Fire Station 31

Update: City Council is tentatively scheduled to review proposed legislation around Fire Station 31 on May 4. 

Check agenda details here: http://seattle.legistar.com/View.ashx?M=A&ID=783372&GUID=D2E74572-81C6-43D8-9667-CF5F2932BF85

Together, the Seattle Fire Department (SFD) and the City's Department of Finance and Administrative Services (FAS) have identified a preferred permanent site for the new Fire Station 31 at 11302 Meridian Ave. N.  
 
The existing Fire Station 31 building at 1319 N. Northgate Way no longer meets SFD's operational needs and your input is needed regarding the placement of the permanent fire station as well as an interim site at 10503 Interlake Ave. N. The interim site is currently a parking lot and play area for the Epic Life Church.    

An open house for the community to learn about the project and share input was held on March 4 and public comments are welcomed through March 18 by contacting fs31@seattle.gov
Unable to attend the meeting but want to learn more? 

Visit an FAQ or review a summary of responses compiled following questions from the public. 

View informational posters:

Open house on Fire Station 31    
6-8 p.m.  |  March 4, 2020 
North Seattle College  College
Center Building, Room 1161 
9600 College Way N.
Seattle, WA 98103     

Learn about the project and the proposed permanent and interim locations in an informal open house.   

A brief formal presentation will occur at 6:45 p.m. Free parking is available on the north and south lots and bus and transit options are available.   

Childcare, interpretation and ADA accommodation services  
To request childcare, interpretation or ADA accommodation services, please contact fs31@seattle.gov

If you are unable to attend the public meeting and would like to share your thoughts, comments from the public are welcome by March 18. If you need this information translated or in alternative formats, visit www.seattle.gov/fas/fire-station-31. 

Simplified Chinese

拟议的永久性地点位于 11302 Meridian Ave.N

西雅图消防局 (SFD) 与本市财政和行政服务部 (FAS) 已共同为 31 号消防站的新址确定首选永久性地点,该消防站位于 11302 Meridian Ave.N。  
位于 1319 N. Northgate Way 的现有 31 号消防局大楼已无法满足西雅图消防局的运作需要,敬请您就永久性消防站选址以及位于 10503 Interlake Ave.N 的临时性地点提出意见。 欢迎参加开放日活动以了解该项目情况并交流意见。
31 号消防站开放日  
下午 6 点- 晚上 8 点  |  2020 年 3 月 4 日
North Seattle College
College Center Building, Room 1161
9600 College Way N.
Seattle, WA 98103
在非正式的开放日中了解该项目以及拟议的永久性和临时性地点。
简短的正式演讲将在晚上 6:45 进行。北侧和南侧的停车场可免费停车,还提供公交和公共交通服务。
儿童看护、口译和 ADA 住宿服务 如果需要儿童看护、
口译或 ADA 住宿服务,请于 2 月 26 日前联系 res@seattle.gov。
如果需要翻译或以其他格式提供这些信息,请访问 www.seattle.gov/fas/fire-station-31。

Traditional Chinese

擬議的永久性地點位於 11302 Meridian Ave.N

西雅圖消防局 (SFD) 與本市財政和行政服務部 (FAS) 已共同為 31 號消防站的新址確定首選永久性地點,該消防站位於 11302 Meridian Ave.N。  
位於 1319 N. Northgate Way 的現有 31 號消防局大樓已無法滿足西雅圖消防局的運作需要,敬請您就永久性消防站選址以及位於 10503 Interlake Ave.N 的臨時性地點暢所欲言。 歡迎參加開放日活動以瞭解該專案情況並交流意見。 31 號消防站開放日
 下午 6 點- 晚上 8 點  |  2020 年 3 月 4 日
North Seattle College
College Center Building, Room 1161
9600 College Way N. Seattle, WA 98103
在非正式的開放日中瞭解該專案以及擬議的永久性和臨時性地點。 簡短的正式演講將在晚上 6:45 進行。北側和南側的停車場可免費停車,還提供公交和公共接駁服務。 兒童看護、口譯和 ADA 住宿服務 如果需要兒童看護、口譯或 ADA 住宿服務,請於 2 月 26 日前聯絡 res@seattle.gov。 如果需要翻譯或以其他格式提供這些資訊,請造訪 www.seattle.gov/fas/fire-station-31。

Spanish 

Centro permanente propuesto en 11302 Meridian Ave. N

Juntos, el Departamento de Bomberos de Seattle (Seattle Fire Department, SFD) y el Departamento de Finanzas y Servicios Administrativos (Department of Finance and Administrative Services, FAS) de la ciudad identificaron un centro permanente preferido para la nueva Estación de Bomberos 31 en 11302 Meridian Ave. N.  

