Working for a safe, affordable, vibrant, innovative, and interconnected city.
Learn More
Skip to main content

Vietnamese

Thông Tin bằng tiếng Việt về Chính Quyền thành phố Seattle

Quý vị sẽ cần chương trình Acrobat Reader để xem tài liệu bằng PDF. Xin tới trang mạng của Adobe để tải xuống chương trình Acrobat Reader.

Dịch và thông dịch sẵn sàng nếu có sự yêu cầu
206-684-2489


CÁC QUI ĐỊNH MỚI VỀTÚI NY LON
Plastic Bag Ban Flyer / Word / PDF

Useful Word and Phrase Translations
New Holly Neighborhood Campus Web Site

Thông Tin Vê Seattle Customer Service Bureau

CẨM NANG HƯỚNG DẪN CƯ DÂN VỀ - TIẾN TRÌNH THIẾT LẬP NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ SEATTLE

Tuyên Bố về Các Quyền của Khách Hàng

Công Nghệ Kỹ Thuật

Môi Trường

Dịch Vụ Điện Nước

An Toàn và Dân Quyền

Thư Viện Công Cộng Seattle

Sức Khỏe Cộng Đồng

Các Dịch Vụ Nhân Sự

Giao Thông

Parks and Recreation

Neighborhoods

  • (PDF)