HÃY BẦU CHỌN

Ý kiến và Quyết định của Bạn: Công viên và Đường phố

Hãy quyết định cách chi tiêu 3 triệu đô la ngân sách của Thành phố! Hãy bình chọn từ ngày 16 tháng Sáu đến ngày 16 tháng Bảy. Các lá phiếu bằng giấy cũng có sẵn tại mỗi chi nhánh Thư viện Công cộng Seattle. 

  • Cuộc bầu chọn được dành cho bất cứ ai từ 11 tuổi trở lên đang sống, làm việc, đi học, đi chùa đi lễ, nhận dịch vụ, tình nguyện hoặc tham gia một chương trình trong Thành phố Seattle.
  • Mỗi cử tri có thể bỏ một lá phiếu cho mỗi quận hạt của Hội Đồng Thành Phố. Mỗi cử tri có thể chọn tối đa ba (3) dự án cho mỗi khu. Nếu bạn đánh dấu quá 3 dự án, lá phiếu của bạn sẽ không được hợp lế.