El actual edificio de la Estación de Bomberos 31 en 1319 N. Northgate Way ya no cubre las necesidades operativas del SFD y deseamos conocer su opinión respecto de la ubicación de la estación de bomberos permanente y del centro provisional en 10503 Interlake Ave. N. Asista a las jornadas de puertas abiertas para conocer el proyecto y brindar su opinión. Jornadas de puertas abiertas sobre la Estación de Bomberos 31  
De 6 p. m. a 8 p. m.  |  4 de marzo de 2020
North Seattle College Edificio central, sala 1161
9600 College Way N.
Seattle, WA 98103

Obtenga información sobre el proyecto y las ubicaciones propuestas permanentes y provisorias en una jornada de puertas abiertas.  Se realizará una breve presentación formal a las 6:45 p. m. Habrá estacionamiento gratuito en los lotes Norte y Sur, y opciones de autobús y transporte disponibles.
Servicios de cuidado de niños, interpretación y adaptación conforme a la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Dissabilities Act, ADA) Para solicitar servicios de cuidado de niños, interpretación o adaptaciones conforme a la ADA, envíe un correo electrónico a res@seattle.gov antes del 26 de febrero.
Si necesita que esta información se traduzca o se imprima en formatos alternativos, visite www.seattle.gov/fas/fire-station-31.

Tagalog

Iminumungkahing permanenteng site sa 11302 Meridian Ave. N

Ang Seattle Fire Department (SFD) at Department of Finance and Administrative Services (FAS) ng lungsod ay magkasamang nakatukoy ng pinipiling permanenteng site para sa bagong Fire Station 31 sa 11302 Meridian Ave. N.  
Ang kasalukuyang gusali ng Fire Station 31 sa 1319 N. Northgate Way ay hindi na nakakatugon sa mga kahingian sa pagpapatakbo ng SFD at kinakailangan ang opinyon mo kaugnay ng paglalagay ng permanenteng site gayundin ng pansamantalang site sa 10503 Interlake Ave. N. Dumalo sa isang open house para sa dagdag na kaalaman tungkol sa proyekto at magbahagi ng opinyon.
Open house sa Fire Station 31  6-8 p.m.  |  Marso 4, 2020
North Seattle College
College Center Building, Room 1161
9600 College Way N. Seattle, WA 98103
Alamin ang tungkol sa proyekto at sa iminumungkahing permanente at pansamantalang lokasyon sa isang impormal na open houseMagkakaroon ng maiksing presentasyon ng 6:45 p.m. Mayroong libreng paradahan sa north at south lot at mayroon ding masasakyang bus at transit. Mga serbisyo para sa pangangalaga ng bata, interpretasyon at akomodasyong ADA Upang humiling ng mga serbisyo sa pangangalaga sa bata, interpretasyon o akomodasyong ADA, pakikontak ang res@seattle.gov sa o bago ang Peb. 26. Kung kailangan mong ipasalin ang impormasyong ito sa Tagalog o sa iba pang anyo, pakibisita ang www.seattle.gov/fas/fire-station-31.

Vietnamese

Khu đất sử dụng vĩnh viễn theo đề xuất tại 11302 Meridian Ave. N

Sở Cứu Hỏa Seattle (Seattle Fire Department, SFD) cùng với Sở Tài Chính Dịch Vụ Hành Chính (Department of Finance and Administrative Services, FAS) của Thành Phố đã cùng xác định được một khu đất ưu tiên sử dụng vĩnh viễn cho Trạm Cứu Hỏa 31 mới tại 11302 Meridian Ave. N.   Tòa nhà của Trạm Cứu Hỏa 31 hiện tại địa chỉ 1319 N. Northgate Way không còn đáp ứng nhu cầu hoạt động của SFD, chúng tôi cần ý kiến đóng góp của quý vị về việc bố trí sở cứu hỏa sử dụng vĩnh viễn cũng như địa điểm tạm thời 10503 Interlake Ave. N. Hãy tham dự buổi giới thiệu công khai để tìm hiểu về dự án chia sẻ ý kiến.

