Schedule a Test If You Have Symptoms

Language support: አማርኛ · 繁體中文 · 한국어 · Soomaali · Español · Tiếng Việt

If you have any COVID-19 symptoms, it is important to schedule a test as soon as possible, and stay home and away from others while awaiting results to prevent spreading the virus to others. You may be screened when you arrive to confirm that you have symptoms.

 • fever or chills
 • cough
 • shortness of breath or difficulty breathing
 • fatigue
 • muscle or body aches
 • headache
 • new loss of taste or smell
 • sore throat
 • congestion or runny nose
 • nausea or vomiting
 • diarrhea

Get Help Scheduling a Test

Call 206-684-2489 for assistance.
Phone Hours: Monday - Saturday, 8:30 AM - 5:00 PM
To request an interpreter, tell us your language in English.

Download the testing information packet.
Learn about the testing sites, process, and results.

What to expect from the testing sign-up forms:

 • Forms are in English only.
 • You will need to choose an appointment time.
 • You will be asked to enter insurance information if you have insurance.
 • You do not need to create an account.

What to do after you schedule a test:

 • You will receive multiple confirmation texts from Solv. Open the link in these texts to finish signing up for your test.
 • If you already entered your insurance information when you scheduled your test, you do not need to enter it again. Your form will be blank to keep your information secure.

Get Answers to All Your Testing Questions

Learn more about free testing

Language Support

የ COVID-19 ምልክቶች ካለብዎት የምርመራ ቀጠሮ በተቻለ ፍጥነት ለማስያዝ እባክዎን 206-684-2489 ይደዉኡ። የስልክ መስመሮች ከሰኞ እስከ አርብ ከጧቱ 8:30 AM እስከ ምሽት 5:00 PM ክፍት ናቸዉ። ቋንቋዎን በእንግልዝኛ ይንገሩን ከአስተርጓሚ ጋር ለመነጋገር። 

የ COVID-19 ምልክቶች ትኩሳት፣ ሳል፣ የትንፋሽ እጥረት፣ የጉሮሮ ቁስል(ሶር ትሮት)፣ የማሽተት እጦት፣ ብርድ ማለት፣ የመላ ሰውነት ሕመም፣ የራስ ምታት፣ ድካም፣ ተቅማጥ፣ ንፍጥ ማለት እንዱሁም ያፍንጫ መታፈንን/መጨናነቅን ያካትታል።

如果您有COVID-19 的症狀,請致電 206-684-2489 儘快安排檢測。電話開放時間為週一至週五上午 8:30 至下午 5:00。請用英語説出您需要的語言,以便連線口譯人員。

COVID-19症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促、呼吸困難、喉嚨痛、喪失嗅覺、發冷、身體酸痛、頭痛、疲乏、腹瀉、流鼻涕和鼻塞。

COVID-19 증상을 느끼고 있다면 206-684-2489로 전화하여 가능한 한 빨리 검사를 예약해 주십시오. 전화 예약은 월요일부터 금요일까지, 오전 8시 30분~오후 5시까지 가능합니다. 통역이 필요하면 영어로 해당 언어(코리언)를 말씀하세요.

COVID-19 증상으로는 발열, 기침, 숨 참, 호흡곤란, 인후통, 후각 상실, 오한, 몸살, 두통, 피로, 설사, 콧물, 코막힘 등이 있습니다.

Haddii aad la kulantid astaamaha COVID-19, fadlan wac 206-684-2489 si aad ballan uga qabsato baaritaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Khadadka taleefannadu waxay furan yihiin Isniinta illaa Jimcaha, 8:30 AM illaa 5:00 PM. Noo sheeg afkaaga Ingiriisiga si aad ula hadashid turjubaan.

Calaamdahal lagu garto caabuqa COVID-19 waxaa ka mid ah qandho, qufac, neefta oo ku yaraata, neefsashada oo adkaata, cuna xanuun, urta oo luma, madax xanuun, daal, shuban, duuf, iyo ciriiriga.

Si está experimentando alguno de los síntomas del COVID-19, llame al 206-684-2489 para programar una prueba lo antes posible. Las líneas telefónicas están a su disposición de lunes a viernes de 8:30 AM a 5:00 PM. Díganos el nombre de su idioma en inglés para hablar con un intérprete.

Los síntomas del COVID-19 incluyen fiebre, tos, falta de aliento, dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida del olfato, escalofríos, dolores corporales, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, secreción nasal y congestión.

Nếu quý vị có (các) triệu chứng của COVID-19, xin vui lòng gọi số 206-684-2489 để hẹn ngày xét nghiệm càng sớm càng tốt. Đường dây điện thoại mở từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều. Hãy cho chúng tôi biết ngôn ngữ của quý vị cần bằng tiếng Anh để được nói chuyện với thông dịch viên.

Các triệu chứng của COVID-19 bao gồm sốt, ho, hụt hơi, khó thở, đau họng, mất khứu giác, ớn lạnh, đau người, đau đầu, mệt mỏi, tiêu chảy, chảy mũi, và nghẹt mũi.