong lungsod sa buong araw, araw-araw.
 • Ruta 3, 5, 11, 44, 48, 65, 67 at 70: Noong inaprobahan ng mga botante ng STBD noong 2014, ang naunang ginawang pamuhunan ay ang pagsagip ng mga rutang Night Owl ng Metro sa: 82, 83, at 84. Mga rutang ito ay papalitan ng kahambing na serbisyo sa mga Ruta: 3, 5, 11 at 70 na may serbisyong bumibiyahe mula 12-5AM(ng umaga), at sa pangkalahatan ay umiiral sa mga kasalukuyang ruta ng Night Owl. Bukod pa rito, mga huling biyahe ng panggabi ay maidadagdag sa mga Ruta 44, 48, 65 at 67. (tingnan sa itaas)

Ang mga ganitong pamumuhunan ay makakatulong sa paggawa ng progreso patungo sa mga iba’t-ibang sukatan at layunin na aming pag-aralan sa aming pagpapasya tungkol sa kung saan at kailan magdagdag ng serbisyo sa pagbibiyahe dito sa lungsod ng Seattle.

 • Mas Maraming Sambahayan ang may dagdag sa Mas Madalas na Pagbibiyahe: Kapwa ang Levy to Move Seattle at ang ating Transit Master Plan ang naglahad ng mga layunin ng pagdaragdag ng mga bilang ng maybahay sa lungsod na nasa loob ng 10 minutong paglakad o mas mahusay na serbisyo sa pagbibiyahe. Pagkatapos ng unang hnggang ng pamumuhunan ng STBD noong 2016, ang porsyento ng mga kabahayan ay nadoble mula 25% hanggang 51% (nasa 2% ng aming layunin para sa 2020). Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Setyembre 2017, kami ay magbibigay sa 64% ng mga kabahayan ng Seattle ng 10 minuto o mas higit pang serbisyo sa loob ng 10 minuto na paglalakad sa kanilang bahay- mas higit pa sa ating layunin para sa 2020 at ilagay tayo sa loob ng 8% sa ating layunin para sa 2025.
  Percent of households within a 10-minute walk to 10-minute transit service chart
 • Mas Mahusay na Serbisyo sa Pagbibiyahe para sa mga Mababang Kita, Minorya, May Kapansanan at mga Hindi Nagmamayari ng Sasakyan na Populasyon. Ang apat na ruta na may pinakamalaking pamumuhunan ( Ruta 50, 60, 65 at 67) ay nagsisilbi sa populasyon na may mas mataas kaysa mga karaniwang populasyon ng mga kabahayan ng mababang kita, mga taong may kulay, mga taong may kapansanan at/o kabahayan na hindi nagmamay-ari ng sasakyan.
 • Higit pang Serbisyo sa Bus sa mga Hinaharap na daanan ng RapidRide: Lahat ng mga Ruta 44, 48, at 67 ay pawang mga pang hinaharap na daanan ng RapidRide ng Move Seattle levy. Kasama sa pamumumuhan, ang 5 sa 7 na gagawin sa araw ng pagtatrabaho, at target sa bilis at dalas ay 10 minuto o mas higit pa. Madison (Ruta 11/12). Rainier/Jackson ( Ruta 7). 23rd Ave (Ruta 48). Market/45th ( Ruta 44) at ilang parte nf Roosevelt (Ruta 67)
 • Mas Mahusay na Serbisyo sa Pagbibiyahe Para sa Kapitbahayan ng Seattle: Ang pamumuhunan upang mapadalas ng biyahe sa Ruta 60 ay magdadala ng 15-minuto nang buong araw na serbisyo sa kapitbahayan ng South Park. Ang pamumuhuan sa Ruta 50 ay magpapabuti ng serbisyo sa Admiral at magbibigay ng mas malakas na koneksyon sa South Seattle.
 • Nadagdagan ng Serbisyo sa mga Ruta ng Frequent Transit Network: Ang Frequent Transit Network (FTN)na itinatag sa Transit Master Plan ang nagkilala ng mga pang matagalang prayoridad ng SDOT. Ang pamumuhunan sa Setyembre 2017 ang magtitiyak na bawat ruta na nasa FTN ay may pinakamababang 30 minuto na serbisyo,7 araw ng isang linggo, 18 oras kada araw at mas marami ang ruta ang magbibigay ng mas mataas pang antas ng serbisyo.