HÃY BẦU CHỌN

Từ ngày 3 đến 30 tháng Sáu, đó là cơ hội để bạn bỏ phiếu bầu các dự án cải tiến công viên và đường phố mà bạn thích nhất.

Đó là hoàn toàn năm trong Your Voice, Your Choice: Parks & Streets (Tiếng nói của bạn, Lựa chọn của bạn: Công viên và Đường phố) của Seattle, một đề xướng ngân sách hợp tác trong đó dân cư Seattle quyết định một cách dân chủ cách chi tiêu một phần ngân sách của Thành phố cho việc cải tiến quy mô nhỏ các công viên và đường phố.  Một số tiền tổng cộng $285,000 đã được dành riêng trong mỗi Khu Hội đồng Thành phố và người dân có thể bỏ phiếu cho ba lựa chọn hàng đầu của họ trong khu họ sinh sống, làm việc, đi học, nhận dịch vụ hoặc tình nguyện.   

Mỗi khu hội đồng thành phố sẽ có phiếu riêng với một bộ 8 đến 10 dự án. Các dự án đã được lựa chọn từ gần 900 ý kiến nộp vào hồi tháng Hai bởi các thành viên cộng đồng khắp Seattle.

Thành viên cộng đồng từ 11 tuổi trở lên có thể bỏ phiếu trực tuyến hoặc tại các điểm bỏ phiếu trực tiếp từ ngày 3 đến ngày 30 tháng 6. Lá phiếu cũng có sẵn ở tất cả các trung tâm cộng đồng và thư viện. Các dự án nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được Thành phố tài trợ và được thực hiện vào năm 2018.

Các phiếu bầu sẽ được tổng kết vào ngày 30 tháng Sáu, và các dự án thắng cuộc sẽ được công bố trước ngày 18 tháng Bảy.

Vui lòng liên lạc Kraig.Cook@seattle.gov, 206.256.5944  nếu bạn cần một lá phiếu.

Đường phố