Working for a safe, affordable, vibrant, innovative, and interconnected city.
Learn More
Skip to main content

Tagalog

Impormasyon tungkol sa Seattle.Gov sa wikang Tagalog

Kailangan ninyo ng Acrobat Reader para makita ang mga dokumentong PDF. Pumunta sa Adobe web site para sa libreng pag-download ng Acrobat Reader.

Matutulungan ka naming maintindihan kung hihingi ka ng tulong
206-684-2489


Datasheet ng Kalakhang Seattle

Tungkol sa Kawanihan para sa Paglilingkod sa Customer ng Seattle

Ang Seattle ay naglilingkod para sa iyo

Isang Gabay Para Sa Mga Mamamayan Ukol Sa Proseso Ng Budget Ng Lungsod Ng Seattle

Panukalang Pangkarapatan ng Kliyente

Public Health

Mga Palingkurang - bayan

Pabahay

Kaligtasan at Karapatang Pangmamamayan

Mga Serbisyong Panlipunan

Parks and Recreation

Technology

Transportation

Neighborhoods