Vietnamese / Tiếng Việt

Thông Tin bằng tiếng Việt về Chính Quyền thành phố Seattle

Get Adobe Acrobat ReaderQuý vị sẽ cần chương trình Acrobat Reader để xem tài liệu bằng PDF. Xin tới trang mạng của Adobe để tải xuống chương trình Acrobat Reader.

Dịch và thông dịch sẵn sàng nếu có sự yêu cầu
206-684-2489

CÁC QUI ĐỊNH MỚI VỀTÚI NY LON
Plastic Bag Ban Flyer / Word / PDF

Useful Word and Phrase Translations
New Holly Neighborhood Campus Web Site

Thông Tin Vê Seattle Customer Service Bureau

Customer Service Bureau info

CẨM NANG HƯỚNG DẪN CƯ DÂN VỀ - TIẾN TRÌNH THIẾT LẬP NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ SEATTLE

Tuyên Bố về Các Quyền của Khách Hàng

Công Nghệ Kỹ Thuật

Môi Trường

Dịch Vụ Điện Nước

An Toàn và Dân Quyền

Thư Viện Công Cộng Seattle

Sức Khỏe Cộng Đồng

Giao Thông

Parks and Recreation

Seattle Department of Construction & Inspections