Buổi giới thiệu công khai về Trạm Cứu Hỏa 31  18:00-20:00  |  Ngày 4 tháng 3 năm 2020
North Seattle College
College Center Building, Room 1161
9600 College Way N.
Seattle, WA 98103
Hãy tìm hiểu về dự án các vị trí tạm thời, vị trí sử dụng vĩnh viễn được đề xuất trong buổi giới thiệu công khai thân mậtBài trình bày chính thức ngắn gọn sẽ bắt đầu lúc 18:45. Điểm đỗ xe miễn phí nằm đất phía Bắc Nam, ngoài ra còn xe buýt phương tiện công cộng. Dịch vụ trông trẻ, thông dịch điều chỉnh cho người khuyết tật theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA) Để yêu cầu dịch vụ trông trẻ, thông dịch hoặc điều chỉnh cho người khuyết tật theo ADA, vui lòng liên hệ res@seattle.gov không muộn hơn ngày 26 tháng 2. Nếu quý vị cần bản dịch hoặc định dạng khác của thông tin này, truy cập www.seattle.gov/fas/fire-station-31.

Korean
제안된 11302 Meridian Ave. N의 영구 부지

시애틀 소방서(Seattle Fire Department, SFD)와 시 재정 및 행정 서비스부( Department of Finance and Administrative Services, FAS)는 함께 새로운 소방서 31의 선호 영구 부지로 11302 Meridian Ave. N를 확인했습니다.  

기존 소방서 31 건물이 있는 1319 N. Northgate Way는 더 이상 SFD의 운영 요구에 부합하지 않으며, 10503 Interlake Ave. N에 있는 임시 소방서뿐만 아니라 영구적인 소방서 위치 선정과 관련하여 여러분의 의견이 필요합니다. 오픈 하우스에 참석하여 프로젝트에 대해 알아보고 의견을 나눠 주세요. 소방서 31 오픈 하우스  오후 6시-오후 8시  |  2020년 3월 4일 North Seattle College College Center Building, Room 1161 9600 College Way N. Seattle, WA 98103

비공식 오픈 하우스에서 프로젝트와 제안된 영구 부지 및 임시 부지 위치에 대해 알아보세요.  오후 6시 45분에 간단한 공식 프레젠테이션이 있습니다. 북쪽과 남쪽 주차장에 무료 주차가 가능하며, 버스 및 대중교통도 이용하실 수 있습니다. 보육, 통역, ADA 편의사항 서비스 보육, 통역, ADA 편의사항 서비스를 요청하시려면 2월 26일까지 res@seattle.gov로 문의해 주세요. 본 정보의 번역본 또는 대체 형식 자료를 원하시면 www.seattle.gov/fas/fire-station-31을 확인하세요.

Somali 

Meesha joogtada lasoo jeediyey ee 11302 Meridian Ave. N
Iyadoo la socoto, Waaxda Dabka Seattle (SFD) iyo Adeegyada Maamulka iyo Waaxda Xisaabaadka (FAS) Caasimadu waxey soo saareen meel joogto ah oo la tixgalinayo ee Istaanta Dabka cusub 31 ee 11302 Meridian Ave. N.

Istaanka Dabka Siijira 31 dhismaha 1319 N. Northgate Wayo lama kulmo imika SFD baahiyaheeda hawlgal dakhligaagana waxaa looga baahanyahey iyadoo la xidhiidha meeleynta istaamada dabka joogtada sidoo kale tijaabada meesha 10503 Interlake Ave. N. Kaqeybgal guri furan si aad uga barato mashruuca iyo wadaagista dakhliga.

Guriga furan ee Istaanka Dabka 31  6-8 p.m.  |  Maarso 4, 2020 Koolajka Waqooyiga Seattle Dhismaha Xarunta Koolajka, Qolka 1161 9600 Wadada Koolajka N. Seattle, WA 98103

Ka baro mashruuca iyo meesha lasoo jeediyey iyo meelaha tijaabada ee guriga furan aan caadiga aheynSoojeedinta caadiga waxey dhici doontaa 6:45 p.m. Baarkin bilaasha ayaa diyaar ah waqooyi iyo koonfurta meelaha iyo baska iyo dookhyada gaadiidka ayaa diyaara.

Daryeelka caruurta, turjumista iyo ADA adeegyada degista
Si aad u codsato daryeelka caruurta, turjumista ama ADA adeegyada degista, fadlan la xidhiidh res@seattle.gov by Febraayo. 26.
Hadii aad u baahantahey xogtan lagu turjumay ama qaababka kale, booqo www.seattle.gov/fas/fire-station-31.