Tagalog

Ang misyon ng Tanggapan ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho ay isulong ang mga pamantayan sa paggawa sa pamamagitan ng maalam na komunidad at paglahok sa negosyo, madiskarteng pagpapatupad at nagbabagong paraan ng pagbuo ng patakaran, na may pananagutan sa lahi at katarungang panlipunan.

2017 Mga Ordinansa sa Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho ng Seattle

2017 Seattle Labor Standards Ordinances

Sakop ng mga ordinansang ito ang lahat ng empleyadong nagtatrabaho sa loob ng nasasakupan ng lungsod ng Seattle, anuman ang kanilang katayuang pang-imigrasyon o anuman ang lokasyon ng kanilang employer.

Bayad na Oras para sa Sakit at Kaligtasan (SMC 14.16)

Paid Sick and Safe Time (SMC 14.16)

Kailangan ng bayad na leave para sa mga isyung pang-medikal o pangkaligtasan

Patas na Pagkakataon sa Pagtatrabaho (SMC 14.17)

Fair Chance Employment (SMC 14.17)

Naglilimita sa paggamit ng mga rekord ng pagkakakulong at pag-aresto

Pinakamababang Pasahod (SMC 14.19)

Minimum Wage (SMC 14.19)

Nagtatakda ng pinakamabababang pasahod para sa mga empleyado

Pagnanakaw ng Sahod (SMC 14.20)

Wage Theft (SMC 14.20)

Nagbibigay ng mga proteksyon laban sa pagnanakaw ng sahod

2018 Seattle Labor Standards Ordinances Poster

2018 Mga Ordinansa sa Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho ng Seattle

2018 Seattle Labor Standards Ordinances Poster

Dapat ilagay ang poster na ito sa isang kapansin-pansin at madaling puntahang bahagi sa mga lugar na pinagtatrabahuhan, sa wikang Ingles at (mga) wikang ginagamit ng mga empleyado.

2018 Mga Ordinansa sa Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho ng Seattle (Tagalog)

Administratibong Ordinansa sa Pagnanakaw ng Sahod ng Seattle (SMC 14.20)

Seattle Administrative Wage Theft Ordinance (SMC 14.20)

May mga karagdagang proteksyon laban sa pagnanakaw ng sahod ang mga manggagawa sa Seattle.

Simula Abril 1, 2015, sa pamamagitan ng isang bagong ordinansa hinggil sa pagnanakaw ng sahod, kailangan ng mga employer na may mga empleyadong nagtatrabaho sa Seattle na ibigay ang lahat ng dapat bayarang sahod at tip; magbigay ng impormasyon tungkol sa pagtatrabaho sa panahon ng pagtanggap, kapag may pagbabago sa trabaho at sa tuwing ibibigay ang mga sahod at tip; at magbigay ng nakasulat na paunawa hinggil sa mga karapatan ng empleyado laban sa pagnanakaw ng sahod.

Dapat ibigay ang nakasulat na paunawa sa wikang Ingles, Espanyol at anumang iba pang mga wika na karaniwang ginagamit ng mga empleyado sa lugar ng trabaho.

Sa pamamagitan din ng ordinansa, pinapahintulutan ang Tanggapan ng Mga Pamantayan sa Paggawa ng Lungsod, isang bagong dibisyon sa Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil ng Seattle, na magsagawa ng mga pang-administrasyong pag-iimbestiga sa hindi pagbabayad ng mga sahod at tip.

Nananatili pa ring isang krimen ang pagnanakaw ng sahod alinsunod sa SMC 12A.08.060.

Mga Proteksyon laban sa Paghihiganti

Pinagbabawalan ang mga employer na gumawa ng hindi magandang aksyon (hal. pagsisisante, pagpapababa ng posisyon at pagbabantang iulat ang katayuang pang-imigrasyon) laban sa sinumang tao dahil sa pagpapatupad ng mga karapatang pinoprotektahan ng ordinansang ito.

Notice of Employment - Tagalog

Paunawa sa Impormasyon sa Pagtatrabaho

Notice of Employment Information

Dapat magbigay ang mga employer ng nakasulat na impormasyon sa pagtatrabaho sa mga empleyadong nagtatrabaho sa Seattle sa panahon ng pagkakatanggap sa trabaho at sa loob ng isang pay period bago ang anumang pagbabago sa trabaho.

Paunawa sa Impormasyon sa Pagtatrabaho - Tagalog